Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

BOOKBOON

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 686.22544 อ622ท 2548 o10,000 fonts / อาทิตยา ภู่มณี
2 686.22544 อ622ท 2548 o10,000 Fonts / อาทิตยา ภู่มณี
3 CD 00661 2556 oDVD วีดีโอสอน สร้างงานพิมพ์แบบมืออาชีพ InDesign CS6+CC [ดีวีดี]
4 741.6 ด957ก 2558 oGraphic Design School / David Dabner, Sandra Stewart, Eric ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง,
5 006.68 ก854อ 2557 oInDesign essential / เกียรติพงษ์ บุญจิตร, วุฒิพันธ์ สมพระเมฆ
6 CD 006.68 ก854อ 2557 oInDesign essential [ซีดี-รอม] / เกียรติพงษ์ บุญจิตร, วุฒิพันธ์ สมพระเมฆ
7 745.6 ว867พ 2560 oPrinciples Infographic / วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
8 006.68 น198ข 2562 oขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์…วาดได้ก็รวยได้ / นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
9 006.68 อ875ค 2552 oคู่มือการใช้โปรแกรม Adobe InDesign CS4 Plus! PageMaker / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล, ภัครวิชญ์ การัณย
10 CD 006.6869 ป621สต 2550 oสร้างและแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Photoshop CS3 [ซีดี-รอม] / ปิยะ นากสงค์
11 006.6869 ป621สต 2550 oสร้างและแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Photoshop CS3 / ปิยะ นากสงค์
12 006.68 ว284ส 2551 oสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์หลากหลายด้วย Indesign CS3 ฉบับสมบูรณ์ / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย, ชลมารค พัน
13 CD 006.68 ว284ส 2551 oสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์หลากหลายด้วย Indesing CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย,

 

Row Call Number Heading
1 อ 741.609593 ฟ642 2542 o7th fespic games design report
2 อ 741.609593 บห882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games design report
3 อ 741.609593 บ882 2542 oBangkok 1998 : 13th asian games graphic standards manual
4 741.6 ส991บ 2545 oBe graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์
5 พ 745.4 ด143ด 2548 oDesign Wiz คมดีไซน์ / ดลชัย บุณยะรัตเวช
6 บทความ oDesignomics เติบโตด้วยการออกแบบ
7 CD 006.60222 ก242 2545 ล1 oGraphic Collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 [ซีดี-รอม]
8 006.60222 ก242 2545 oGraphic collection สำหรับงานออกแบบ เล่มที่ 1 / ดนัย สิริแสงสว่าง, น่านนที สลีอ่อน, ผู้รวบรวม
9 741.6 ด957ก 2558 oGraphic Design School / David Dabner, Sandra Stewart, Eric ; จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง,
10 745.6 ว867พ 2560 oPrinciples Infographic / วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
11 745.4 น424ส 2550 oSketch design for entrance / นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ
12 745.4 ส898ว 2534 oWorld design / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์
13 อ 745.5 ส73 [253-?] oกรอบดีไซน์ : รวมกรอบแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน ช่วยให้งานออกแบบเร็วขึ้น
14 741.6 ว279ก 2531 oกระแส’30 : การออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์ออฟเซท / วรวิชญ เวชนุเคราะห์
15 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (1)
16 บทความ oการกำหนดตำแหน่งสำหรับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (2) (จบ)
17 745.4 ล7 2537 oการออกแบบคืออะไร ? = what is design? 974-89109-1-1
18 745.4 ว291ก 2550 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
19 745.4 ว291ก 2548 oการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา
20 729 ล828ก 2540 oการออกแบบเบื้องต้น / เลอสม สถาปิตานนท์
21 621.32 ธ147ก 2541 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
22 621.32 ธ147ก 2537 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
23 621.32 ธ147ก 2538 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
24 621.32 พ693ก 2528 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
25 621.32 พ693ก 2540 oการออกแบบระบบแสงสว่าง / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
26 บทความ oการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
27 659.132 ส115ก 2554 oการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี
28 741.6 ค695 2540 oคู่มือ Graphic-design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / ประพันธ์ งามเนตร, ผู้รวบรวม
29 745.4 พ239ท 2556 oทฤษฎีการออกแบบ / พรทิพย์ เรืองธรรม
30 741.6 พ164ท 2544 oเทคนิคการออกแบบงานกราฟิก / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์
31 621.32 ช498ท 2542 oเทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
32 621.32 ช498ท 2547 oเทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
33 621.32 ช498ท 2545 oเทคนิคการออกแบบแสงสว่าง / ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
34   oสารสนเทศในงานออกแบบ
35 720 ส735 2540 oสี่ทศวรรษ สถาปัตย์ ศิลปากร
36 745.4 น322ห 2539 oหลักการออกแบบ / นวลน้อย บุญวงษ์
37 741.60285 ส786อ 2542 oออกแบบและทำ Sticker ด้วยตัวเอง / สุธี พลอยพิมาย

 

Row Call Number Heading
1 CD 005.72 อ162บ 2553 oBasic and workshops PHP + AJAX [ซีดี-รอม] / อนรรฆนงค์ คุณมณี
2 005.72 อ162บ 2553 oBasic and workshops PHP + AJAX / อนรรฆนงค์ คุณมณี
3 006.78 ศ684บ 2556 oBasic iOS App development / ศุภชัย สมพานิช
4 006.76 ป163ก 2551 oGoogle webmaster เครื่องมือลับ google สำหรับเว็บมาสเตอร์ / ปภาดา อมรนุรัตน์กุล
5 005.71262 ก673พ 2554 oPHP ทีละก้าว / กิตติชัย ชีวาสุขถาวร ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ
6 005.72 ว545ว 2549 oWeb programming ด้วย AJAX และ PHP / วิชา ศิริธรรมจักร์ ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ
7 005.72 ว545ว 2551 oWeb programming ด้วย AJAX และ PHP / วิชา ศิริธรรมจักร์ ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ
8 CD/PA 00116 2555 oการบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ‘Google Analytics’ กับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ กรณ
9 PA 006.3 ส867ก 2555 oการบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ‘Google Analytics’ กับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ กรณ
10 PA 006.3 ส867ก 2555 oการบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ‘Google Analytics’ กับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ กรณ
11 PA 006.3 ส867ก 2555 oการบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ‘Google Analytics’ กับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ กรณ
12 CD/PR 00916 2554 oการพัฒนาระบบเว็บปแพพลิเคชั่นสำหรับสหกิจศึกษา(CD โครงงาน) / นงลักษณ์ อวยพร, ธีรวัฒน์ บู่สามสาย,
13 PA 005.2762 ท734ก 2555 oการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G /
14 บทความวิจัย oการพัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต
15 CD/PR 00162 2552 oการพัฒนาเว็บข้อสอบออนไลน์ (CD โครงงาน) / สมชาย ชาตะสิงห์
16 CD/PR 00790 2552 oการพัฒนาเว็บไซด์ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 4 โครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บร
17 CD/PR 00673 2553 oการพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทยูเนี่ยนสตาร์ เซโบ จำกัด www. Union Star Seibo Co., Ltd แผนก การขายต่างปร
18 CD/PR 00481 2553 oการพัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย (CD สหกิจศึกษา) / สาธิต ผูกรักษ์, พงศกร ฟุง
19 CD/PR 01108 2556 oการพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับร้านค้าและผู้บริโภค (CD โครงงาน) / ศุภกฤต จำปาศรี, ภาค
20 CD/PR 01129 2553 oการพัฒนาเว็บไซต์แร็กซ์ออนไลน์ (CD สหกิจศึกษา) / พงศกร เหล่าเจริญ, เฉลิมชัย แสนสุธา
21 CD/PR 00543 2553 oการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานคดีอัยการสูงสุด (CDสหกิจศึกษา) / อรนุช ไทยกล้า
22 CD/PR 00268 2552 oการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสวยงาม บริษัทเถ้าแก่แชนแนล จำกัด (CDสหกิจศึกษา) /
23 PA 004.69 ส863ก 2559 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการประชาสัมพันธื บนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศ
24 PA 005.276 น233ก 2557 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารร้านอาหาร / นราธิป ศุภเอม
25 CD/PA 00224 2557 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารร้านอาหาร / นราธิป ศุภเอม
26 PA 004.69 ป464ก 2559 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับวัดความถนัดทางการเรียน / ปภาสร นิลสระคู
27 005.72 ก425ก 2551 oเก่ง AJAX + PHP ให้ครบสูตร / กาญจนา ตันวิสุทธิ์ ; สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล, บรรณาธิการ
28 006.7 ค157ค 2545 oคลิก…ไม่ต้องคิด! / Steve Krug ; พูลศรี เวศย์อุฬาร, ผู้เรียบเรียง
29 005.71262 อ286ค 2547 oคัมภีร์ การโปรมแกรมเชิงวัฒถุด้วย PHP (PHP-OOP) / อมรรัตน์ โกมลหิรัญ
30 005.713 ส548ค 2554 oคู่มือประยุกต์สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla V.1.6-1.7 ฉบับใช้งานจริง / สัจจะ กิจรุ่งโรจน์ไพศาล
31 005.262 ศ684ค 2560 oคู่มือพัฒนา Android and iOS Apps ด้วยภาษา C# / ศุภชัย สมพานิช ; ธารี บางแก้ว, บรรณาธิการ
32 005.713 ธ469ค 2556 oคู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP and AJAX+jQuery ฉบับ Workshop / [ซีดี-รอม] ธันยพัฒน์ วงศ์ร
33 CD 005.713 ธ469ค 2556 oคู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP and AJAX+jQuery ฉบับ Workshop / [ซีดี-รอม] ธันยพัฒน์ วงศ์ร
34 CD 005.713 ธ469ค 2556 oคู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP and AJAX+jQuery ฉบับ Workshop [ซีดี-รอม] / ธันยพัฒน์ วงศ์รัต
35 005.72 พ316ค 2551 oคู่มือเรียน AJAX / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
36 005.713 ป621ค 2552 oคู่มือสร้างและบริหารเว็บไซต์ ด้วย Joomla / ปิยะ นากสงค์ ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ
37 005.713 ป621ค 2551 oคู่มือสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วย Joomla / ปิยะ นากสงค์ ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ
38 005.72 ก379ค 2556 oคู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 CSS3 and JavaScript ฉบับสมบูรณ์ / กังวาน อัศวไชยวศิน, อรพิน ประวั
39 CD 005.713 ว654ค 2556 oคู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 ฉบับ Basic and Workshops [ซีดี-รอม] / วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
40 005.713 ว654ค 2556 oคู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 ฉบับ Basic and Workshops / วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
41 005.713 ว654ค 2557 oคู่มือสร้างเว็บไซต์และ Mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic and workshops / วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
42 005.72 ส355ถ 2544 oถอดรหัส .NET + Web Services / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; วิทยา ต่อศรีเจริญ บรรณาธิการ
43 บทความ oแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ในระดับกรม กรณีตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลแสดงผลการแก้ไขปัญหาความยากจนข
44 บทความ oแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ในระดับกรม กรณีตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลแสดงผลการแก้ไขปัญหาความยากจนข
45 006.78 จ575ป 2560 oประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes and Plugins ฉบับบสมบูร
46 CD 005.713 ป621ส 2555 oประยุกต์สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 + template ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ปิยะ นากสงค์
47 005.713 ป621ส 2555 oประยุกต์สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 + template ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์
48 CD 005.713 อ162พ 2555 oพัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย PHP + AJAX และ jQuery [ซีดี-รอม] / อนรรฆนงค์ คุณมณี
49 005.713 อ162พ 2555 oพัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย PHP + AJAX และ jQuery / อนรรฆนงค์ คุณมณี
50 005.71262 บ253พ 2562 oพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MariaDB / บัญชา ปะสีละเตสัง
51 005.72 ว154พ 2556 oพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5 ฉบับมืออาชีพ / วฤษาย์ ร่มสายหยุด
52 005.72 จ575พ 2555 oพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + JavaScript ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์
53 CD 005.72 จ575พ 2555 oพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + JavaScript ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / จีราวุธ วารินทร์
54 005.72 จ575พ 2559 oพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์
55 005.72 จ575พ 2557 oพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์
56 CD 005.72 จ575พ 2557 oพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / จีราวุธ วารินทร์
57 005.72 จ575พ 2562 oพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3 / จีราวุธ วารินทร์
58 CD/PR 00884 2554 oพัฒนาเว็บไซต์สอนการใช้โปรแกรมมูเดิ้ล (CD โครงงาน) / อภิญญา มานะชัยมงคล, ภัทรพร คงประพันธ์, อมรร
59 006.78 จ139พ 2559 oพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript / จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล
60 005.71262 บ253พ 2553 oพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver / บัญชา ปะสีละเตสัง
61 005.71262 บ253พ 2557 oพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHPร่วมกับ MySQLและ jQuery / บัญชา ปะสีละเตสัง
62 006.78 ศ684พ 2561 oพัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack / ศุภชัย สมพานิช
63 006.7 จ575พ 2562 oพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Node.js Express+MongoDB / จีราวุธ วารินทร์
64 006.68 จ575พ 2562 oพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย React Redux+Bootstrap / จีราวุธ วารินทร์
65 005.432 จ575พ 2562 oพัฒนาแอพบน IOS ด้วย SWIFT / จีราวุธ วารินทร์
66 005.72 อ944ร 2552 oรวมเด็ดเคล็ดลับ 101 tips and tricks CSS / Rachel Andrew ; ศิรส สุภาวิตา, ผู้เรียบเรียง
67 CD/PR 00568 2553 oระบบสารสนเทศศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ (กรณีศึกษา : บางบอนการาจ) Garare service online (CD โครงงาน) /
68 005.71262 ธ469ร 2554 oเรียนลัดสร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP and MySQL ฉบับ Workshop / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
69 CD/PR 00784 2552 oเว็บจัดข้อมูลวงจรเช่า (ลีดส์ไลน์อินเตอร์เน็ต) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (CD สหกิจศึกษา) / อา
70 CD/PR 01403 2562 oเว็บไซต์ค้นหาคิวรถตู้ในเขต กทม. (CD โครงงาน) / ณัฐพงค์ เขียวหวาน, นพดล บุณยจิตติ, ดลพร ศรีโสภณ
71 CD/PR 01397 2562 oเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน / กิตติธัช ละครวงษ์, ธนพงศ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, อดิศักดิ์ บวรปร
72 005.713 ป619ส 2552 oสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วย Joomla! and VirtueMart / ปิยนุช ไชยฤกษ์สกุล ; อวยพร โกมลวิจิตรกุล, บรรณา
73 005.713 บ253ส 2555 oสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla! 2.5 / บัญชา ปะสีละเตสัง
74 005.713 อ437ส 2558 oสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย Joomla & VirtueMart / อวยพร โกมลวิจิตรกุล
75 005.713 จ571ส 2555 oสร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ สไตล์มืออาชีพด้วย Joomla ! ฉบับสมบูรณ์ / จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
76 005.72 บ253ส 2556 oสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML 5 ร่วมกับ CSS 3 และ jQuery / บัญชา ปะสีละเตสัง
77 005.713 พ137ส 2552 oสร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์ / พงศ์ศักดิ์ อภิลักขิตพงศ์
78 005.72 บ253ส 2562 oสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript / บัญชา ปะสีละเตสัง
79 005.133 จ575ส 2560 oสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบ Responsive PHP Bootstrap + E-Commerce ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร
80 005.713 จ223ส 2553 oสร้างเว็บด้วย Joomla เปิดร้านค้าด้วย VirtueMart ฉบับสมบูรณ์ / จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง
81 005.713 ป231ส 2550 oสร้างเว็บพร้อมลูกเล่นแพรวพราวด้วย DHTML Java script &cascading style sheet / ประชา พฤกษ์ประเสริ
82 006.76 ก173ส 2549 oสร้างเว็บเพจตามมาตรฐานเว็บ Web standard / กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์ ; พนิดา พานิชกุล, บรรณาธิก
83 005.72 ส831ส 2561 oสูตรลับปรับเว็บให้แรงด้วย SEO / สุพิชญาย์ ศรีประสิทธิ์
84 005.72 ก675ส 2544 oเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของ Web site… / กิตติศักดิ์ ศิลป์สากลกุล
85 CD 006.7 อ443 2557 oออกแบบ สร้าง โปรโมต Website ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ปิยะ นากสงค์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
86 006.7 อ443 2557 oออกแบบ สร้าง โปรโมต Website ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
87 006.78 ธ431อ 2558 oออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา) / ธัชกร วงศ์คำชัย
88 006.78 ช522อ 2553 oออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย jQuery / Jonathan Chaffer, Karl Swedberg ; โกศล โสฬสรุ่งเรือง, ผู้เร
89 005.72 บ253อ 2551 oออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย DHTML (HTML/CSS/JAVASCRIPT) / บัญชา ปะสีละเตสัง
90 006.76 อ443 2551 oออกแบบสร้างเว็บสวยด้วยตนเองกับ Shop+Dream CS3 ฉบับปรับปรุงใหม่ 2008-2009 / กองบรรณาธิการดิจิอาร
91 005.7565 ส282อ 2547 oอินไซท์ PHP 5 / สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล ; พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร, บรรณาธิการ
92 CD/PR 00057 2554 oอีมาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ E-marketing inline แผนก IT ณ บริษัทวิซาร์ด ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด (CD สหก
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete