Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษที่ 1/2562
0/15
คณะพยาบาลศาสตร์
About Lesson

แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

ONLINE COURSES

thai mooc  ละ สถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ละ สถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ


E-Books, E-Journal, บทความ (PDF)


ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยซื้อ/เป็นสมาชิก


แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ


YouTube


หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง

 • กนกวรรณ ฉันธนะมงคล.การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์.(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพ: ส.เจริญการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๙.
 • กระทรวงสาธารณสุข. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม ๑  สถาบันพระบรมราชชนก. ๒๕๕๑.
 • กระทรวงสาธารณสุข. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม ๒  สถาบันพระบรมราชชนก. ๒๕๕๑.
 • กระทรวงสาธารณสุข. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม ๓  สถาบันพระบรมราชชนก. ๒๕๕๒.
 • ชำนาญ แท่นประเสริญกุล, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์, อธิตา จันทเสนานนท์.ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร์.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓.
 • ดาริน โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์.  ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์.(พิมพ์ครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ : ส. เอเชียเพรส(1989)จำกัด, ๒๕๕๖.
 • พธู ตัณฑ์ไพโรจน์, นพดล ไชยสิทธิ์, บรรณาธิการ. OB & GYN : update and practical XI,กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช-วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
 • สุภาพ ไทยแท้..การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะผิดปกติในระยะคลอด.(พิมพ์ครั้งที่๑).กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
 • สุภาวดี เครือโขติกุล. การพยาบาลสูติศาสตร์ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ NURSING OBSTETRICS COMPLICATION DURING PREGNANCY.(พิมพ์ครั้งที่ ๓).กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
 • วิบูลย์ เรืองชัยนิคม.การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Quality Care In Msternal and Fetal Medicine. (พิมพ์ครั้งที่ ๑).กรุงเทพ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่นจำกัด, ๒๕๕๙.
 • ศศิธร พุฒดวง.สูติศาสตร์ระยะคลอด.(พิมพ์ครั้งที่๑). สงขลา: อัลลายด์เพลส จำกัด, ๒๕๕๕.
 • ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.๒๕๕๓.
 • ธีระพร วุฒยวนิช, ธีระ ทองสง และจตุพล ศรีสมบูรณ์ชาญชัย วันทนาศิริ…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ.เวชศาสตร์ปริ กำเนิด.กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐. เลขหมู่ 618ส886 2537/จำนวน 3เล่ม
 • นันทนา ธนาโนวรรณ, บรรณาธิการ. ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม).กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓. : เลขหมู่ 618.1ต367 2553/จำนวน 3เล่ม
 • นิตยา สินสุกใส. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลศาสตร์, ๒๖(๑), ๖๙-๘๐.  –
 • ปัทมา พึ่งบุญ. มะเร็งเต้านมระหว่างตั้งครรภ์.วารสารสภาการพยาบาล, ๒๑(๔).-
 • ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์. การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. วารสารพยาบาลศาสตร์, ๒๕(๒), ๔-๑๒. –
 • พิริยา ศุภศรี.  การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูล.กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๑. เลขหมู่ 610.73678พ733ก 2540/จำนวน 3เล่ม
 • ยุวดี วัฒนานนท์, ศิริวรรณ์ สันทัด.ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.(พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๗. เลขหมู่ 618.078ป135 2557/จำนวน 5เล่ม
 • วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง. ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. วารสารพยาบาล, ๕๖(๑-๒), ๘๑-๙๑.
 • วรรณา พาหุวัฒนกร. การส่งเสริมสุขภาพทางเพศเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ทางเพศสัมพันธ์. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๑(๔), ๒๑-๓๑. –
 • สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ. ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. พยาบาลสาร, ๓๕(๑), ๔๖-๕๕. –
 • วิบูลย์ เรืองชัยนิคม และคณะ.เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ร่วมสมัยในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์.(พิมพ์ครั้งที่๑).กรุงเทพ:ยูเนี่ยน ครีเอชั่นจำกัด, ๒๕๕๖. เลขหมู่ 618.2ว825 2556/จำนวน 5เล่ม
 • WILEY Blackwell. The Student’s Guide to Becoming a Midwife.(2nd edition). Vicarious printing And Bad,Malaysia: (2014).-
 • Perry Hockenbery. Low dermilk Wilson. Maternal Children Nursing Care. (5th Edition). Canada: 2014.
 • Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Jeanne S. SheffieldWilliams OBSTETRICS. (31st edition).USA: 2014.
 • WILEY Blackwell. Medical Disorders in Pregnancy.(2nd edition). Singapore: Ho printing Singapore Pte Ltd, 2013.
 • Roger K. Freeman, Thomas J.Garite, Michael P.Nageotte, Lisa A.Miller. Fetal Hesrt rate Monitoring. (4th.edition). China:pp.2012.
 • Gerald G. Briggs,Roger K. Freeman. A Reference Guide To Fetal and NEONATAL RISK Drugs in Pregnancy and Lactation. (10th.edition). China:.2012.
 • MICHAEL R. FOLEY, THOMAS H.STRONG, JR.,THOMAS J. GARITE. Obstetric Intensive Care Manual. (4th.edition). USA:2014.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

 • ภัทรพร  อรัณยภาค. (2559). การพยาบาลในระยะคลอด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม. .
 •  เยื้อน ตันนิรันดร, วรพงศ์ ภู่พงศ์ และ เอกชัย โควาวิสารัช. (บ.ก.). (2555). เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย.

รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  จากหนังสือ

 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือสถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

  แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

0% Complete