Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

192-205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
  • กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และกิตติพงษ์ กลมกล่อม. (2548). คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบ. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ 004.21 ก672ค 2548
  • สกาวรัตน์ จงพัฒนากร. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 003 ส124ก 2551
  • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 004.21 อ978ก 2555
  • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 004.21 อ978ก 2560
  • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และสมโภชน์ ชื่นเอี่ยม. (2558). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 004.21 อ978ก 2558 
Row Call Number Heading
1 005.117 ก672อ 2544 oObject-oriented ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ศิริวรรณ อัมพรดนัย
2 005.72 ก672ย 2544 oUML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม
3 629.8 จ114ก 2532 oการควบคุมกระบวนการ / จงกล งามวิวิทย์
4 658.4032 อ945ก 2550 oการคิดเชิงระบบ (System thinking) : เครื่องมือจัดการความซับซ้อนในโลกธุรกิจ / Virginia Anderson,
5 PA 004.21 ว321ก 2559 oการประยุกต์ใช้เหมืองเครือข่ายสังคมในบันทึกเหตุการณ์การส่งมอบงานของแพทย์ โดยใช้ Handover of work
6 PA 004.21 ว547ก 2559 oการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายจาก iPhone / วิชาญ ผิวเกลี้ยง
7 PA 004.16 ย547ก 2556 oการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการบน iPhone กรณีศึกษา นำมาใช้ในองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก / เยาว
8 004.21 ร333ก 2544 oการวิเคราะห์การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ / รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล
9 PA 004.21 อ881ก 2559 oการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประวัติการรักษาผู้ป่วยและโรคโดยใช้ Fuzzy miner algorithm / เอกราช เจ
10 624.1710285 ท598ก 2533 oการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีคอมพิวเตอร์ / เทพชัย ภู่วรรณชัยกุล
11 PA 004.21 ป523ก 2559 oการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล / ปัญจพร ใจสุข
12 PA 004.21 ก125ก 2559 oการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ call center โดยการใช้ Fuzzy miner / กนก รัตนถาวร
13 PA 004.21 ว227ก 2561 oการวิเคราะห์เพื่อค้นหาขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิค Fuz
14 658.562 ก677ก 2542 oการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
15 658.562 ก677ก 2553 oการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) (ประมวลผลด้วย Minitab 15) / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
16 620.001171 ก514 2537 oการวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น เล่ม 1 / กิตติ ตีรเศรษฐ, ผู้แปลและเรียบเรียง
17 620.001171 ก514 2537 oการวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น เล่ม 2 / กิตติ ตีรเศรษฐ, ผู้แปลและเรียบเรียง
18 519.4 ว642ก 2537 oการวิเคราะห์ระบบควบคุมเวลาดิสครีต / วิพันธ์ ปรีชาพานิช
19 620.7 ว6 ล1 2531 oการวิเคราะห์ระบบแนวใหม่ เล่ม 1-2 974-8109-45-3
20 620.7 ว6 ล2 2531 oการวิเคราะห์ระบบแนวใหม่ เล่ม 1-2 974-8109-46-1
21 621.392 ว642ก 2533 oการวิเคราะห์ระบบแนวใหม่ / วิพันธ์ ปรีชาพานิช
22 004.21 ก514 2528 oการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ / พิชัย บูรณสมบัติ, ผู้เรียบเรียง
23 T/มส 004.21 บ473ก 2552 oการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด/ บุญธิดา สุรทิ
24 CD/T 00072 2552 oการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด/ บุญธิดา สุรทิ
25 004.21 ช716ก 2546 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / แกรี่ บี. เชลลี, โธมัส เจ. แคชแมน, แฮร์รี่ เจ. โรเซนแบลทท์ ; กิตติม
26 004.21 ฮ159ก 2547 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / เจฟฟรีย์ เอ. จอร์จ, โจอี้ เอฟ. จอร์จ, โจเซฟ เอส วาลาซิค, ; จิตติมา
27 004.21 ร245ก 2543 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / ระพีพรรณ พิริยะกุล
28 004.21 อ695ก 2537 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / อำไพ พรประเสริฐสกุล
29 004.21 อ695ก 2543 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / อำไพ พรประเสริฐสกุล
30 004.21 อ978ก 2555 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
31 004.21 อ978ก 2549 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
32 004.21 อ978ก 2545 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
33 004.21 อ978ก 2560 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
34 004.21 อ978ก 2558 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม
35 004.21 ร333ก 2543 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ / รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล
36 658.4038 ป546ก 2554 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองด้านการบริหาร / ปานใจ ธารทัศนวงศ์
37 003 ล218ก 2536 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / ลักขณา พฤกษากร
38 003 ส124ก 2551 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
39 PA 004.21 ช296ก 2561 oการหาความสัมพันธ์ของคนขับรถเท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ / ชวิศ รุจิชาญสิริ
40 CD/PA 00337 2561 oการหาความสัมพันธ์ของคนขับรถเท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ / ชวิศ รุจิชาญสิริ
41 PA 004.21 จ755ก 2561 oการหาความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนกา
42 CD/PA 00336 2561 oการหาความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนกา
43 004.21 ก672ค 2548 oคัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม
44 004.21 ก672ค 2546 oคัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล
45 บทความ oดูหนังหาความหมาย ความทุกข์ของผู้ป่วย ความป่วยไข้ของระบบ
46 620.0151 ก961ท 2532 oทฤษฎีระบบควบคุม / โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
47 658.4012 ป241น 2539 oนโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี / ประชุม รอดประเสริฐ
48 658.4012 ป241น 2533 oนโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี / ประชุม รอดประเสริฐ
49 629.8 ก671พ 2537 oพื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุม / กิตติ ตีรเศรษฐ
50 629.8 ก671พ 2539 oพื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุม / กิตติ ตีรเศรษฐ
51 PA 004.21 ก112ศ 2561 oศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ / กชกร กู้สวัสดิ์
52 CD/PA 00338 2561 oศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ / กชกร กู้สวัสดิ์

 

Row Call Number Heading
1 005.117 ก674ด 2549 oDesign Patterns / กิตติพงษ์ กลมกล่อม ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ
2 005.117 ก672อ 2544 oObject-oriented ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ศิริวรรณ อัมพรดนัย
3 005.72 ก672ย 2544 oUML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม
4 005.74 มส747ก 2544 ล1 oการจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5 005.74 มส747ก 2544 ล2 oการจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 PA 004.16 ย547ก 2556 oการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการบน iPhone กรณีศึกษา นำมาใช้ในองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก / เยาว
7 PA 004.16 อ199ก 2556 oการพัฒนาระบบทะเบียนของนักศึกษาบนไอโฟน / อนุรักษ์ แย้มหงษ์
8 PA 004.21 ป473ก 2557 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ / ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
9 004.21 ร333ก 2544 oการวิเคราะห์การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ / รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล
10 620.001171 ก514 2537 oการวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น เล่ม 1 / กิตติ ตีรเศรษฐ, ผู้แปลและเรียบเรียง
11 620.001171 ก514 2537 oการวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น เล่ม 2 / กิตติ ตีรเศรษฐ, ผู้แปลและเรียบเรียง
12 004.21 ก514 2528 oการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ / พิชัย บูรณสมบัติ, ผู้เรียบเรียง
13 T/มส 004.21 บ473ก 2552 oการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด/ บุญธิดา สุรทิ
14 CD/T 00072 2552 oการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด/ บุญธิดา สุรทิ
15 004.21 ช716ก 2546 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / แกรี่ บี. เชลลี, โธมัส เจ. แคชแมน, แฮร์รี่ เจ. โรเซนแบลทท์ ; กิตติม
16 004.21 ฮ159ก 2547 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / เจฟฟรีย์ เอ. จอร์จ, โจอี้ เอฟ. จอร์จ, โจเซฟ เอส วาลาซิค, ; จิตติมา
17 004.21 ร245ก 2543 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / ระพีพรรณ พิริยะกุล
18 004.21 อ695ก 2543 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / อำไพ พรประเสริฐสกุล
19 004.21 อ695ก 2537 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / อำไพ พรประเสริฐสกุล
20 004.21 อ978ก 2545 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
21 004.21 อ978ก 2549 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
22 004.21 อ978ก 2560 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
23 004.21 อ978ก 2555 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
24 004.21 อ978ก 2558 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม
25 004.21 ร333ก 2543 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ / รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล
26 003 ล218ก 2536 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / ลักขณา พฤกษากร
27 003 ส124ก 2551 oการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
28 บทความ oการออกแบบเครื่องทดสอบการเสียดกร่อนของฉนวนกันความร้อนจรวด
29 บทความ oการออกแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลที่บำรุงรักษาได้
30 621.3815 ณ211ก 2556 oการออกแบบระบบดิจิตอลด้วยวีเอชดีแอล / ณรงค์ บวบทอง
31 696.1 ก768ก 2537 ล1 oการออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่มที่ 1 / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
32 536.1 ท113ก 2537 oการออกแบบระบบพลังงานความร้อน / ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
33 629.895416 อ732ก 2539 oการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล 8051 / อิน, มาน หยาง, ทศพล ปราชญสมพงษ์
34 004.65 ร476ก 2539 oการออกแบบและจัดการระบบเครือข่าย / สตีฟว์ ริกนีย์, Steve Rigney ; เจษฎา ศิริยันต์, เอกชัย อรุณ
35 621.395 ธ515ก 2539 oการออกแบบวงจรด้วยไอซี TTL / ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์
36 บทความ oข้อความพิจารณาในการออกแบบระบบทำความเย็นของศูนย์คอมพิวเตอร์
37 004.21 ก672ค 2548 oคัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม
38 004.21 ก672ค 2546 oคัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล
39 005.74 ส282ค 2553 oคู่มือการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล / สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล
40 005.117 จ139น 2548 oแนวคิดเชิงวัตถุ / จตุรพิธ สมหอม, พิชชานันท์ พิงคประเสริฐ ; ณรงค์ กษิติประดิษฐ์, บรรณาธิการ
41 629.8 ก671พ 2537 oพื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุม / กิตติ ตีรเศรษฐ
42 629.8 ก671พ 2539 oพื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุม / กิตติ ตีรเศรษฐ
43 CD/PR 00037 2551 oระบบสมุดพกออนไลน์ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / โสภิดา เหลืองปทุม, พัน
44 005.3 ร852 2549 oเรื่องพัฒนาการซอฟต์แวร์มีแค่นี้ / สมชาย กิตติชัยกุลกิจ, ผู้แปลและเรียบเรียง
45 PA 658.5620285 ธ751ว 2557 oวิเคราะห์การดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามมาตรฐาน ISO27001 : 2005 Information security managerment
46 621.3191 ศ747ห 2556 oหลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า / ศุลี บรรจงจิตร
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete