Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพื้นฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 006.7 ท228ม 2546
 • ภาษิต เครืองเนียม. (2551). แปลงไฟล์ ได้อย่างเซียน. กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น. 006.78 ภ488ป 2551 
 • สุจิตรา อดุลย์เกษม. (2552). ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 005.43 ส753ท 2552
 • สุธารัตน์ วาจะเสน. (2552). แปลงไฟล์ โหลดคลิป ริปแผ่น + nero 9. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 004.565 ส784ป 2552
 • สมรัก ปริยะวาที. (2553). สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online แบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 006.7 ส275ส 2553
 • สมรัก ปริยะวาที. (2560). สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online 2D Animation. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 006.7 ส275ส 2560 
 • สุธีร์ นวกุล. (2553). สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia Studio 7. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.006.7869 ส786ส 2553
Row Call Number Heading
1 CD 00446 2546 o5,000 เสียงเอ็ฟเฟ็กต์ประกอบ [ซีดี-รอม]
2 อ 004.678 ส319บ 2542 oBest Web Sites / สยาม สงวนรัมย์
3 วารสาร 700 oDVM digital video & multimedia magazine
4 006.7869 ส283อ 2543 oInside macromedia Flash 5 / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ
5 006.7869 ว867ม 2543 oMacromedia Flash 4 : Web animation / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, สิทธิพร เสนศิริ
6 CD 006.78 ส319อ 2543 oMP3 and multimedia [ซีดี-รอม] / สยาม สงวนรัมย์
7 006.78 ส319อ 2543 oMP3 and multimedia / สยาม สงวนรัมย์
8 006.78 ช583ส 2544 oSwish 1.51 สร้างเว็บมัลติมีเดียง่ายยิ่งกว่านับ 1-2-3 / ชีวาวัฒน์ บุญศิวานนท์
9 006.7869 ท665ว 2542 oWeb animation and interactive tool macromedia flash 4/ เทอดพงษ์ หม่องสนธิ
10 บทความวิจัย oการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง “ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต
11 004 ค153ก 2539 oก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ ฉบับปรับปรุง’39 / ครรชิต มาลัยวงศ์
12 006.78 ว547ค 2553 oครบเครื่องเรื่องงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe captivate / วิชาญชัย เทียนคูณ
13 oคอมพิวเตอร์ (จุลสาร 98)
14 004 ค186 2539 oคอมพิวเตอร์เข้าใจง่าย สไตล์ 3 มิติ / พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์, ผู้เรียบเรียง
15 004 ว967ค 2546 oคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร / รอน ไวท์ ; นินาถ วนาพรรณ์, ผู้แปลและเรียบเรียง
16 006.7869 ย353ค 2544 oคู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งาน Macromedia Flash 5 / ยุทธชัย รุจิรวิมล
17 004.16 ม579ค 2538 oคู่มือการอัฟเกรดและบำรุงรักษา PC ฉบับสมบูรณ์ / มาร์ค มินาสิ ; กฤษฎา สิงหวงศ์, ผู้เรียบเรียง
18 005.4469 ค695 2538 oคู่มือเรียน Windows 95
19 CD 004.678 ส319บ 2542 oเบสต์ เว็บไซต์ [ซีดี-รอม] / สยาม สงวนรัมย์
20 006.7 ธ394ม 2540 oมัลติมีเดีย ToolBook : หลักการพัฒนางานคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย / ธวัชชัย งามสันติวงศ์
21 006.6869 อ788รช 2544 oรวมชุดโปรแกรม Plug-ins Photoshop : kai’s power tools / อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล
22 006.78 ช421ร 2542 oเรียนรู้การใช้งาน Multimedia Toolbook II 5 / ชัยยุทธ พะตัน
23 006.7869 ม453ร 2544 oเรียนลัด Macromedia Flash 5 / มานิตา เจริญปรุ, วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
24 005.713 ร194ส 2541 oสร้างสรรค์ Web page ให้มีเสน่ห์วันละอย่าง / ริชชาร์ด รอสเชีย ; นพรัตน์ วินิจวรรณกมล, พรเทพ เซี่
25 CD 006.7 ม456ส 2546 oสร้างสรรค์งานวีดีโอด้วยโปรแกรมพรีแวร์ต่างๆ [ซีดี-รอม] / มาโนช ลักษณกิจ, วินัย สุขอารีย์ชัย
26 CD 00293 2547 oสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา [ซีดี-รอม]
27 006.78 อ423อ 2541 oอัศจรรย์แห่งโลก มัลติมีเดีย ไดเรกเตอร์ multimedia director 6/ อลงกรณ์ กรเกษม
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete