บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด
About Lesson
แนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

(2562-3) 931 –113 การจัดการการดำเนินการขั้นสูง (Advanced Operations Management)


 Free courses (100% online)   หลักสูตร คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งภายในและต่างประเทศ

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี


  E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF) 


  ข้อมูลจากเว็บไซต์/ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ 

คลิก EBSCO Discovery Service

ใช้งานนอกมหาวิทยาลัย login again. user: siam และ password: library@2562


e-research ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยสยาม


  แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ 


 YouTube 


 แหล่งอ้างอิง ทรัพยากรสารสนเทศจากหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุด


หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 


0% Complete