Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 353.77 ห159 2561 o107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
2 353.77 ห159 2562 o108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
3 700.92 ห159 2560 o108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว, บรรณาธิการ
4 อ 745.5109593 น111ง 2537 oงานจำหลักไม้ : ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย / น. ณ ปากน้ำ
5 บทความ oเจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูมวัดโตนดหลาย อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท การเกี่ยวข้องกับศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา
6 กฤตภาค 005006 oเด็กไทยคว้ารางวัลศิลปะเด็กที่โปแลนด์ (กฤตภาค 005006)
7 VCD 00229 M 2547 oตำนานมวยไทย [วีซีดี]
8 700.9593 น111ถ 2540 oถาม-ตอบ ศิลปะไทย / น. ณ ปากน้ำ
9 VCD 1160 M 2553 ผ6ฉ1 o“ประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ” ผู้รังสรรค์ สืบสาน ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย แผ่นที่ 6 [วีซีดี]
10 709.593 ป373 2559 oประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จากงานวิจัย / ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
11 709.593 ส582ป 2544 oประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา / สันติ เล็กสุขุม
12 709.593 ศ523 2549 oศิลปกรรมล้ำค่า สมัยรัตนโกสินทร์ / ราชบัณฑิตยสถาน
13 709.593 ห151 2516 oศิลปไทย (รวมบทความศิลปไทย)
14 306.47 มส747ศ 2544 ล1 oศิลปะกับสังคมไทย เล่ม 1 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15 306.47 มส747ศ 2544 ล2 oศิลปะกับสังคมไทย เล่ม 2 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16 709.593 ว634ศ 2549 oศิลปะน่ารู้ในสองศตวรรษ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
17 709.593 ว634ศ 2548 oศิลปะในประเทศไทย : จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
18 อ 709.593 น111ศ 2537 oศิลปะโบราณในสยาม / น. ณ ปากน้ำ
19 อ 709.593 น111ส 2538 oสยามศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย์ / น. ณ ปากน้ำ
Row Call Number Heading
1 อ 927 ช283ช 2539 ฉ1 oChavalit soemprungsuk
2 อ 927 ว634ช 2538 olife and works of prayura uluchadha
3 อ 923.1593 ส243 2538 ฉ1 oPrince mahidol and art
4 อ 700.74 อ916 2539 oSVOA art exhibition #1
5 อ 927 น594 2536 oThe exhibition of life and works of professor silpa bhirasri at the casting workshop, fine arts
6 อ 031.02 ส184 2532 oThe Guinness book of records / พัชรี เลิศปกรณ์ชัย, บรรณาธิการ, อภัย ประกอบผล…[และคนอื่น ๆ], ผ
7 760 ล254ท 2560 oType on screen : ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่ / Ellen Lupton ; สุวิภา แซ่อึ่ง, ผู้
8 745.5 ส582ก 2539 oกระหนกในดินแดนไทย / สันติ เล็กสุขุม
9 VC 01173 M 2545 oกัมพูชา พนมเปญ และ เสียมราฐ [วีดิทัศน์]
10 743.49 ส234ก 2539 oกายวิภาค สำหรับผู้ศึกษาศิลปะ / สมคิด อินท์นุพัฒน์
11 751.422 น585ก 2540 ฉ1 oการเขียนสีน้ำ
12 จุลสาร 705 oข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพผลงานศิลปกรรม (จุลสาร 705)
13 700 น111ค 2543 oความเข้าใจในศิลปะ / น. ณ ปากน้ำ
14 700 น111ค 2532 oความเข้าใจในศิลปะ / น. ณ ปากน้ำ
15 กฤตภาค 005715 oใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ (กฤตภาค 005715)
16 704.942 จ138ด 2540 o[ดิ อาร์ต ออฟ พอรทเทรดส์] the art of portraits
17 701.17 ว696ท 2536 oทัศนศิลป์ / วิรุณ ตั้งเจริญ
18 709 อ576ป 2554 oประวัติและแบบอย่างศิลปะ (ฉบับนักศึกษา) / อัศนีย์ ชูอรุณ
19 701 ก695ป 2522 oปรัชญาศิลปะ / กีรติ บุญเจือ
20 อ 700 ด517ป 2551 oเปิดโลกศิลปะ / Rosie Dickins, Mari Griffith ; นุชนาฎ เนตรประเสิฐศรี, ผู้แปล
21 พ 700 อ658ผ 2551 oผลึกความคิดศิลปะ / อารี สุทธิพันธุ์
22 oฟินแลนด์แดนแห่งความบริสุทธิ์ [วีดิทัศน์]
23 อ 745.5 พ673ศ 2540 ฉ1 oลายไทย
24 VCD 00698 M 2550 ผ1-2 oวาดเส้นให้เป็นสี [วีซีดี]
25 741.018 ส848ว 2550 oวาดเส้นให้เป็นสี / สุรเดช แก้วท่าไม้ ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
26 700 ท734ว 2553 oวิพากษ์องค์ประกอบศิลป์ / เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ
27 700 ว696ว 2553 oวิสัยทัศน์ศิลปกรรม / วิรุณ ตั้งเจริญ
28 709.4 น111ศ 2511 oศิลปตะวันตก : แนะนำศิลปสากล / น. ณ ปากน้ำ
29 709.593 ส463ศ 2522 oศิลปในประเทศไทย / สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า
30 701.18 ส761ศ 2537 oศิลปวิจารณ์ / สุชาติ เถาทอง
31 NGP 700.455 ส722ศ 2553 oศิลปะ : ก้าวที่พ้นผ่านจากม่านควัน / สิทธิธรรม โรหิตะสุข
32 CD 00577 2552 o