Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

193-364 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON.COM

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 อ 741.609593 ฟ642 2542 o7th fespic games design report
2 อ 741.609593 บห882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games design report
3 อ 741.609593 บ882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games graphic standards manual
4 741.6 ส991บ 2545 oBe graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์
5 พ 745.4 ด143ด 2548 oDesign Wiz คมดีไซน์ / ดลชัย บุณยะรัตเวช
6 บทความ oDesignomics เติบโตด้วยการออกแบบ
7 CD 006.60222 ก242 2545 ล1 oGraphic Collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 [ซีดี-รอม]
8 006.60222 ก242 2545 oGraphic collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 / ดนัย สิริแสงสว่าง, น่านนที สลีอ่อน, ผู้รวบรวม
9 741.6 ด957ก 2558 oGraphic Design School / David Dabner, Sandra Stewart, Eric ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง,
10 745.6 ว867พ 2560 oPrinciples Infographic / วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
11 745.4 น424ส 2550 oSketch design for entrance / นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ
12 745.4 ส898ว 2534 oWorld design / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์
13 อ 745.5 ส73 [253-?] oกรอบดีไซน์ : รวมกรอบแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน ช่วยให้งานออกแบบเร็วขึ้น
14 741.6 ว279ก 2531 oกระแส’30 : การออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์ออฟเซท / วรวิชญ เวชนุเคราะห์
15 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (1)
16 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (2) (จบ)
17 บทความ oการคำนวณอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ขอคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางบนภาวะออกแบบที่กำหนด
18 บทความ oการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร
19 บทความ oการสร้างผู้นำในวิชิชีพ Graphic Design
20 745.4 ล7 2537 oการออกแบบคืออะไร ? = what is design? 974-89109-1-1
21 บทความ oการออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม
22 บทความ oการออกแบบเครื่องตัดตัวอย่างดินขับ
23 บทความ oการออกแบบเครื่องทดสอบการเสียดกร่อนของฉนวนกันความร้อนจรวด
24 บทความ oการออกแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลที่บำรุงรักษาได้
25 บทความ oการออกแบบชุดรองลื่นแบบกลิ้งสัมผัสในชุดลูกรีดโลหะโดยใช้เม็ดลูกกลิ้งมาตรฐาน
26 745.4 ว291ก 2550 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
27 745.4 ว291ก 2548 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
28 729 ล828ก 2540 oการออกแบบเบื้องต้น / เลอสม สถาปิตานนท์
29 บทความ oการออกแบบใบกังหันลมตามหลักอากาศพลศาสตร์
30 บทความ oการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
31 บทความ oการออกแบบระบบควบคุมแบบ ฟัซซี่ลอจิก ด้วยโปรแกรม LabVIEW
32 621.32 ธ147ก 2541 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
33 621.32 ธ147ก 2537 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
34 621.32 ธ147ก 2538 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
35 621.32 พ693ก 2528 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
36 621.32 พ693ก 2540 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
37 บทความ oการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
38 659.132 ส115ก 2554 oการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี
39 บทความ oการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์สำหรับคอนเดนเซอร์และอีวาโปเรเตอร์
40 บทความ oข้อความพิจารณาในการออกแบบระบบทำความเย็นของศูนย์คอมพิวเตอร์
41 741.6 ค695 2540 oคู่มือ Graphic-design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / ประพันธ์ งามเนตร, ผู้รวบรวม
42 745.4 พ239ท 2556 oทฤษฎีการออกแบบ / พรทิพย์ เรืองธรรม
43 741.6 พ164ท 2544 oเทคนิคการออกแบบงานกราฟิก / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์
44 621.32 ช498ท 2542 oเทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
45 621.32 ช498ท 2547 oเทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
46 621.32 ช498ท 2545 oเทคนิคการออกแบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
47 พ 658.5752 อ463น 2540 oนี่ไง! การออกแบบผลิตภัณฑ์ / ออส่วน
48 745.409 พ282ป 2547 oประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
49 บทความ oปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำกฎกระทรวงฯ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานที่ใช
50 บทความวิจัย oผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ สำหร
51 304.02471 ว673พ 2537 ฉ1 oพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน
52 711 ว673พ 2549 oพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
53 กฤตภาค 004531 oม.จ.หญิงสิริวัณวรี โชว์พระปรีชาด้านแฟชั่น (กฤตภาค 004531)
54 พ 158.7 ว927ม 2562 oไม่ใช่แค่ออกแบบได้ แต่ออกแบบโดน / Susan M. Weinschenk ; ทสมา วรรธนะภูติ, ผู้แปล
55 659.15 ว397ศ 2549 oศิลปะการจัดแสดงสินค้า / วัฒนะ จูฑะวิภาต
56 745.4 ม456ศ 2538 oศิลปะการออกแบบ / มาโนช กงกะนันทน์
57 บทความ oสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ภาวะออกแบบและที่ภาวะนอกเหนือการออกแบบ
58 745.4 ส478 2548 oสอน-ไม่ได้-ในโรงเรียนออกแบบ / อธิโชค พิมพ์วิริยะกุล, บรรณาธิการ
59 720 ส735 2540 oสี่ทศวรรษ สถาปัตย์ ศิลปากร
60 745.4 น322ห 2539 oหลักการออกแบบ / นวลน้อย บุญวงษ์
61 745.4 ศ324ห 2553 oหลักการออกแบบศิลปะ / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
62 741.60285 ส786อ 2542 oออกแบบและทำ Sticker ด้วยตัวเอง / สุธี พลอยพิมาย
63 กฤตภาค 005824 oอีโค ดีไซน์ แข่งออกแบบ “ถังขยะ” เพื่อโลกสวย (กฤตภาค 005824)
64 บทความ oอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ ตอนที่1 เงื่อนไขออกแบบพื้นฐาน

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
    • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
    • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
    • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
    • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete