Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • กรีวุธ อัศวคุปตานนท์ และวัฒนา ส่งสิงห์. (2556). การเขียนโปรแกรมด้วย Objective-C. กรุงเทพฯ: เน็ตดีไซน์. 005.133 ก695ก 2556
 • ธวัชชัย งามสันติวงศ์. (2545). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : แนวคิดเชิงวัตถุโดยจาวาและ UML. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 005.117 ธ394ก 2545
 • นิรันดร์ ประวิทย์ธนา และธีรเดช รักไทย. (บ.ก.). (2553). เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป. 005.262 บ648ก 2553
 • บัญชา ปะสีละเตสัง. (2559).การเขียนโปรแกรม Java และ Android. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 005.133 บ253ก 2559
 • พนิดา พานิชกุล และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (บ.ก.). (2548). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 005.133 พ199ก 2548
 • พนิดา พานิชกุล และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (บ.ก.). (2550). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 005.133 พ199ก 2550
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ หน่วยที่ 1-4 : ประมวลสาระชุดวิชา. นนทบุรี: ผู้แต่ง. 658.4038 มส747ก 2554 ล1
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ หน่วยที่  5-10 : ประมวลสาระชุดวิชา. นนทบุรี: ผู้แต่ง. 658.4038 มส747ก 2554 ล2
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ หน่วยที่ 11-15 : ประมวลสาระชุดวิชา. นนทบุรี: ผู้แต่ง. 658.4038 มส747ก 2554 ล3
 • เยาวดี เต็มธนาภัทร์, สุกัญญา รัตโนทยานนท์. (2558). การโปรแกรมเชิงวัตถุ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 005.117 ย538ก 2558
 • รุ่งทิวา เสาร์สิงห์. (2546). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 005.1 ร622ก 2546
 • ลาภลอย วานิชอังกูร. (2550). เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Row Call Number Heading
1 อ 741.609593 ฟ642 2542 o7th fespic games design report
2 อ 741.609593 บห882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games design report
3 อ 741.609593 บ882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games graphic standards manual
4 741.6 ส991บ 2545 oBe graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์
5 พ 745.4 ด143ด 2548 oDesign Wiz คมดีไซน์ / ดลชัย บุณยะรัตเวช
6 บทความ oDesignomics เติบโตด้วยการออกแบบ
7 CD 006.60222 ก242 2545 ล1 oGraphic Collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 [ซีดี-รอม]
8 006.60222 ก242 2545 oGraphic collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 / ดนัย สิริแสงสว่าง, น่านนที สลีอ่อน, ผู้รวบรวม
9 741.6 ด957ก 2558 oGraphic Design School / David Dabner, Sandra Stewart, Eric ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง,
10 745.6 ว867พ 2560 oPrinciples Infographic / วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
11 745.4 น424ส 2550 oSketch design for entrance / นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ
12 745.4 ส898ว 2534 oWorld design / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์
13 อ 745.5 ส73 [253-?] oกรอบดีไซน์ : รวมกรอบแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน ช่วยให้งานออกแบบเร็วขึ้น
14 741.6 ว279ก 2531 oกระแส’30 : การออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์ออฟเซท / วรวิชญ เวชนุเคราะห์
15 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (1)
16 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (2) (จบ)
17 บทความ oการคำนวณอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ขอคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางบนภาวะออกแบบที่กำหนด
18 บทความ oการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร
19 oการสร้างผู้นำในวิชิชีพ Graphic Design
20 745.4 ล7 2537 oการออกแบบคืออะไร ? = what is design? 974-89109-1-1
21 บทความ oการออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม
22 บทความ oการออกแบบเครื่องตัดตัวอย่างดินขับ
23 บทความ oการออกแบบเครื่องทดสอบการเสียดกร่อนของฉนวนกันความร้อนจรวด
24 บทความ oการออกแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลที่บำรุงรักษาได้
25 บทความ oการออกแบบชุดรองลื่นแบบกลิ้งสัมผัสในชุดลูกรีดโลหะโดยใช้เม็ดลูกกลิ้งมาตรฐาน
26 745.4 ว291ก 2550 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
27 745.4 ว291ก 2548 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
28 729 ล828ก 2540 oการออกแบบเบื้องต้น / เลอสม สถาปิตานนท์
29 บทความ oการออกแบบใบกังหันลมตามหลักอากาศพลศาสตร์
30 บทความ oการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
31 บทความ oการออกแบบระบบควบคุมแบบ ฟัซซี่ลอจิก ด้วยโปรแกรม LabVIEW
32 621.32 ธ147ก 2541 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
33 621.32 ธ147ก 2537 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
34 621.32 ธ147ก 2538 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
35 621.32 พ693ก 2528 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
36 621.32 พ693ก 2540 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
37 บทความ oการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
38 659.132 ส115ก 2554 oการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี
39 บทความ o