Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์

COURSE ONLINEและสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 005.43 ช642ร 2548 oระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ชูเกียรติ วรสุชีพ
2 005.43 ช642ร 2558 oระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ / ชูเกียรติ วรสุชีพ
Row Call Number Heading
1 กฤตภาค 005823 o3G “ปัญหาโรมมิ่ง” จุดไฟไล่ลูกค้า 3จี (กฤตภาค 005823)
2 658.800285467 ค184 2550 oConnected to success / ทีมบรรณาธิการ Eworld Magazine, บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็ม (ประเทศไทย)
3 บทความ oDAQ กับการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าและแสดงผลผ่านเน็ตเวิร์ก
4 004 ว786ก 2550 oการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / วิสิทธิ์ บุญชุม
5 CD/PR 00383 2553 oการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา การทำงานของบริษัท เวลเน็ท ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย จำก
6 CD/PR 00477 2553 oการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา การทำงานของบริษัท เวลเน็ท ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย จำก
7 PA 004.21 ว321ก 2559 oการประยุกต์ใช้เหมืองเครือข่ายสังคมในบันทึกเหตุการณ์การส่งมอบงานของแพทย์ โดยใช้ Handover of work
8 CD/PR 00146 2553 oการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer network system development แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บร
9 004.692 พ239ก 2538 oการรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ / พรทิพย์ โล่ห์เลขา
10 T/มส 004.678 พ439ก 2550 oการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยสยาม
11 004.6 น219ก 2561 oการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / นรรัตน์ วัฒนมงคล
12 CD/PA 00337 2561 oการหาความสัมพันธ์ของคนขับรถเท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ / ชวิศ รุจิชาญสิริ
13 PA 004.21 ช296ก 2561 oการหาความสัมพันธ์ของคนขับรถเท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ / ชวิศ รุจิชาญสิริ
14 PA 004.21 จ755ก 2561 oการหาความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนกา
15 CD/PA 00336 2561 oการหาความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนกา
16 004.6 ร332ก 2545 oการออกแบบข่ายงานข้อมูล / รัชนัย อินทุใส
17 004.6 อ618ก 2550 oก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ) / อาณัติ รัตนถิรกุล
18 004.6 อ162ค 2547 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 6 / อนรรฆนงค์ คุณมณี
19 005.369 ก714ค 2538 oคัมภีร์การใช้งานการสื่อสารอนุกรมบน PC / ปีเตอร์ ดับบลิว กุฟตัน ; จิรศักดิ์ เหลืองอุไร, ผู้เรีย
20 004.6 ว693ค 2547 oคัมภีร์ระบบเครือข่ายแบบฉบับอาจารย์วิรินทร์ เล่ม 1 / วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
21 651.846 ค941ค 2540 oคู่มือการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายในสำนักงานขนาดเล็ก / Patrick T. Campbel ; บุษกริน ฤกขะเมธ,
22 004.6 ส232ค 2551 oคู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ / สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
23 004.6 จ217ค 2560 oคู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2nd Edition / จักรชัย โสอินทร์, เพชร อิ่
24 004.6 ก672ค 2554 oเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, สุธี พงศาสกุลชัย
25 004.6 ภ371ค 2555 oเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ภัทรสินี ภัทรโกศล
26 004.6 อ978ค 2551 oเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
27 004.6 อ978ค 2559 oเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
28 004.6 จ134จ 2555 oเจาะระบบ Network 3rd edition / จตุชัย แพงจันทร์, อนุโชต วุฒิพรพงษ์ ; อรรณพ ขันธิกุล, บรรณาธิการ
29 004.6 จ134จ 2547 oเจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์ / จตุชัย แพงจันทร์, อนุโชต วุฒิพรพงษ์ ; อรรณพ ขันธิกุล, บรรณาธิกา
30 004.0288 ว417ด 2556 oดูแลรักษาคอมฯ ปรับให้แรง แซงให้มิด / วัทธิกร พิตรพิบูล
31 004.6 อ568ต 2551 oติดตั้ง ใช้งาน ดูแล Network and Hi-speed internet / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
32 004.6 ด554ต 2544 oติดตั้ง/ใช้งานโฮมเน็ตเวิร์กด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช
33 005.71346 อ686ต 2551 oติดตั้งและใช้งาน Mail Server ภาคปฏิบัติ / อำนาจ นุตะมาน
34 004.6 ต389 2562 oติดตั้งและบริหาร Network ในองค์กรด้วย Windows Server ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย
35 005.4469 พ757บ 2556 oบริหารจัดการ Networking ด้วย Windows 7 / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์
36 005.4469 พ757บ 2556 oบริหารจัดการ Networking ด้วย Windows 7 / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์
37 T/มส 004.678 ศ169ป 2550 oปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร / ศราวุธ บุญสาลี
38 004.6 ภ368ร 2547 oรอบรู้เรื่อง Network บนวินโดวส์ / ภัทรพล ศรีกัลยาณบุตร ; ธนิต แกล้วเดชศรี, บรรณาธิการ
39 CD/PR 00061 2554 oระบบบริหารการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (CD สหกิจศึกษา) / อภิวัฒน์ ถาวรเจริญ, วีร
40 CD/PR 00069 2553 oระบบส่งข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CD โครงงาน) / ธนภูมิ บรรณศรี, จี
41 658.4038011 ศ232ร 2549 oระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
42 004.65 ร831 2542 oเรียนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วยตนเอง / พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์
43 004.6076 ร832 2543 oเรียนรู้ระบบเครือข่ายแบบไมโครซอฟท์ / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต, ถวัลย์ ฉัตร์รัตติ
44 004.68 อ166ล 2550 oแลนไร้สาย / อนันต์ ผลเพิ่ม
45 กฤตภาค 005507 oวิธีบริหารความปลอดภัยบนเครือข่าย (กฤตภาค 005507)
46 กฤตภาค 005834 oวินโดวส์ไลฟ์ สำรวจคนไทย “ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น” (กฤตภาค 005834)
47 004.6 ป621ศ 2551 oศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน เล่ม 3 / ปิยะ สมบุญสำราญ
48 004.6 พ237ศ 2551 oศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน เล่ม 5 / พรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม
49 CD/PA 00338 2561 oศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ / กชกร กู้สวัสดิ์
50 PA 004.21 ก112ศ 2561 oศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ / กชกร กู้สวัสดิ์
51 004.65 อ686ส 2546 oสร้างเครือข่าย Home Networking ภายในบ้านและสำนักงาน / อำนาจ มีมงคล ; ภีรพล คชาเจริญ, บรรณาธิการ
52 004.68 ค147ส 2556 oสารพัดวิธีต่อ Lan ทั่วบ้านและโฮมออฟฟิค / คมชาติ สู้ณรงค์ ; วีรวุฒิ หาญสมบัติ, บรรณาธิการ
53 กฤตภาค 005832 oเสริมภูมิ “เด็กยุคไอที” รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี (กฤตภาค 005832)
54 กฤตภาค 005833 o“ใส่ร้าย” ภัยรูปแบบใหม่จาก “โลกไซเบอร์” (กฤตภาค 005833)
55 CD 004 ว399ห 2549 oหัดเป็นช่างคอมฯ ล้างเครื่องและติดตั้ง windows ฉบับมือใหม่ [ซีดี-รอม]/ วัฒนา ส่งสิงห์
56 004 ว399ห 2549 oหัดเป็นช่างคอมฯ ล้างเครื่องและติดตั้ง windows ฉบับมือใหม่ / วัฒนา ส่งสิงห์
57 004.68 อ686อ 2547 oออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wirless LAN / อำนาจ มีมงคล, อรรณพ ขันธิกุล
58 004.68 อ345อ 2553 oออกแบบและติดตั้งระบบ Wireless LAN / อรรณพ ขันธิกุล, อำนาจ มีมงคล
59 บทความ oอิทธิพลของการบอกต่อบนโลกอินเทอร์เน็ต
60 004.68 ศ683ฮ 2552 oโฮมเน็ตเวิร์ก / ศุภชัย เทศทอง
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete