Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • กรีวุธ อัศวคุปตานนท์ และวัฒนา ส่งสิงห์. (2556). การเขียนโปรแกรมด้วย Objective-C. กรุงเทพฯ: เน็ตดีไซน์. 005.133 ก695ก 2556
 • ธวัชชัย งามสันติวงศ์. (2545). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : แนวคิดเชิงวัตถุโดยจาวาและ UML. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 005.117 ธ394ก 2545
 • นิรันดร์ ประวิทย์ธนา และธีรเดช รักไทย. (บ.ก.). (2553). เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป. 005.262 บ648ก 2553
 • บัญชา ปะสีละเตสัง. (2559).การเขียนโปรแกรม Java และ Android. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 005.133 บ253ก 2559
 • พนิดา พานิชกุล และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (บ.ก.). (2548). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 005.133 พ199ก 2548
 • พนิดา พานิชกุล และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (บ.ก.). (2550). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 005.133 พ199ก 2550
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ หน่วยที่ 1-4 : ประมวลสาระชุดวิชา. นนทบุรี: ผู้แต่ง. 658.4038 มส747ก 2554 ล1
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ หน่วยที่  5-10 : ประมวลสาระชุดวิชา. นนทบุรี: ผู้แต่ง. 658.4038 มส747ก 2554 ล2
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการประยุกต์ หน่วยที่ 11-15 : ประมวลสาระชุดวิชา. นนทบุรี: ผู้แต่ง. 658.4038 มส747ก 2554 ล3
 • เยาวดี เต็มธนาภัทร์, สุกัญญา รัตโนทยานนท์. (2558). การโปรแกรมเชิงวัตถุ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 005.117 ย538ก 2558
 • รุ่งทิวา เสาร์สิงห์. (2546). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 005.1 ร622ก 2546
 • ลาภลอย วานิชอังกูร. (2550). เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Row Call Number Heading
1 อ 741.609593 ฟ642 2542 o7th fespic games design report
2 อ 741.609593 บห882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games design report
3 อ 741.609593 บ882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games graphic standards manual
4 741.6 ส991บ 2545 oBe graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์
5 พ 745.4 ด143ด 2548 oDesign Wiz คมดีไซน์ / ดลชัย บุณยะรัตเวช
6 บทความ oDesignomics เติบโตด้วยการออกแบบ
7 CD 006.60222 ก242 2545 ล1 oGraphic Collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 [ซีดี-รอม]
8 006.60222 ก242 2545 oGraphic collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 / ดนัย สิริแสงสว่าง, น่านนที สลีอ่อน, ผู้รวบรวม
9 741.6 ด957ก 2558 oGraphic Design School / David Dabner, Sandra Stewart, Eric ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง,
10 745.6 ว867พ 2560 oPrinciples Infographic / วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
11 745.4 น424ส 2550 oSketch design for entrance / นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ
12 745.4 ส898ว 2534 oWorld design / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์
13 อ 745.5 ส73 [253-?] oกรอบดีไซน์ : รวมกรอบแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน ช่วยให้งานออกแบบเร็วขึ้น
14 741.6 ว279ก 2531 oกระแส’30 : การออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์ออฟเซท / วรวิชญ เวชนุเคราะห์
15 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (1)
16 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (2) (จบ)
17 บทความ oการคำนวณอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ขอคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางบนภาวะออกแบบที่กำหนด
18 บทความ oการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร
19 oการสร้างผู้นำในวิชิชีพ Graphic Design
20 745.4 ล7 2537 oการออกแบบคืออะไร ? = what is design? 974-89109-1-1
21 บทความ oการออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม
22 บทความ oการออกแบบเครื่องตัดตัวอย่างดินขับ
23 บทความ oการออกแบบเครื่องทดสอบการเสียดกร่อนของฉนวนกันความร้อนจรวด
24 บทความ oการออกแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลที่บำรุงรักษาได้
25 บทความ oการออกแบบชุดรองลื่นแบบกลิ้งสัมผัสในชุดลูกรีดโลหะโดยใช้เม็ดลูกกลิ้งมาตรฐาน
26 745.4 ว291ก 2550 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
27 745.4 ว291ก 2548 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
28 729 ล828ก 2540 oการออกแบบเบื้องต้น / เลอสม สถาปิตานนท์
29 บทความ oการออกแบบใบกังหันลมตามหลักอากาศพลศาสตร์
30 บทความ oการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
31 บทความ oการออกแบบระบบควบคุมแบบ ฟัซซี่ลอจิก ด้วยโปรแกรม LabVIEW
32 621.32 ธ147ก 2541 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
33 621.32 ธ147ก 2537 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
34 621.32 ธ147ก 2538 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
35 621.32 พ693ก 2528 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
36 621.32 พ693ก 2540 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
37 บทความ oการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
38 659.132 ส115ก 2554 oการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี
39 บทความ oการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์สำหรับคอนเดนเซอร์และอีวาโปเรเตอร์
40 บทความ oข้อความพิจารณาในการออกแบบระบบทำความเย็นของศูนย์คอมพิวเตอร์
41 741.6 ค695 2540 oคู่มือ Graphic-design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / ประพันธ์ งามเนตร, ผู้รวบรวม
42 745.4 พ239ท 2556 oทฤษฎีการออกแบบ / พรทิพย์ เรืองธรรม
43 741.6 พ164ท 2544 oเทคนิคการออกแบบงานกราฟิก / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์
44 621.32 ช498ท 2542 oเทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
45 621.32 ช498ท 2547 oเทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
46 621.32 ช498ท 2545 oเทคนิคการออกแบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
47 พ 658.5752 อ463น 2540 oนี่ไง! การออกแบบผลิตภัณฑ์ / ออส่วน
48 745.409 พ282ป 2547 oประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
49 บทความ oปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำกฎกระทรวงฯ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานที่ใช
50 บทความวิจัย oผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ สำหร
51 304.02471 ว673พ 2537 ฉ1 oพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน
52 711 ว673พ 2549 oพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
53 กฤตภาค 004531 oม.จ.หญิงสิริวัณวรี โชว์พระปรีชาด้านแฟชั่น (กฤตภาค 004531)
54 พ 158.7 ว927ม 2562 oไม่ใช่แค่ออกแบบได้ แต่ออกแบบโดน / Susan M. Weinschenk ; ทสมา วรรธนะภูติ, ผู้แปล
55 659.15 ว397ศ 2549 oศิลปะการจัดแสดงสินค้า / วัฒนะ จูฑะวิภาต
56 745.4 ม456ศ 2538 oศิลปะการออกแบบ / มาโนช กงกะนันทน์
57 บทความ oสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ภาวะออกแบบและที่ภาวะนอกเหนือการออกแบบ
58 745.4 ส478 2548 oสอน-ไม่ได้-ในโรงเรียนออกแบบ / อธิโชค พิมพ์วิริยะกุล, บรรณาธิการ
59 oสารสนเทศในงานออกแบบ
60 720 ส735 2540 oสี่ทศวรรษ สถาปัตย์ ศิลปากร
61 745.4 น322ห 2539 oหลักการออกแบบ / นวลน้อย บุญวงษ์
62 745.4 ศ324ห 2553 oหลักการออกแบบศิลปะ / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
63 741.60285 ส786อ 2542 oออกแบบและทำ Sticker ด้วยตัวเอง / สุธี พลอยพิมาย
64 กฤตภาค 005824 oอีโค ดีไซน์ แข่งออกแบบ “ถังขยะ” เพื่อโลกสวย (กฤตภาค 005824)
65 บทความ oอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ ตอนที่1 เงื่อนไขออกแบบพื้นฐาน

 

Row Call Number Heading
1 อ 004 ห159 2545 o1001 เทคนิคใช้คอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) ; ธนิต แกล้วเดชศรี, บรรณาธ
2 CD 006.78 ส319อ 2543 oMP3 and multimedia [ซีดี-รอม] / สยาม สงวนรัมย์
3 006.78 ส319อ 2543 oMP3 and multimedia / สยาม สงวนรัมย์
4 oการควบคุมและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล
5 005.30296 ว965ข 2543 oข้อกำหนดการพัฒนาซอฟต์แวร์ / คาร์ล อี. ไวเกอร์ส, Karl E. Wiegers, ; สุนันท์ บุญยธาดา, ผู้แปลและเ
6 004 ค181 2526 ฉ1 oความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 004 ง336ค 2544 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ / งามนิจ อาจอินทร์
8 004 ว967ค 2546 oคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร / รอน ไวท์ ; นินาถ วนาพรรณ์, ผู้แปลและเรียบเรียง
9 004 น366ค 2544 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ปีเตอร์ นอร์ตัน ; ณัฏฐา ฉัตรสกุลพนิด…[และคนอื่น ๆ], ผู้แปล
10 CD 004 บ319ค 2546 oคัมภีร์ฮาร์ดแวร์ PC ฉบับมืออาชีพ [ซีดี-รอม] / สตีเฟน เจ, บิกเจลโล
11 004 พ231ค 2546 oคุ่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ / พรชัย จันทรศุภแสง ; ธนิต แกล้วเดชศรี, บรรณาธิการ
12 004 ว832ค 2546 oคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น / วีรภัทร พาณิชมงคล
13 005 ช576ค 2540 oคู่มือการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เต็มประสิทธิภาพ / ลาร์รี่ ชิลเลอร์ ; อาทิตย์ จิตต์จุฬานนท์, ผู้แปล
14 004.16 ค695 2539 oคู่มืออ้างอิงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมแพคชุดเดสก์โปร 2000
15 004 พ553ตพ 2544 oติดตั้ง PC Step by Step / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, ปิยะ นากสงค์
16 004 พ553ต 2544 oติดตั้ง PC อย่างมืออาชีพ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, ปิยะ นากสงค์
17 004 พ553ตป 2544 oติดตั้งและปรับแต่ง PC : ฉบับสมบรูณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, ปิยะ นากสงค์, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
18 CD 004 ท419 2546 oทำทุกอย่างได้ในคอมพิวเตอร์ [ซีดี-รอม] / รีดเดอร์ส ไดเจสท์
19 005.1068 ม859ท 2544 oเทคนิคการวางแผนและพัฒนาอย่างมืออาชีพ / สตีฟ แม็คอนเนลล์ ; อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล, ผู้แปลและเรียบ
20 005.3 ม852ท 2539 oเทคนิคการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ / สตีฟ แม็กคอนเนล ; จิรศักดิ์ เหลืองอุไร, ผู้เรียบเรียง
21 พ 005.1068 ว321ท 2544 oเทคนิคบริหารและรับงานเขียนโปรแกรม / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์ ; จิระ จริงจิตร, บรรณาธิการ
22 004 ศ232ท 2544 oเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
23 004.6 ภ579ป 2544 oเปลี่ยน PC เป็นโฮมเธียเตอร์ง่าย…นิดเดียว / ภีรพล คชาเจริญ ; อรรณพ ขันธิกุล, บรรณาธิการ
24 005.3 ม861พ 2543 oพลวัตแห่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ / จิม แมคคาร์ธี, Jim McCarthy, ; อดินันท์ อดุลยศาสน์, ผู้แปลและเรียบ
25 005.369 บ392ม 2542 oมหัศจรรย์ สุดยอดเทคโนโลยีเสียงเพลง MP3 / บุญกิจ สิริสุขนันทเดช…[และคนอื่น ๆ]
26 005.3 พ945ร 2544 oรวมการใช้/แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใน PC / เพียงหทัย อินกัน
27 CD 00005 2540 oรวมผลงาน 10 ปี เนคเทค [ซีดี-รอม]
28 647.940285 มส747ร 2540 ล1 oระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29 647.940285 มส747ร 2540 ล2 oระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30 oรายงานผลการวิจัย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่นักบัญชีไทยใช้
31 004 ด154ร 2535 oรู้จักกับคอมพิวเตอร์ / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์
32 004 ว491ล 2545 oโลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต : คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์พิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ / วาสน
33 oสาร สหวิริยา โอเอ กรุ๊ป (จุลสาร 110)
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete