Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
Row Call Number Heading
1 RH 004 น617ก 2552 oการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม / นิพนธ์ ศุขปรีดี…[และคนอื่นๆ]
2 ต 004.6 น617ค 2543 oคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
3 ต 004.6 น617ค 2536 oคอมพิวเตอร์เพื่อากรสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
4 RH 374.26 น617ค 2552 oโครงการวิจัยเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับร้านเกมให้เกมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับวั
5 ต 004.6 น617น 2546 oนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
6 บทความวิชาการ oนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลเพื่อการบริหารงานข่าววิทยุโทรทัศน์

 

Row Call Number Heading
1 พ 808.5 ศ165ร 2563 o100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน / ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
2 พ 302.2 ช576ก 2552 o9 เคล็ดลับ สื่อสารสำเร็จ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ
3 302.23 ส233ท 2546 ฉ1 oApplied communication theories (act)
4   obluetooth การปฏิรูปการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย
5 วารสาร 658 oChip Computer & Communications
6 พ 658.4038 ป524อ 2544 oE-strategies / ปัญญา เปรมปรีดิ์
7 พ 153.6 ร933พ 2562 oHow to talk to absolutely anyone : confiden communication for work, life and relationships
8 วารสาร 700 oMedia and Communication Inquiry
9 658.452 ฉ235ว 2529 oOral communication for business sp 306
10 VC 00531 2537 oReengineering 4 : ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
11 384 ส179 2536 ฉ1 oReport on thailand telecommunication status
12 384.51 ณ215ก 2533 ฉ1 oSatellite communication
13 พ 495 ซ548 2556 oSurvivor อาเซียน / ทีมนักวิชาการอาเซียน ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู, ผู้วาดภาพประกอบ
14 บทความ oWhy, Medical Education? “ทักษะการสื่อสารของแพทย์”
15   owireless Local Loop (โทรศัพท์ไร้สาย)
16 บทความ oก.ล.ต.สู่ยุค Convergence สื่อไร้สายครบเครื่องปลอดภัย
17 พ 302.23 ท364ก 2546 oกระจกส่องสื่อ / ทัศนีย์ บุนนาค, ผู้เขียน ; นิธินันท์ ยอแสงรัตน์, บรรณาธิการ
18 CD/T 00239 2558 oกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร / กนกวรรณ พันสิทธิวรกุล
19 302.224 บ746ก 2528 oกลไกการสื่อสาร : เทคนิคแนวใหม่สำหรับนักบริหาร / เรย์มอนด์ เจ. เบอร์บี ; ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์,
20 บทความ oกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยุผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศทางวิทยุชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ
21 บทความ oกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงเครือข่ายในโครงการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอ
22 พ 302.2242 ส566ก 2550 oกลยุทธ์การสื่อสารชั้นเซียน / เดวิด สตีเบิล , แสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร เรียบเรียง
23 กฤตภาค 004003 oการกลับมาอย่างอหังการของ สามารถ คอร์ป. (กฤตภาค 004003)
24   oการขนส่งและสื่อสารในสหัสวรรษใหม่
25 T/มส 302.2244 ย355ก 2559 oการข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน / ยุทธนา สุวรรณรัตน์
26 บทความ oการข้ามพ้นวัฒนธรรม : พรมแดนใหม่เห่งแนวคิดว่าด้วยการสื่อสารกับวัฒนธรรม
27 808.066 ส732ก 2546 oการเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 / สิริวรรณ นันทจันทูล
28 808.066 ภ414ก 2555 oการเขียนเพื่อการสื่อสาร / ภาคภูมิ หรรนภา
29 808.066 ว276ก 2555 oการเขียนเพื่อการสื่อสาร / วรวรรธน์ ศรียาภัย
30 808.066 ว276ก 2557 oการเขียนเพื่อการสื่อสาร / วรวรรธน์ ศรียาภัย
31 651.7 มส747ก 2544 ล1 oการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32 651.7 มส747ก 2552 ล1 oการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33 651.7 มส747ก 2554 ล1 oการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34 651.7 มส747ก 2544 ล2 oการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35 651.7 มส747ก 2551 ล2 oการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36 651.7 มส747ก 2554 ล2 oการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37 808.066 ก583ก 2557 oการเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด / เกศินี จุฑาวิจิตร
38 302.2244 ส941ก 2533 oการเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร / เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
39 302.2244 ส941ก 2540 oการเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร / เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
40 651.7 ป338ก 2550 oการเขียนเอกสารสำนักงาน / ประภัสสร ภัทรนาวิก
41 T/มส 302.2 ว329ก 2550 oการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสยาม / วริษฐา พุฒิวรชัย
42 บทความ oการเชื่อมโยงสื่อเพื่อลดช่องว่างทางดิจิตัล: การเชื่อมโยงสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตสู่วิทยุชุมชน
43   oการใช้ Ict ยุทธศาสตร์เพื่อการปฆิรูปการเรียนรู้
44 บทความวิจัย oการใช้ “การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม” ในการดำเนินงานโครงการในชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน The
45 659.2930223 ล118ก 2555 oการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ / ลดาวัลย์ ยมจินดา
46 659 พ239ก 2540 oการตลาดเพื่อสังคม / พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
47 302.35 ส274ก 2527 oการติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ
48 302.35 ส274ก 2544 oการติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ
49 658.45 มส747ก 2557 ล1 oการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50 658.45 มส747ก 2552 ล1 oการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51 658.45 มส747ก 2557 ล2 oการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
52 302.23 ส852ก 2554 oการบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
53 พ 658 ส831ก 2538 oการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ยุคโลกาภิวัฒน์) / สุพัตรา สุภาพ ; ณรงศักดิ์ ภีระวงษ์, บรรณาธิกา
54 บทความ oการบูรณาการสารคดีเชิงละครและสารบันเทิงของบริษัททีวีบูรพาจำกัดสู่สื่อสิ่งพิมพ์
55   oการปฏิรูปการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
56   oการปฏิรูปเทคโนโลยีและการสื่อสาร
57 659.2 ก469 2539 oการประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น) / จุฑามาศ กิจเจริญ, ผู้เรียบเรียง
58 659.2 ว66 2535 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
59 659.2 ว689ก 2546 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
60 659.2 ว689ก 2553 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
61 659.2 ว689ก 2540 oการประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
62 659.2 ด499ก 2542 oการประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท
63 659.2 ว689ก 2536 oการประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล
64 659.2 ส375ก 2540 oการประชาสัมพันธ์ / สวงศ์ บรรจงแก้ว, วิบูลย์ การุณกิจ
65 659.2 ส992ก 2543 oการประชาสัมพันธ์ / โสรัฎดา วงศ์รัก
66   oการประชาสัมพันธ์กับอินเตอร์เน็ทในยุคสารสนเทศ
67 659.2 ว398ก 2530 oการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น / วัฒนา พุทธางกูรานนท์
68 บทความ oการผลิตและการรับรู้ความเป็นไทยในการ์ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ (พ.ศ. 2551-2553)
69 302.2242 ส945ก 2556 oการพูดเพื่อการสื่อสาร / เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
70   oการรวมกันของเทคโนโลยีการสื่อสารด้านเสียงและข้อมูล
71 บทความวิจัย oการรู้เท่าทันการสื่อสารกับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปสังคมไทยในยุคดิจิทัล
72   oการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
73 302.22 ก425ก 2549 oการเลี้ยวโค้งของการสื่อสารการเกษตรในไทย : ภาพรวมจากงานวิจัย 2544 – 2547 / กาญจนา แก้วเทพ…[และคน
74 302.22 ย383ก 2554 oการวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
75 302 ส915ก 2541 oการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล / เสนาะ ติเยาว์
76 CD/T 00066 2552 oการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการติดต่อสื่อสารในโครงการก่อสร้าง / ปิยะพงษ์ แก้วหยก
77 T/มส 302.35 ป621ก 2552 oการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการติดต่อสื่อสารในโครงการก่อสร้าง / ปิยะพงษ์ แก้วหยก
78 302.33 ย383ก 2542 oการวิเคราะห์ผู้รับสาร / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
79 CD/T 00238 2558 oการวิเคราะห์วาทกรรมจาก “ข่าว กทม.” ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่
80 302.2 ป446ก 2557 oการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / ปราณี สุรสิทธิ์
81 302.23 ก425ก 2541 oการวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / กาญจนา แก้วเทพ
82 302.23 ก425ก 2547 oการเวิเคระห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / กาญจนา แก้วเทพ
83 บทความ oการศึกษาการรับรู้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มในนักศึกษาแพทย์
84 T/มส 302.234 จ695ก 2558 oการศึกษาเปรียบจังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมโชว์นิยม / เจตน์จันทร์ เกิดส
85 T/มส 659.2936361 ผ662ก 2538 oการศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์ต่อโครงการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำประปาของประชาชนในเชตกร
86 T/มส 282.593 ส755ก 2537 oการศึกษารูปแบบการเปิดรับข่าวสารและความเชื่อทางศาสนาของกลุ่มเยาวชนศาสนาคริต์นิกายโรมันคาทอลิก มีค
87 302.23 ก425กศ 2547 oการศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ
88 302.23 ก425ก 2544 oการศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ
89 บทความ oการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโทรทัศน์สาธารณะกับภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนา สถานีภูมิภาค
90 TC 00415 M 2544 ล1 oการสัมมนา เรื่อง สื่อมวลชนถูกแทรกแซงจริงหรือ ? [เทปบันทึกเสียง]
91 CD/T 00240 2558 oการสื่อความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร / จันทราวรรณ บำเรอรักษ์
92 บทความ oการสื่อความหมายที่มีประสิทธิผล
93 บทความ oการสื่อความหมายเสริมและทางเลือก
94 พ 302.23 อ186ก 2545 oการสื่อสาร : การแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะในโลกยุคไร้พรมแดน / อนุช อาภาภิรม
95 302.2 ก425ก 2554 oการสื่อสาร ศาสนา กีฬา / กาญจนา แก้วเทพ, ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
96 302.2 มส747ก 2544 ล1 oการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
97 302.2 มส747ก 2544 ล2 oการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
98 302.2 มส747ก 2532 ล2 oการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
99 302.2 จ416ก 2554 oการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม / จินตวีร์ เกษมศุข
100 302.2 ส894ก 2531 oการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศด้อยพัฒนา / เสถียร เชยประทับ
101 320.014 ส852ก 2545 oการสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
102 320.014 ส852ป 2541 oการสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
103 320.014 ส852ป 2537 oการสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
104 302.2 ส852ก 2533 oการสื่อสารกับสังคม / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
105 TC 00320 M 2537 oการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร [เทปบันทึกเสียง]
106 บทความ oการสื่อสารการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม: กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความยั่งยืนขององค์การ CSR Commun
107 302.2 ก173ก 2553 oการสื่อสารของมนุษย์ / กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
108 302.2 ร121ก 2548 oการสื่อสารของมนุษย์ / รจิตลักขณ์ แสงอุไร
109 004.6 ช521ก 2561 oการสื่อสารข้อมูล / ชานนท์ ดวงพายัพ
110 302.2 ด211ก 2555 oการสื่อสารชุมชน / ดวงพร คำนูณวัฒน์
111 658.45 ว492ก 2561 oการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ / วาสิตา บุญสาธร
112 T/มส 302.224 ล252ก 2558 oการสื่อสารด้วยลายเส้นบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร / ลัทธสิทธิ์ ทว
113 บทความ oการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในพฤติกรรมโกหก หลอกลวงของมนุษย์
114 384.51 ป413ก 2536 oการสื่อสารดาวเทียม / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
115 384.51 ป413ก 2540 oการสื่อสารดาวเทียม / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
116 621.3825 ร332ก 2539 oการสื่อสารดาวเทียม / รัชนัย อินทุใส
117 302.2 ส327ก 2532 oการสื่อสารทางการเมืองและการไหลเวียนของข่าวสารในชุมชนมุสลิม / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
118 621.382 ป412ก 2539 oการสื่อสารโทรคมนาคม : ภาคพื้นฐาน / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
119 621.382 ร332ก 2539 oการสื่อสารโทรคมนาคม / รัชนัย อินทุใส
120 302.2 ถ412ก 2534 oการสื่อสารในกลุ่ม/ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
121 021.7 ผ225ก 2547 oการสื่อสารในงานสารนิเทศ / ผ่องพรรณ ลวนานนท์
122 302.35 ก244ก 2525 oการสื่อสารในองค์การ / กริช สืบสนธิ์
123 302.35 ณ311ก 2558 oการสื่อสารในองค์การ / ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
124 302.35 ส915ก 2530 oการสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์
125 302.35 ส915ก 2538 oการสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์
126 302.35 ส915ก 2541 oการสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์
127 302.35 ส915ก 2537 oการสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์
128 บทความวิจัย oการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
129 บทความ oการสื่อสารผ่านการแปลคำสบถและคำหยาบคายในภาพยนตร์ต่างประเทศ
130 บทความ oการสื่อสารเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
131 302.2 ก173ก 2550 oการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
132 302.2 ณ311ก 2556 oการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
133 302.2 อ372ก 2554 oการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
134 302.2 อ372ก 2542 oการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ/ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
135 302.2 อ372ก 2537 oการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ/ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
136 303.342 อ419ก 2530 oการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรุณีประภา หอมเศรษฐี
137 302.2 ก774ก 2548 oการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร
138 302.2 ก774ก 2542 oการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร
139 พ 302.2 บ572ก 2535 oการสื่อสารเพื่อการรักษาพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักดิ์
140 บทความ oการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมสีเขียวของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
141 302.2 บ572ก 2536 oการสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักดิ์
142 302.2 บ572ก 2538 oการสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักดิ์
143 302.2 ก528 2535 oการสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน : ประสบการณ์จากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมกินของชาวอีสาน / คมสัน
144 บทความ oการสื่อสารเพื่อจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในประเทศไทย
145 428.24 ช354ก 2546 oการสื่อสารเพื่อธุรกิจ / ชัชนิต มุสิกไชย
146 302.2 ม114ก 2536 oการสื่อสารเพื่อพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง / มณฑล ใบบัว
147 บทความวิจีย oการสื่อสารเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน ผ่านการทำงานบนเครือข่ายการสื่อสารและสื่อพิธีกรรมบุญจุลกฐ
148 302.23 ป168ก 2539 oการสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี/ ปรมะ สตะเวทิน
149 302.23 ส233ก 2545 oการสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ/ สมควร กวียะ
150 302.23 ส233ก 2536 oการสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ/ สมควร กวียะ
151 302.23 ย412ก 2540 oการสื่อสารมวลชน/ ยุพา สุภากุล
152 302.23 อ419ก 2531 oการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น / อรุณีประภา หอมเศรษฐี
153 พ 302.2 ถ412ก 2533 oการสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
154 303.482 ช565ก 2533 oการสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม / Herbert I. Schiller ; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ผู้แปล
155 302.2 ส894ก 2537 oการสื่อสารและการพัฒนา/ เสถียร เชยประทับ
156 302.2 ว228ก 2534 oการสื่อสารสัญญลักษณ์ ธรรมชาติ พัฒนาการ ผลกระทบ / วรพล พรหมิกบุตร
157 621.38275 อ257ก 2540 oการสื่อสารเส้นใยแสง / อภินันท์ มัณยานนท์
158 658.45 ร633ก 2558 oการสื่อสารองค์กร : แนวคิดการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน / รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
159 CD/T 00195 2557 oกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่น / จิตติ ธร
160 พ 302.2 น946ข 2533 oเข้าใจสื่อสารเข้าใจตรงกัน / Vincent Nolan ; กริช สืบสนธิ์, ผู้เรียบเรียง
161 พ 302.2 น946ข 2536 oเข้าใจสื่อสารเข้าใจตรงกัน / Vincent Nolan ; กริช สืบสนธิ์, ผู้เรียบเรียง
162 บทความ oความขัดแย้งทางสังคมในละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาก่อนข่าวภาคค่ำกับการรับรู้ของผู้ชม
163 T/มส 658.800285467 ภ373ค 2557 oความคิดเห็นและการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้เฟชบุ๊กเป็นช่องทางในการสื่อสาร / ภัทรวรรธน์ โพธิ์น้อย
164 CD/T 00206 2557 oความคิดเห็นและการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้เฟชบุ๊กเป็นช่องทางในการสื่อสาร / ภัทรวรรธน์ โพธิ์น้อย
165 T/มส 302.234 ก268ค 2546 oความพร้อมของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในวิทยุชุมชน : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี /\
166 CD/T 00147 2555 oความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสตรี / วริทธิ์นันท์ ไพรอนันต์
167 บทความ oความร้ายกาจของตัวละครในละครโทรทัศน์ไทย
168 658 ว215ค 2544 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / วรนารถ แสงมณี
169 302.2 ก677ค 2557 oความรู้ทางการสื่อสาร / กิติมา สุรสนธิ
170 302.2 ก677ค 2545 oความรู้ทางการสื่อสาร/ กิติมา สุรสนธิ
171 บทความ oความสามารถทางการสื่อสารของพ่อแม่เลี้ยงลูกคนเดียว
172   oความสามารถในการสื่อสาร : แนวคิดเชิงนิเวศน์ในองค์กร
173 ต 004.6 น617ค 2543 oคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
174 ต 004.6 น617ค 2536 oคอมพิวเตอร์เพื่อากรสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
175 พ 302.23 พ111ค 2545 ฉ1 oคิด…จากสื่อ
176 พ 302.23 พ1118 2545 oคิด…จากสื่อ / พ. เหมือนคีรี
177 พ 428 ช354ค 2548 oคิดธุรกิจเขียนอังกฤษ / ชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ
178 DVD 302.2242 ป554ค 2553 oคู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา [ ดีวีดี ] / ปาริชาด สุวรรณบุบ
179 302.2242 ป554ค 2553 oคู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา / ปาริชาด สุวรรณบุบผา
180 พ 616.157 ค695 2553 oคู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ธันยวีร์ ภูธนกิจ, จรุงจิต
181 พ 616.994 ค695 2553 oคู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์, บรรณาธิก
182 พ 610.736 ค695 2552 oคู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ปัญญา เสกสรรค์, จรุงจิตร์ งา
183 พ 610.696 ค695 2552 oคู่มือทักษะการสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์, บ
184 658.45 ค762 2539 oเคล็ดลับการพูดจาในที่ทำงาน / ศันสนีย์ กันติรัตนาวงศ์, ผู้เรียบเรียง
185 บทความ oเคล็ดลับการสื่อสารการเมืองยุคใหม่ต้องทำอย่างไร?
186 อ 923.1593 ค961 2550 ล12 oโครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร / ส
187 บทความ oจอ IDP LCD อัจฉริยะ นำเสนอข้อมูลเชิงธุรกิจครบวงจร
188   oจับตรากระบวนการสื่อสารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
189 150 ต637จ 2536 oจิตวิทยาพาเพลิน / ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย
190 302 ส984จ 2522 oจิตวิทยาสังคมประยุกต์ / โสภา ชูพิกุลชัย
191 อ 923.1593 ฉพ421 2539 oเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสม
192 พ 004.1 น769ช 2539 oชีวิตยุคดิ๊จิต้อล : เตรียมเข้าสู่สังคมสัญญาณตัวเลข / นิคคอลัส เนโกรป็อนเต้ ; จำนงค์ วัฒนเทส, ผู
193   oชุมชนเสมือนจริง : ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารที่น่าจับตามอง
194 พ 302.23 บ544ฐ 2537 oฐานันดรที่สี่ จากระบบโลกถึงรัฐไทย / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา
195 พ 302.23 บ544ฐ 2539 oฐานันดรที่สี่ จากระบบโลกถึงรัฐไทย / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา
196 VCD 00629 M 2548 ช8 oดาวเทียมสื่อสาร [วีซีดี]
197 302.224 อ437ต 2539 oตำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช…[และคนอื่น ๆ]
198 302.2 ส852ท 2556 oทฤษฎีการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
199 302.23 ส233ท 2546 oทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์ / สมควร กวียะ ; พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, บรรณาธิการ
200 บทความ oทฤษฎีเกมและทฤษฎีความสนุก กับการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารการตลาด
201 621.382 ท637ท 2540 oทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การสื่อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ / อยด์ เจมส์ ; อุดม จีนประดับ, ผู้แปลและเรียบเร
202 302.23 ซ341ท 2551 oทฤษฎีสื่อสารมวลชน / Fred S. Siebert ,Theodore Peterson, Wilbur Schosamm ; เกษม ศิริสัมพันธ์, ผู
203 302.23 อ329ท 2528 oทฤษฎีสื่อสารมวลชน / อรนุช เลิศจรรยารักษ์
204 302.23 อ329ท 2531 oทฤษฎีสื่อสารมวลชน / อรนุช เลิศจรรยารักษ์, ดาราวรรณ สุขุมาลชาติ
205 พ 650.13 ว64 [253-?] oทางลัดสู่ความสำเร็จ
206 พ 158.7 ก671ท 2549 oทำงานดีแต่นายไม่เห็น สื่อสารไม่เป็น ก็ต้อง “แป้ก” อยู่กับที่ / กิตติ กีรติบุตร
207 พ 658.3 ส831ท 2537 oเทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยุคใหม่ “เน้นพฤติกรรมมนุษย์” / สุพัตรา สุภาพ ; วรนาถ พาปาน,
208 302.35 ช486ท 2547 oเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร / ชาญชัย อาจินสมาจาร
209 658.314 ช686ท 2543 oเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ / ชูศักดิ์ เจนประโคน
210 302.2 ช486ท 2536 oเทคนิคการสื่อความหมายที่ทรงประสิทธิผล / ชาญชัย อาจินสมาจาร
211 621.382 ส882ท 2539 oเทคโนโลยีการสื่อสารระบบดิจิตอล / สุวิพล สิทธิชีวภาค
212 371.33 มส747ท 2536 ล1 oเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ประมวลสาระ หน่วยที่ 1-4 / สาขาวิชาศึกษาศ
213 371.33 มส747ท 2541 ล1 oเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ประมวลสาระ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาศึกษาศ
214 371.33 มส747ท 2536 ล4 oเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ประมวลสาระ หน่วยที่ 13-15 / สาขาวิชาศึกษ
215 371.33 มส747ท 2536 ล2 oเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ประมวลสาระ หน่วยที่ 5-7 / สาขาวิชาศึกษาศ
216 371.33 มส747ท 2536 ล3 oเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ประมวลสาระ หน่วยที่ 8-12 / สาขาวิชาศึกษา
217 371.33 มส747ท 2541 ล2 oเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ประมวลสาระ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาศึกษา
218 658.4038011 น169ท 2549 oเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / นพดล อินนา
219 VCD 1025 M 2554 oเทตโนโลยีการสื่อสารกับพัฒนาการของมนุษยชาติ [วีซีดี]
220 659.1 มส747ธ 2540 ล1 oธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
221 659.1 มส747ธ 2540 ล2 oธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
222 302.2 ล511น 2521 oนโยบายการสื่อสาร : แนวโน้มและแนวคิดสมัยใหม่ / จอห์น เอ อาร์. ลี ; บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, ผู้แปล
223   oนโยบายและทิศทางการพัฒนา Ict ในประเทศไทย
224 004 น468 2545 ฉ1 oนาโนเทคโนโลยี…เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋ว
225 302.224 ร941น 2559 oนำเสนอให้ปิ๊ง / แดน โรม ; ธนวรรณ นภาศรี, ผู้แปล
226 302.2 ร2 2530 oนิเทศศาสตร์เบื้องต้น 974-8350-27-4
227 พ 659.2 ม114น 2541 oนี่แหละ…เรื่องของการประชาสัมพันธ์ / มงคล ยิ้มประยูร
228 302.2 ม725น 2532 oแนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ : ประมวลศัพท์วิชาการ ทฤษฎีสำคัญ วิธีศึกษาวิจัย / เมตตา กฤตวิทย์, พัชนี เช
229 302.2 พ516น 2534 oแนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ / พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย์, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
230 302.2 พ516น 2541 oแนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ / พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
231 302.2 พ516น 2538 oแนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ / พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
232 จุลสาร 584 oแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโล
233 บทความ oแนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
234 004.6 น928 2552 oแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร… 2009-2014 / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์, ผู้แปล
235 บทความ oบทบาทของการสื่อสารต่อการธำรงรักษาเครือข่ายแฟนคลับของวงโมเดิร์นด็อก
236 384.09593 บ129 2559 oบทวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี
237   oบทสรุปการประชุม: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
238 302.23 ม861บ 2537 oแบบจำลองการสื่อสาร : สำหรับศึกษาการสื่อสารมวลชน / เดนิส แมคเควล, สเวน วินดาหุล ; สวนิต ยมาภัย,
239 บทความ oแบบจำลองการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
240 พ 354.75 ว645ป 2544 oปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ / วิภา อุตมฉันท์
241 บทความ oปรสิตการสื่อสารในรายการโทรทัศน์เล่าข่าวเช้า
242 พ 610.696 ป367 2553 o“ประโยคเด็ด-คำพูดเด็ด” เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย
243 302.23 ณ331ป 2547 oประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยผ่ธรรมะ : หลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (ฉบับย่อ) /\
244 T/จฬ 302.23 ณ331ป 2541 oประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข / ณัฐนันท์ ปร
245 302.23 ณ331ป 2542 oประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข / ณัฐนันท์ ปร
246 302.2 ถ412ป 2557 oปรัชญานิเทศศาสตร์ : กระบวนทัศน์ในการพัฒนาทฤษฎีและศึกษาวิจัยการสื่อสาร / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
247 302.2 ป521 2536 oปัจจัยที่ห้าของคนไทยวันนี้ / บุญเลิศ ตรีเนตรสัมพันธ์, ผู้เรียบเรียง
248 CD/T 00237 2558 oปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก / ธนารีย์ สะสุนทร
249 384.5 พ993ป 2539 oเปิดโลกการสื่อสารไร้สาย / ไพโรจน์ ไววานิชกิจ, กมล เขมะรังษี
250 384.51 ป759 2541 ล1 oเปิดโลกทัศน์สู่การสื่อสารผ่านดาวเทียม
251 บทความ oผลกระทบของรูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลแบบสองทาง ความอายในการซื้อสินค้าและเพศของตัวแทนในส่วนให้บริ
252 บทความวิจัย oผลของรายการข่าวสกุ๊ปชีวิตทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีผลต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสั
253 T/มส 302.234 ส732ผ 2546 oผลของรายการข่าวสกู๊ปชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสัง
254 302.2 ก425ผ 2554 oผู้คนที่หลากหลายในการสื่อสาร : เด็ก สตรี และผู้สูงวัย / กาญจนา แก้วเทพ, นันทกา สุธรรมประเสริฐ,
255 GP 379.593 ผ932 2553 oแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง / สำนักงานเลขาธิการสภากา
256 T/มส 782.6295911 ล239พ 2550 oพฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / ลัดดา ยวงใย
257 T/มส 302.35 ศ174พ 2556 oพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการสื่อภายในโรงพยาบาลพญาไท 3
258 CD/T 00145 2556 oพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการสื่อภายในโรงพยาบาลพญาไท 3 / ศรินภั
259 302.2 มส747พ 2547 ล1 oพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
260 302.2 มส747พ 2542 ล1 oพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
261 302.2 มส747พ 2542 ล2 oพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
262 302.2 มส747พ 2547 ล2 oพฤติกรรมการสื่อสาร หน่ายที่ 9-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
263 301.14 ส057 ล1 2534 oพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร 974-611-573-1
264 301.14 ส057 ล2 2535 oพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร 974-611-633-9
265 302.2 มส747พ 2534 ล1 oพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
266 302.35 ก186พ 2539 oพฤติกรรมองค์การ / กรองแก้ว อยู่สุข
267 302.35 ก186พ 2541 oพฤติกรรมองค์การ / กรองแก้ว อยู่สุข
268 302.35 ศ486พ 2541 oพฤติกรรมองค์การ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์
269 302.2 มส747พ 2533 ล2 oพลศาสตร์ของการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
270 พ 302.23 พ729พ 2556 oพิศสื่อ พินิจสังคม / พิรงรอง รามสูต
271 621.38 ว742พ 2533 oพื้นฐานการสื่อสาร / วิวัฒน์ กิรานนท์
272 621.382 ล237พ 2543 oพื้นฐานระบบสื่อสารแอนะลอก / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
273 พ 808.5 ค127พ 2561 oพูดครองใจคน / คณาฑัต จันทร์ชวาลา
274 พ 153.6 ร933พ 2562 oพูดแบบนี้คนเข้าใจ คุยแบบนี้ใครก็ชอบ / Mark Rhodes ; จิรประภา ประคุณหังสิต, ผู้แปล
275 155.33 อ592พ 2558 oพูดแบบนี้ผู้หญิงถูกใจ ผู้ชายทราบแล้วเปลี่ยน / Akira Ito ; สุภา ปัทมานันท์, ผู้แปล
276 401.4 ก673ภ 2554 oภาษากับการสื่อสาร / กิตติชัย พินโน…[ และคนอื่นๆ]
277 401.4 ภ483 2540 oภาษากับการสื่อสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ
278 495.918 ส079 ล1 2534 oภาษาไทย 1 : การใช้ภาษาสำหรับครู หน่วยที่ 1-8 974-611-925-7
279 495.918 ส079 ล2 2534 oภาษาไทย 1 : การใช้ภาษาสำหรับครู หน่วยที่ 9-15 974-611-927-3
280 651.7 ฟ158ภ 2539 oภาษาไทยธุรกิจ / ฟองรัตน์ ศรีนวลดี
281 495.918 ภ483 2554 oภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั
282 495.918 ภ483 2553 oภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั
283 495.918 ภ483 2556 oภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั
284 495.918 ภ483 2546 oภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
285 495.91 ภ483 2542 oภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น / สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
286 CD 495.918 น426ภ 2547 oภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น [ซีดี-รอม] / นันทา วิทวุฒิศักดิ์
287 495.918 น426ภ 2547 oภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น / นันทา วิทวุฒิศักดิ์
288 302.224 อ437ต 2539 ฉ1 oภาษาเพื่อการสื่อสาร
289 302.2 มส747ภ 2543 ล1 oภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
290 302.2 มส747ภ 2543 ล2 oภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
291 302.2244 อ437ภ 2543 oภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช
292 302.2244 อ437ภ 2544 oภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช
293 302.2244 อ437ภ 2553 oภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช
294 พ 302.224 ส111ภ 2541 ฉ1 oภาษาสื่อมวลชน มีกี่คนทนรับได้
295 301 มส747ม 2544 oมนุษย์กับสังคม เล่ม 1 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
296 301 มส747ม 2543 oมนุษย์กับสังคม เล่ม 1 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
297 301 มส747ม 2544 oมนุษย์กับสังคม เล่ม 2 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
298 301 มส747ม 2543 oมนุษย์กับสังคม เล่ม 2 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
299 302 ส265ม 2539 oมนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
300 302 ส265ม 2538 oมนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
301 302 ส265ม 2541 oมนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
302 302 ส265ม 2542 oมนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
303 302 ส265ม 2544 oมนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
304 302 ส265ม 2554 oมนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
305 158.2 ร454ม 2538 oมนุษยสัมพันธ์ / ราศรี ภุมรี
306 158.2 ว663ม 2535 oมนุษยสัมพันธ์ / วิมล เหมือนคิด
307 158.72 ร261ม 2542 oมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
308 พ 658.4 ด521ม 2532 oมองตน ปรับตัว เพิ่มพลังผู้จัดการไฟแรง / เอิร์นเนสต์ ดิชเชอร์ ; เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้เรียบเรี
309 302.23 ก425ม 2545 oเมื่อสื่อส่องสร้างวัฒนธรรม/ กาญจนา แก้วเทพ
310 302.23 ย112 2544 oยกเครื่องเรื่องสื่อไทย / วิภา อุตมฉันท์, บรรณาธิการ ; ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬ
311   oยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
312 บทความ oรหัสและกระบวนการสร้างรหัสข่าวในบริการข้อความสั้นของสำนักข่าวเนชั่น
313 PA 302.234 จ224ร 2555 oระบบบริหารจัดการวิทยุและทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วัดมหรรณพาราม / จักรพรรณ ขันติยราช
314 658.4038 ณ429ร 2548 oระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร / ณาตยา ฉาบนาค
315 302.23 บ315ร 2527 ฉ1 oระบบสื่อสารในสังคม/ บำรุง สุขพรรณ์
316 T/มส 070.175 ญ242ร 2557 oรูปแบบการสื่อความหมายที่ปรากฎในนิตยสารรถกระบะ / ญาณเสฏฐ์ ตั้งเขื่อนขันธ์
317 T/มศว 302.20711 ส722ร 2543 oรูปแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ สิทธิชั
318 พ 658.452 บ243ร 2558 oเรียนลัดการสื่อสารทางธุรกิจ / Carolyn Boyes ; จิตรลดา สิงห์คำ, ผู้แปล
319 302.2 ก425ร 2557 oเรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว / กาญจนา แก้วเทพ
320 T/มส 303.483 ก152ร 2544 oแรงจูงใจในการเลือกใช้และผลตอบสนองจากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ
321 บทความ oวาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประ
322 บทความ oวาทพาธบำบัด
323 บทความ oวาระข่าวสารและทิศทางเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ในยุครัฐบาลทักษิณและ
324 พ 303.4833 ว495 2541 oวิกฤติสื่อมวลชน / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ
325 155.25 บ711ว 2546 oวิธีทำให้คนชอบคุณภายในเก้าสิบวิ / นิโคลัส บู๊ธแมน ; อารดา สันตสว่าง, ผู้แปล
326 621.382 ป195ว 2539 oวิศวกรรมการสื่อสาร : ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ / ประกิจ ตังติสานนท์
327 621.3824 บ259ว 2536 oวิศวกรรมสายอากาศ / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
328 621.3824 บ259ว 2537 oวิศวกรรมสายอากาศ / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
329 302.23 ส7 2530 oศักยภาพของสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ 974-568-117-2
330 พ 302.2 ศ371 2540 oศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / ธรรมนูญ นวลใจ, บรรณาธิการ
331 302.23 ก425ศ 2544 oศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ
332 302.23 ก425ศ 2549 oศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ
333 302.2242 ว285ศ 2552 oศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ / วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
334 302.2242 ว958ศ 2553 oศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ / แวอาชีซะห์ ดาหะยี
335 พ 808.5 ส238ศ 2553 oศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ / สมชาติ กิจยรรยง
336 พ 808.5 ย381ศ 2563 oศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน / ยุนนาคิม ; อาสยา อภิชนางกูร, ผู้แปล
337 302.224 ก929ศ 2540 oศิลปะการสื่อความหมาย/ โกชัย สาริกบุตร
338 701.014 ส115ศ 2545 oศิลปะเพื่อการสื่อสาร / สกนธ์ ภู่งามดี
339   oสถานการณ์ด้านการพัฒนา Ict ของประเทศไทย
340 384 ส179 2536 ฉ1 oสถานภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย 974-7571-23-4
341 004 ช716ส 2541 oสาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / แกรี่ บี. เชลลี่…[และคนอื่น ๆ] ; กุลฑลรัตน์ รัตนสิงห์, ผู้แป
342 302.2 บ564ส 2527 ฉ1 oสิทธิการสื่อสารในประเทศไทย 974-570-514-4
343 302.23 ก425ส 2554 oสื่อเก่า สื่อใหม่ ใจเชื่อมร้อย / กาญจนา แก้วเทพ…[และคนอื่นๆ]
344 302.23 ก425ส 2555 oสื่อเก่า-สื่อใหม่ : สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์ / กาญจนา แก้วเทพ
345 พ 302.224 ท83 2536 oสื่อความหมายให้ตรงกับใจ 974-7690-88-8
346 พ 302.2 ก425ส 2545 oสื่อบันเทิง : อำนาจแห่งความไร้สาระ / กาญจนา แก้วเทพ…[และคนอื่น ๆ]
347 659.2 ก783ส 2537 oสื่อประชาสัมพันธ์ / เกษม จันทร์น้อย
348 659.2 อ736ส 2553 oสื่อประชาสัมพันธ์ / อรุณรัตน์ ชินวรณ์
349 302.2 ก245ส 2543 oสื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้/ กาญจนา แก้วเทพ
350 302.230952 ว645ส 2541 oสื่อมวลชนในญี่ปุ่น/ วิภา อุตมฉันท์
351 302.23 ส736 2540 oสื่อมวลชนในปี 2000/ กาญจนา แก้วเทพ, บรรณาธิการ
352 NGP 302.23 ส736 2559 oสื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ : 19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, บรรณาธิ
353 302.2 ก425ส 2552 oสื่อเล็ก ๆ ที่น่าใช้ในงานพัฒนา / กาญจนา แก้วเทพ
354 302.2 อ579ส 2561 oสื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
355 659.2 ด211ส 2536 oสื่อสาร…การประชาสัมพันธ์ / ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง
356 613 ก425ส 2556 oสื่อสาร อาหาร สุขภาพ / กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, รัตติกาล เจนจัด
357 658.82 พ264ส 2534 oสื่อสารการตลาด / พรรณพิมล ก้านกนก
358 พ 658.45 ส194ส 2555 oสื่อสารชนะใจคน / สนอง ปัญญาฤกษ์
359 พ 302.2 ส195ส 2562 oสื่อสารชนะใจคน / สนอง ปัญญาฤกษ์
360 พ 658.45 ฮ662ส 2546 oสื่อสารชัดเจน / Robert Heller ; นฤมล หริจันทนะวงศ์, ผู้แปล.
361 302.2 มส747ส 2543 ล1 oสื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
362 302.2 มส747ส 2543 ล2 oสื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
363 302.2 มส747ส 2542 ล2 oสื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
364 302.23 ก425ส 2543 oสื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา/ กาญจนา แก้วเทพ
365 302.23 ก425ส 2545 oสื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา/ กาญจนา แก้วเทพ
366 302.23 ก425ส 2556 oสื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ
367 302.23 ร6 2530 oสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานสัมมนาทางวิชาการ 25 พฤศจิกายน 2530
368 302.23 ก671ส 2545 oสื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรมและสังคม/ กิตติ กันภัย
369 302.23 ส736 2547 oสื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชนวัฒนธรรมและสังคม / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ
370 302.23 ส736 2550 oสื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชล วัฒนธรรม และสังคม / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ
371 302.23 ณ214ส 2543 oสื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม / ณรงค์ สมพงษ์
372 303.69 พ989ส 2559 oสื่อสารสร้างสันติ : เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์ / ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์, นริศ มณีขาว
373 808 พ179ส 2538 oสื่อสารอย่างผู้นำ / พชร บัวเพียร
374 808 อ785ส 2552 oสื่อสารอย่างผู้นำ / อุดม มั่งมีมหาศาล
375 302 ว867ส 2546 oสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ / วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
376   oหนังสือชี้แจง โครงการขยายโครงข่าย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2538-2541 (จุลสาร 406)
377 บทความ oหมอ…อย่ากลัวโทรศัพท์
378 808.5 ก712ห 2545 oหลักการพูด / กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช
379 621.382 บ259ห 2538 oหลักการไฟฟ้าสื่อสาร / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
380 621.382 บ259ห 2540 oหลักการไฟฟ้าสื่อสาร / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
381 621.382 บ259ห 2541 oหลักการไฟฟ้าสื่อสาร / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
382 621.382 ล237ห 2546 oหลักการไฟฟ้าสื่อสาร / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
383 621.382 ล237ห 2554 oหลักการไฟฟ้าสื่อสาร / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
384 621.382 ป413ห 2540 oหลักการระบบสื่อสาร / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
385 302.2 ข226ห 2557 oหลักการสื่อสาร / ขนิษฐา จิตชินะกุล
386 302.2 ช414ห 2530 oหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ / ชัยยงค์ พรหมวงศ์
387 621.3822 ร167ห 2560 oหลักการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล / รวิศวร์ บานชื่น
388 302.2 ป168ห 2533 oหลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน
389 302.2 ป168ห 2539 oหลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน
390 302.2 ม122ห 2536 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร/ มณฑล ใบบัว
391 302.2 มส747ห 2532 ล2 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
392 302.2 มส747ห 2531 ล1 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
393 302.2 มส747ห 2532 ล1 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
394 302.2 มส747ห 2533 ล1 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
395 302.2 มส747ห 2531 ล2 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
396 302.2 มส747ห 2542 ล1 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
397 302.2 มส747ห 2533 ล2 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
398 302.2 มส747ห 2542 ล2 oหลักและทฤษฎีการสื่อสาร / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
399 พ 158.7 ส843ห 2540 oหลายลีลาเทคนิคการทำงาน / สุเมธ แสงนิ่มนวล
400 302.35 ธ118อ 2542 oองค์การกับการสื่อสาร / ธงชัย สันติวงษ์, ชนาธิป สันติวงษ์
401 CD/T 00208 2558 oองค์ประกอบการสื่อสารการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค / จันทร
402 อ 354.7 อ476 2543 oอัครมหาราชา ปิ่นฟ้าคมนาคม
403 บทความ oอิทธิพลของสื่อต่างๆ ต่อการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงระหว่างประชาชนในกรุงเทพมหานคร และช
404 659.1 มส747ธ 2530 ล1 oเอกสารการสอนชุดวิชา ธุรกิจการโฆษณา
405 659.1 มส747ธ 2531 ล3ฉ1 oเอกสารการสอนชุดวิชา ธุรกิจการโฆษณา
406 301 มส747ม 2543 ล1 oเอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม
407 301 มส747ม 2544 ล1ฉ1 oเอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
  • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete