Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

193-370 โฆษณาดิจิทัล

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

Library Chaopraya University

CMU Intellectual Repository

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON.COM

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 659.1 อ941 2549 ล1 oAd@chula on contemporary views on advertising volume 1 / สราวุธ อนันตชาติ, บรรณาธิการ
2 659.1 อ941 2550 ล2 oAd@chula on contemporary views on advertising volume 2 / สราวุธ อนันตชาติ, บรรณาธิการ
3 วารสาร 650 oBrand Age (นิตยสาร)
4 พ 658.113 ศ179ซ 2547 oCelebrity marketing / ศรีกัญญา มงคลศิริ
5 659 ค187 2534 oCommarts 91 / สมเจตน์ กลิ่นลอย, บรรณาธิการ
6 พ 659.1092 ก363 2545 oCopy writer : แนะนำการเขียนคำโฆษณา การทำงาน และการเข้าสู่งาน copy writer / หัทยา ภาสกร, บรรณาธิ
7 อ 659.1125 อ992 2548 oOHM year book 2005 / สิริพร สงบธรรม, บรรณาธิการ
8 อ 659.1125 อ992 2549 oOHM year book 2006 / สิริพร สงบธรรม, บรรณาธิการ
9 พ 659.1 ร499พ 2532 oPositioning : กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ / Al Ries, Jack Trout ; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเร
10 พ 659.1 ร499พ 2535 oPositioning : กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ / Al Ries, Jack Trout ; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเร
11 659.1 ก323ซ 2559 oSocial media advertising / กวิสรา ธิสาคร
12 VCD 00291 M 2001 oThe 25th annual top advertising contest of thailand 2000-2001 [VCD]
13 658.872 ศ686ย 2561 oYouTube & Video Marketing : เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe, ได้ทั้งแบรนด์ ได้ทั้งเงิน/ ศุภณัฐ สุขโ
14 VCD 00945 M 2552 ฉ1 oกบนอกกะลา : โฆษณาพาเพลิน [วีซีดี]
15 CD/PR 01034 2553 oกระบวนการการวางแผนสื่อ (CDสหกิจศึกษา) / คุณนิธิ จี้กังวาล
16 CD/PR 00195 2553 oกระบวนการผลิตป้ายโฆษณา (CD สหกิจศึกษา) / กมลวรรณ ยินดี
17 CD/T 00239 2558 oกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร / กนกวรรณ พันสิทธิวรกุล
18 CD/PR 00560 2551 oกระบวนการผลิตรายการโต๊ะข่าวบันเทิง (CDสหกิจศึกษา) / พิรพัชร เกตุศรีเมฆ
19 CD/PR 01031 2553 oกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์กรณีศึกษารายการแจ๋ว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (CDสหกิจศึกษา) / จั
20 พ 659.1 ม584ก 2535 oกลยุทธ์การสร้างตัวเองให้เป็นข่าว / Peter Miller ; สำเร็จ ศรีพงษ์กุล
21 CD/PR 01035 2553 oกลยุทธ์การสร้างแบรด์ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CDสหกิจศึกษา) / สารภพ ทองสุข
22 พ 659.1 ร499ก 2546 oกลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ / Al Ries, Jack Trout ; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเรียง
23 659.1 ด422ก 2534 oกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา / ดารณี พานทอง พาลุสุข
24 พ 659.1 ส929ก 2540 oกว่าจะเห็นเป็นโฆษณา ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา
25 พ 659.1 ส929ก 2535 oกว่าจะเห็นเป็นโฆษณา ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา
26 พ 659.1 ส929ก 2536 oกว่าจะเห็นเป็นโฆษณา ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา
27 พ 659.1 ส931ก 2531 oกว่าจะเห็นเป็นโฆษณา : แนะแนววิชาโฆษณา / เสรี วงษ์มณฑา
28 659.111 บ684ก 2561 oการกำกับดูแลโฆษณา : หลักการ แนวปฎิบัติและกรณีศึกษา/ บุหงา ชัยสุวรรณ
29 659.1 จ167ก 2551 oการเขียนบทโฆษณา / จริยา ปันทวังกูร
30 659.1 ม175ก 2522 oการโฆษณา : ความหมายและการสร้างงานการโฆษณา / มนูญ แสงหิรัญ
31 บทความ oการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
32 659.1 ส929ก 2540 oการโฆษณาเชิงปฏิบัติ / เสรี วงษ์มณฑา
33 659.1 ก397ก 2551 oการโฆษณาเบื้องต้น / กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์, พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
34 659.131 ด499ก 2536 oการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท
35 659.131 ส929ก 2540 oการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย / เสรี วงษ์มณฑา
36 659.1 บ825ก 2551 oการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / George E. Belch, Michael A. Belch ; กมล ชัยวัฒน์, ผู้แปลและเรีย
37 659.1 บ825ก 2558 oการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / George E. Belch, Michael A. Belch ; กมล ชัยวัฒน์, ผู้แปลและเรีย
38 659.1 บ825ก 2548 oการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / George E. Belch, Michael A. Belch ; ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, ผู้
39 659.131 ศ486ก 2537 oการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์
40 659.131 ศ486ก 2540 oการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์
41 658.8 ก764ก 2557 oการจัดการการตลาด / เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
42 CD/PR 00816 2551 oการจัดกิจกรรม : กรณีศึกษาแผนกกิจกรรมพิเศษ บริษัทสรรพสินค้าตั้งฮั๋วเส็ง จำกัด (CD สหกิจศึกษา) /
43 จุลสาร 017 oการตลาด/การโฆษณา (จุลสาร 017)
44 658.8 ส929ก 2540 oการตลาดเชิงปฏิบัติ / เสรี วงษ์มณฑา
45 พ 658.8 พ618ก 2533 oการตลาดเพื่อสร้างกำไร / C. Northcote Parkinson, M.K. Rustomji, Walter E. Vieira ; พิชิต สุขเจริ
46 อ 659.1079 ก469 2535 oการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2534-2535
47 อ 659.1079 ก469 2536 oการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2535-2536
48 อ 659.1079 ก469 2539 oการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
49 อ 659.1079 ก469 2540 oการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
50 659.2 ก469 2539 oการประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น) / จุฑามาศ กิจเจริญ, ผู้เรียบเรียง
51 659.2 ว689ก 2540 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
52 659.2 ว689ก 2546 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
53 659.2 ว66 2535 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
54 659.2 ว689ก 2553 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
55 659.2 ด499ก 2542 oการประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท
56 659.2 ก469 2543 oการประชาสัมพันธ์ / วิมลพรรณ ตั้งจิตเพิ่มความดี, ผู้เรียบเรียง
57 659.2 ว689ก 2536 oการประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
58 659.2 ส661ก 2530 oการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม / สายพิณ ศมาวรรตกุล
59 659.113 ส828ก 2532 ฉ1 oการรณรงค์โฆษณา / สุพรรณี มังคะลี
60 659.11 ส115ก 2547 oการวางแผนในงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี
61 CD/PR 01032 2553 oการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โฆษณาในนิตยสารผู้หญิง (สุดสัปดาห์, แพรว, WE) (CDสหกิจศึกษา) / ปานเทพ ภ
62 659.1072 อ873ก 2552 oการวิจัยเพื่อการโฆษณา / เอกณรงค์ วรสีหะ
63 659.1072 อ873ก 2555 oการวิจัยเพื่อการโฆษณา / เอกณรงค์ วรสีหะ
64 659.1072 ส929ก 2535 oการวิจัยสำหรับนักโฆษณา : ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา / เสรี วงษ์มณฑา
65 659.1072 ส929ก 2531 oการวิจัยสำหรับนักโฆษณา / เสรี วงษ์มณฑา
66 T/มส 659 ก427ก 2541 oการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการสืบสวนวัฒนธรรมไทยของกระทรวงศึกษาธิการ : ศึกษากรณีอ
67 659.1 ม3 2528 oการส่งเสริมการขาย เรื่องการโฆษณา (8th edition)
68 658.8 ส882ก 2540 oการส่งเสริมการตลาด / สุวิมล แม้นจริง
69 658.82 ส882ก 2550 oการส่งเสริมการตลาด / สุวิมล แม้นจริง, เกยูร ใยบัวกลิ่น
70 658.8 มส747ก 2535 ล1 oการส่งเสริมการตลาด หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
71 658.8 อ858ก 2533 ฉ1 oการส่งเสริมการตลาด… / อุไรวรรณ แย้มนิยม
72 CD/PR 00305 2554 oการสร้างสรรค์รายการ “ในรูปแบบรายการข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์ เอส.พี.เอช เคเบิลทีวี กระทุ่มแบน (CDสห
73 659.1 มส747ก 2531 ล2 oการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
74 659.1 มส747ก 2534 ล1 oการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่ายที่ 1-8 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
75 658.82 ด424ก 2541 oการสื่อสารการตลาด / ดารา ทีปะปาล
76 658.82 ด424ก 2553 oการสื่อสารการตลาด / ดารา ทีปะปาล
77 658.802 น152ก 2555 oการสื่อสารการตลาด / นธกฤต วันต๊ะเมล์
78 302.23 ย412ก 2540 oการสื่อสารมวลชน/ ยุพา สุภากุล
79 CD/PR 00306 2554 oการออกแบบกราฟฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเวชสำอางค์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ ยูเซอริน เดอร์โมริฟายเออร์
80 659.1 ศ321ก 2540 oการออกแบบโฆษณา / ศักดา ประจุศิลป
81 CD/PR 00472 2554 oการออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์งานแต่งงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัท จิรายุเดอะเวดดิ้งแพลนเนอร์
82 659.132 ส115ก 2554 oการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี
83 658.82 ส929ค 2540 oครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด / เสรี วงษ์มณฑา
84 พ 659.1 อ964ค 2540 oคำสารภาพของคนโฆษณา/ เดวิด โอกิลวี ; มิสเตอร์ ที, ผู้แปลและเรียบเรียง
85 พ 659.1 อ964ค 2537 oคำสารภาพของคนโฆษณา/ เดวิด โอกิลวี ; มิสเตอร์ ที, ผู้แปลและเรียบเรียง
86 บทความ oเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ที่มีผลต่อการรับรู้และพฤ
87 พ 658.8 ส929ค 2535 ฉ1 oเคล็ดไม่ลับจอมยุทธ์การตลาด และโฆษณา : ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 974-7666-93-2
88 CD/PR 00759 2552 oโครงงานทำป้ายโฆษณา (CD สหกิจศึกษา) / สุนีย์ ช้างศิลา, ภาวิดา ถมยา, ปนัดดา แย้มกลีบ
89 กฤตภาค 004514 oโฆษณษ…ให้ถึงแก่น ( กฤตภาค 004514 )
90 TC 00233 M 2537 oโฆษณา ศาสตร์หนึ่งการตลาดศิลป์หนึ่งการสื่อสาร [เทปบันทึกเสียง]
91 พ 659.1 ก673ฆ 2545 oโฆษณาต้องห้าม / กิตติกร อนุเธียร ; ครีเอทีฟหัวตีบ, นามแฝง
92 659.109593 อ893ฆ 2543 oโฆษณาไทย / เอนก นาวิกมูล
93 พ 659.1 ฆ811 2539 oโฆษณาแบบไม่เสียเงิน / ธีรภัทร์ มกรพันธ์, ผู้เรียบเรียง
94 658.872 ฆ812 2560 oโฆษณาและทำตลาดออนไลน์ให้ดังเปรี้ยง / กองบรรณาธิการรีไวว่า
95 658.872 ฆ812 2561 oโฆษณาและทำตลาดออนไลน์ให้ดังเปรี้ยง / กองบรรณาธิการรีไวว่า
96 พ 659.1 ฉ411ฆ 2545 oโฆษณาและสงครามการตลาด ความจริงจากความจำ / เฉลิม วัชรถานนท์
97 TC 00272 2537 oโฆษณาศาสตร์หนึ่งการตลาด ศิลป์หนึ่งการสื่อสาร
98 659.1 ฆ812 2559 oโฆษณาให้โดน สร้างแบรนด์ให้ดังด้วย Facebook / กองบรรณาธิการรีไวว่า
99 พ 659.1 ซ342ฆ 2547 oโฆษณาอย่างที่คุณไม่เคยรู้จัก / Sergio Zyman ; ธัญ วรัตน์, ผู้แปลและเรียบเรียง
100 พ 659.1 น674ฆ 2542 oโฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อ / นิวัต วงศ์พรหมปรีดา
101 พ 659.1 น674ฆ 2536 oโฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อ / นิวัต วงศ์พรหมปรีดา
102 พ 659.144 อ559จ 2561 oจากแม่บ้านธรรมดาสู่ซุป’ตาร์ YouTube / อัมพิกา สิขัณฑกสมิต
103 658.872 ณ429ซ 2561 oซื้อง่าย ขายคล่อง ขายออนไลน์บน Facebook / ณาตยา ฉาบนาค
104 659.1 ว357ซ 2550 oซูเปอร์ เอ อี / วศิน เตยะธิติ…[และคนอื่น ๆ]
105 พ 659.1 ด138ด 2545 oดิสรัปชั่น : ฉีกแนวคิด สู่ชั้นเชิงธุรกิจ / Jean-Marie Dru ; ชัยประนิน วิสุทธิผล, อัมรินทร์ จันท
106 พ 302.23 ท364ถ 2543 oถอดรหัสสื่อ / ทัศนีย์ บุนนาค
107 658.872 ท419 2562 oทำธุรกิจพร้อมโปรโมตแบรนด์ ด้วยแอปตระกูล LINE และ LINE@ / กองบรรณาธิการซิมพลิฟาย
108 658.872 ท419 2561 oทำธุรกิจพร้อมโปรโมตแบรนด์ ด้วยแอปตระกูล LINE และ LINE@ / กองบรรณาธิการวิตตี้กรุ๊ป
109 พ 659.1 ย224ท 2540 oทำอย่างไรถึงได้เป็นนักโฆษณา / เจมส์ เวบบ์ ยังก์ ; ครองแผน ไชยธนะสาร, ผู้แปลและเรียบเรียง
110 พ 659.1 ย224ท 2544 oทำอย่างไรถึงได้เป็นนักโฆษณา / เจมส์ เวบบ์ ยังก์ ; ครองแผน ไชยธนะสาร, ผู้แปลและเรียบเรียง
111 พ 659.1 ย224ท 2537 oทำอย่างไรถึงได้เป็นนักโฆษณา / เจมส์ เวบบ์ ยังก์ ; ครองแผน ไชยธนะสาร, ผู้แปลและเรียบเรียง
112 659.11 ส855ท 2534 oเทคนิคการผลิตงานโฆษณา / สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
113 CD/PR 01036 2553 oเทคนิคการออกแบบป้ายโฆษณา (CDสหกิจศึกษา) / ณัฐพล วารีวิบูลย์รัตน์
114 659.1 มส747ธ 2540 ล1 oธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
115 659.1 มส747ธ 2540 ล2 oธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
116 659.2 ว689น 2542 oนักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติยุคสารสนเทศ / วิรัช ลภิรัตนกุล
117 บทความ oแนวคิดใหม่กลยุทธ์สร้างข้อความในงานโฆษณา
118 CD/PR 00643 2553 oบทบาทและหน้าที่ของผู้กำกับเวทีรายการที่ผลิตโดย บริษัทเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) (
119 พ 659.1 ส553บ 2545 ฉ1 oบนเส้นทาง…ศตวรรษครึ่ง…โฆษณาไทย
120 พ 659.1 ส553บ 2545 oบนเส้นทาง…ศตวรรษครึ่ง…โฆษณาไทย / สัญญพงศ์ สุวรรณสิทธิ์ ; พิชัย ศิริจันทนันท์, บรรณาธิการ
121 พ 659.1 ว357บ 2551 oเบื้องลึกการบริหารโฆษณาของลูกค้า / วศิน เตยะธิติ
122 พ 659.1 บ242ท 2543 oแบบนี้สิไม่มีพลาด : บทเรียนการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายและไม่ถูกปฏิเสธ / Jonathan Bond, Richard kirsh
123 พ 658.827 บ895 2542 oแบรนด์ วอร์ริเออร์ : กลยุทธ์สร้างตราสินค้าเพื่อความสำเร็จระดับโลก / ฟีโอน่า กิลมัวร์, บรรณาธิกา
124 658.827 ก712บ 2556 oแบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร / กุณฑลี รื่นรมย์
125 658.872 ก281ป 2561 oประกบคู่สื่อโซเชียล Facebook และ IG / กฤษณะ ภักดีพงษ์
126 พ 659.144 ธ468ป 2560 oปั้นธุรกิจเงินล้าน ลงโฆษณา Facebook + Google / ธัญธัช นันท์ชนก
127 พ 659.1 ห353ป 2532 oเปิดอกนักโฆษณา / หวงจัน ; สุภาณี ปิยพสุนทรา, ผู้แปลและเรียบเรียง
128 พ 659.1 ผ195 2541 oผลึกความคิด เดวิด โอกิลวี่ / เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง, ผู้แปลและเรียบเรียง
129 พ 659.1 ผ195 2536 oผลึกความคิด เดวิด โอกิลวี่ / เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง, สรกล อดุลยานนท์, บรรณาธิการ
130 พ 659.1 ซ119ผ 2536 oแผนสกัดจุดคนโฆษณา / Nancy L. Zalz ; เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง, ผู้แปลและเรียบเรียง
131 658.800285 ฟ368ย 2543 oยุทธวิธีสร้างเว็บเพื่อโฆษณา และการตลาด : ฉบับภาษาไทย / แมรี่ โจ ฟาเฮย์, ผู้เขียน ; รุจิรา สาธิต
132 พ 659.1 ร941ร 2553 oราชาแห่งธุรกิจโฆษณา / เคนเนท โรมัน ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล, ผู้แปล
133 CD/PR 00814 2552 oรายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา การผลิตป้ายโฆษณาโครงการบ้านวราพร Procedure of Varaporn Billboard P
134 CD/PR 00050 2552 oรายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาชื่อ ขบวนการและขั้นตอนการถ่ายภาพในการผลิตรายการ The procedure of ca
135 CD/RH 00042 2551 oรายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของนักวางแผนสื่อโฆษณา (CD วิจัย) / กมลวรรณ โลห์สิวานนท์
136 CD/PR 00042 2551 oรายงานปฎิบัติงานสหกิจศึกษา รายการวิทยุในพื้นที่โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ ( Show room radio)บริ
137 659.1 พ239ร 2546 oแรงจูงใจกับการโฆษณา / พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
138 658.872 ธ468ล 2558 oลงโฆษณา Google AdWords ผมทำได้ คุณก็ทำได้/ ธัญธัช นันท์ชนก
139 659.1072 ต831ว 2536 oวิธีการวิจัยการโฆษณา / เตือนจิตต์ จิตต์อารี
140 659.1072 ต831ว 2537 oวิธีการวิจัยการโฆษณา / เตือนจิตต์ จิตต์อารี
141 659.1072 ต831ว 2539 oวิธีการวิจัยการโฆษณา / เตือนจิตต์ จิตต์อารี
142 659.1072 ต831ว 2542 oวิธีการวิจัยโฆษณา / เตือนจิตต์ จิตต์อารี
143 659.131 ส722ว 2540 oวิสัยทัศน์ของการโฆษณาระหว่างประเทศในการตลาดโลก / สิทธิชัย เทวธีระรัตน์
144 659.1 ธ633ศ 2550 oศาสตร์แห่งการโฆษณา / ธีรพล ภูรัต
145 พ 659 ซ332ศ 2532 oศิลปะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / Gonnie McClung Siegel ; ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, เมตตา กฤต
146 พ 658.827 ส349 2546 oสร้างแบรนด์ / พิชัย ศิริจันทนันท์, บรรณาธิการ
147 จุลสาร 155 oสารโฆษณา (จุลสาร 155)
148 CD/PR 00471 2553 oสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อการโฆษณา (CDสหกิจศึกษา) / กฤษฎา เจริญกิจอมร, รัฐชัย ธรรมชัย, อภิรักษ์ สกุ
149 659.1 น152ห 2554 oหลักการโฆษณา / นธกฤต วันต๊ะเมล์
150 659.1 ล118ห 2531 oหลักการโฆษณา (แบบศึกษาด้วยตนเอง) / ลดาวัลย์ ยมจินดา
151 659.1 ล118ห 2530 oหลักการโฆษณา / ลดาวัลย์ ยมจินดา
152 659.1 ล118ห 2528 oหลักการโฆษณา / ลดาวัลย์ ยมจินดา, สุพรรณี มังคะลี
153 659 มส747ห 2532 ล1 oหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
154 659 มส747ห 2544 ล1 oหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
155 659 มส747ห 2532 ล2 oหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
156 659 มส747ห 2544 ล2 oหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
157 TC 00067 V1 oหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
158 659 ส888ห 2542 oหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ / เสกสรร สายสีสด
159 658.8 ค183ห 2546 oหลักการตลาด : ฉบับมาตรฐาน / Philip Kotler, Gary Armstrong ; วารุณี ตันติวงศ์วาณิช…[และคนอื่น
160 658.8 ค183ห 2552 oหลักการตลาด : ฉบับมาตรฐาน / Philip Kotler, Gary Armstrong ; วารุณี ตันติวงศ์วาณิช…[และคนอื่น
161 658.8 บ255ห 2534 oหลักการตลาด / บัญญัติ จุลนาพันธุ์…[และคนอื่น ๆ]
162 658.8 ห321 2533 oหลักการตลาด / บัญญัติ จุลนาพันธุ์…[และคนอื่น ๆ], ผู้เรียบเรียง
163 658.8 ว593ห 2546 oหลักการตลาด / วิทวัส รุ่งเรืองผล
164 659 มส747ห 2531 ล1ฉ1 oเอกการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
165 659.1 มส747ธ 2531 ล3ฉ1 oเอกสารการสอนชุดวิชา ธุรกิจการโฆษณา
166 659.1 มส747ธ 2530 ล1 oเอกสารการสอนชุดวิชา ธุรกิจการโฆษณา
167 659.131 พ692อ 2536 oเอกสารคำสอนวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย / พิบูล ทีปะปาล
168 659.131 พ692อ 2537 oเอกสารคำสอนวืชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย / พิบูล ทีปะปาล
169 TC 00237 M 2537 oเอเยนซี่ โฆษณา เป็นลูกค้าอย่างไรให้เกิดผล [เทปบันทึกเสียง]
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete