Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

193-204 ความคิดสร้างสรรค์ในงานดิจิทัล

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 พ 153.42 น559ล 2553 oLogical thinking คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกเงื่อนไข / คัตสิมิ นิชิมุระ ; รังสรรค์ เลิศในสัตย์, ผู้แ
2 370.118 ถ267ม 2553 oModel การจัดการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ / ถวัลย์ มาศจรัส
3 608 ช681ท 2545 oTRIZ 40 หลักการสร้างสรรค์นวัตกรรม / เลฟ ชูเลียก ; ธัญญา ผลอนันต์, วัชร ดิสสะมาน, วิเชียร เบญจวั
4 659.1 ด422ก 2534 oกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา / ดารณี พานทอง พาลุสุข
5 T/มส 684.1 ป621ก 2555 oกลยุทธ์ด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการตลาดสำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน / ป
6 CD/T 00142 2555 oกลยุทธ์ด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการตลาดสำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน / ป
7 658.1552 ก445 2555 oการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า / คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า ศูนย์
8 พ 791.4019092 ค163 2544 oครีเอทีฟ / โสภา วังทอง, ผู้เรียบเรียง ; หัทยา ภาสกร, บรรณาธิการ
9 บทความ oความคิดสร้างสรรค์
10 153.3 อ658ค 2540 oความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้
11 153.3 ฮ829ค 2550 oคิดแบบ Genius / Kurt Hanks, Jay Parry ; ทวี ลักษมีวัฒนา, ผู้แปล ; ชาตรี เลิศล้ำประเสริฐ, ผู้เรีย
12 153.3 ฮ829ค 2547 oคิดแบบ Genius / Kurt Hanks, Jay Parry ; ทวี ลักษมีวัฒนา, ผู้แปล ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ชาตรี เล
13 พ 153.42 ด143ค 2555 oคิดยังไงให้ไอเดียกระฉูด / ดลชัย บุณยะรัตเวช
14 153.3 อ658ค 2540 oคิดอย่างสร้างสรรค์ / อารี พันธ์มณี
15 พ 153.42 อ896ค 2540 oคุณฉลาดมากกว่าที่คุณคิดไว้ : การพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในชีวิต / เซย์มัวร์ เ
16 พ 658.312404 ศ761ค 2546 oคู่มือ…เกมและกิจการฝึกสร้างความคิดสร้างสรรค์ / Brian Clegg, Paul Birch ; ธนิสสรา เพชรยศ, ผู้แ
17 พ 153.2 ฟ181ค 2549 oคู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย / Jack Foster, Larry Corby ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, อรทัย พันธ
18 พ 153.42 ค421ค 2561 oคู่มือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ / ลอยด์ คิง ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, ผู้แปล
19 พ 153.35 ร934จ 2562 oจะสร้างสรรค์ชีวิต ต้อง คิด นอก กรอบ / Sir Ken Robinson (เซอร์ เคน โรบินสัน) ; วิริยะ ฤาชัยพาณิช
20 153 อ835 2555 oจิตวิทยาการรู้ คิด และปัญญา / อุบลวรรณา ภวกานันท์
21 พ 153.32 ก535จ 2551 oจินตนาการสร้างสรรค์ / เชคติ กาเวนา
22 พ 153.2 อ967จ 2532 oจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แว้บ / โรเจอร์ วอน โอช ; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเรียง
23 658.40714 ส357ท 2546 oทักษะความคิดด้านขวาง / Paul Sloane ; ธงชัย สมบูรณ์, นิติศาสตร์ อารมย์ดี, ผู้แปลและเรียบเรียง
24 พ 152.4 พ799ท 2546 oทัศนคติ 6 ประการ เพื่อเป็นผู้ชนะ / นอร์แมน วินเซนต์ พีลล์ ; วรภัทร อัศวนันท์, ผู้แปลและเรียบเรี
25 658.403 ท374ท 2551 oเทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / Makoto Takahashi ; รังสรรค์ เลิศในสัตย์, ผู้แปล
26 พ 153.9 ศ336ท 2544 oเทคนิคสร้าง IQ EQ AQ : 3Q เพื่อความสำเร็จ / ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
27 พ 158.1 / ร951ป 2535 oปลุกสมองสร้างความคิด / รท์, แอนดรูว์, กิตติกานต์ อิศระ
28 153.42 อ658ฝ 2557 oฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์ / อารี พันธ์ มณี
29 370.118 ส748พ 2555 oพัฒนาทักษะการคิด ตามแนวปฏิรูปการศึกษา / สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์, พรรณี สินธพา
30 พ 153.42 ด915ว 2561 oวิธีคิด ที่ทำให้ชีวิตของคุณ ประสบความสำเร็จ และความแตกต่างกว่าคนอื่น/ เอลเล็น ซิงเกอร์, โจอาคิม
31 153.42 พ272ส 2558 oสร้างความคิดให้เฉียบคมด้วยการคิดอย่างเฉียบแหลม / พรรณี เกษกมล
32 พ 372.21 อ459ส 2542 oสู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ / โจน ออลมอน ; จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ, ผู้แปลและเรียบเรียง
33 พ 153.4 ด915ห 2546 oหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ / เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ; สุดตระการ ธนโกเศศ… [และคนอื่น ๆ], ผู้แปล
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete