Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • ชูเกียรติ วรสุชีพ. (2548). ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: งานเอกสารและการพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, . 005.43 ช642ร 2548
 • ชูเกียรติ วรสุชีพ. (2558). ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 005.43 ช642ร 2558 
 • พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล. (2545). ระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น 005.43 พ654ร 2545
 • พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์. (2552). ระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 005.43 พ798ร 2552 
 • ไพศาล โมลิสกุลมงคล. (2545). ระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์.
 • วิเชษฐ์ พลายมาศ. (2552). ระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. Image result for วิเชษฐ์ พลายมาศ. (2552). ระบบปฏิบัติการ
 • สัลยุทธ์ สว่างวรรณ. (2548). ระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น.
 • Stallings, W. (2015). Operating systems : Internals and design principles (8th ed.). Boston, MA: Pearson.005.43 S782O 2015   
 • Stallings, W. (2018). Operating systems : Internals and design principles (9th ed.). Boston, MA: Pearson. 005.43 S782O 2018 
 •  Tanenbaum, A. S. (2015). Modern operating systems (4th ed.). Boston, MA: Pearson.005.43 T164M 2015 
 • ธีรวัฒน์ ประกอบผล และจันทนา ผ่องเพ็ญศรี. (2551). สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 004.22 ธ647ส 2551
 • ไพศาล โมลิสกุลมงคล. (2547). สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์. 004.22 พ997ส 2547
 • สตอล์ลิงค์, วิลเลียม. (2546). สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา. 004.22 ส164ส 2546
 • สตอล์ลิงค์, วิลเลียม. (2552). สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา. 004.22 ส164ส 2552
 • Dennis, A. (2010). Systems analysis and design (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley. 004.21 D411S 2010
 • Noergaard, T. (2013). Embedded systems architecture : A comprehensive guide for engineers and programmers (2nd ed.). Amsterdam: Elsevier. 006.22 N769E 2013 
 • Stallings, W.  (2010). Computer organization and architecture: Designing for performance (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 004.22 S782C 2010
 • Stallings, W.  (2013). Computer organization and architecture: Designing for performance (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 004.22 S782C 2013
 • Stallings, W.  (2016). Computer organization and architecture: Designing for performance (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 004.22 S782C 2016
Row Call Number Heading
1 005.4469 ช358ห 2548 o100 บทเรียนลัดหัดใช้คอมพิวเตอร์ Windows XP / ชัชวาล ศุภเกษม
2 005.4469 ว564ห 2544 o101 ทิป..ทริค Windows Me / วุฒิไกร ทวีตั้งวรภัณฑ์
3 005.4469 ส786ห 2556 o176 Tips and tricks Windows 8 / สุธีร์ นวกุล
4 006.78 อ259ด 2556 oDesign mobile App / อภิรักษ์ ปนาทกูล
5 005.4469 ภ447ฮ 2552 oHack Windows ฉบับ Registry / ภานุมาศ สุวรรณ์
6 005.4469 ภ476ฮ 2548 oHighlight tips Windows XP ฉบับชาวบ้านอ่านรู้เรื่อง / ภาวัฒน์ เลิศปัญญาศิรินุกูลวงศ์
7 บทความ oLibreOffice ตอน ตั้งค่าเอกสารเพื่อการทำวิทยานิพนธ์
8 004.165 พ553ม 2553 oMac OS X Snow & iLife Leopard ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
9 CD 005.4469 พ553ค 2550 oMicrosoft Windows Vista Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์
10 005.4469 พ553ค 2550 oMicrosoft Windows Vista Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
11 005.369 อ449 2556 oOffice 2010 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
12 005.44 ค152 2551 oThe Mac OS X Leopard book : how to do the things you want to do on your Mac / สก็อต์ แคลบี้ ;
13 005.43 ว539ว 2549 oVolP คุยออนไลน์ ง่ายนิดเดียว / วิชัย เจริญโชคพาณิชย์, จรรยา แหยมเจริญ
14 005.4469 ว617 2556 oWindows 8.1 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
15 005.4469 ด211ว 2556 oWindows 8 + Apps ฉบับง่าย, ครบ, คุ้ม / ดวงพร เกี๋ยงคำ
16 CD 005.4469 พ553ว 2550 oWindows Vista ฉบับสมบูรณ์ [CD-ROM]/ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
17 005.4469 พ553ว 2550 oWindows Vista ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
18 CD 005.4469 พ553วฉ 2550 ผ1-2 oWindowsXP ฉบับสมบูรณ์ : Chantra version 2.0.1 รวมซอฟท์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับวินโดวส์ [ซีดี-รอม] /\
19 004.692 พ239ก 2538 oการรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ / พรทิพย์ โล่ห์เลขา
20 T/มส 005.84 ก282ก 2555 oการออกแบบระบบการสำรองข้อมูลและระบบการจัดการไวรัส / กฤษณา ตีวารี
21 CD/T 00123 2555 oการออกแบบระบบการสำรองข้อมูลและระบบการจัดการไวรัส / กฤษณา ตีวารี
22 005.4469 พ978ก 2551 oเก่งใช้งาน Windows Vista / ไพบูลย์ เปียศิริ
23 CD/PR 01049 2556 oเกมบันไดงู ผจญภัยล่าขุมทรัพย์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / กัมพล ยิมอุดมลาภ, พุฒิพล อัฑฒพงษ์
24 005.4469 พ638ก 2556 oแก้ปัญหา Windows ฉบับครบเครื่อง / พิชช์ฌาณ พรกิจรุ่งโรจน์
25 004 จ628ค 2546 oคอมพิวเตอร์มือใหม่ หัดใช้ หัดเล่น / จุฑามาศ จิวะสังข์
26 CD 004 จ628ค 2546 oคอมพิวเตอร์มือใหม่ หัดใช้ หัดเล่น [ซีดี-รอม]/ จุฑามาศ จิวะสังข์
27 005.432 บ259ค 2546 oคัมภีร์ Linux RedHat เล่ม 1 / บัณฑิต จามรภูติ
28 005.432 บ259ค 2547 oคัมภีร์ RedHat enterprise Linux เล่ม 2 / บัณฑิต จามรภูติ
29 004.165 ค695 2560 oคู่มือ macOS sierra ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ โปรวิชั่น
30 005.4469 ด211ค 2556 oคู่มือ Start windows 8 / ดวงพร เกี๋ยงคำ
31 005.4469 ด211ค 2561 oคู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018 / ดวงพร เกี๋ยงคำ
32 005.4469 ด211คว 2556 oคู่มือ Windows 8 ฉบับใช้งานจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
33 005.4469 ด211คว 2556 oคู่มือ Windows 8 ฉบับใช้งานจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
34 005.4469 ธ468ค 2553 oคู่มือ Windows server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง step by step / ธัญพล ษณะนาคินทร์
35 005.4469 ธ468ค 2555 oคู่มือ Windows server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง step by step / ธัญพล ษณะนาคินทร์
36 005.4469 ธ468ค 2556 oคู่มือ Windows server 2012 / ธัญพล ษณะนาคินทร์
37 CD 005.4469 ด211ค 2550 oคู่มือ Windows Vista [ซีดี-รอม] / ดวงพร เกี๋ยง, วศิน เพิ่มทรัพย์
38 005.4469 ด211ค 2550 oคู่มือ Windows Vista / ดวงพร เกี๋ยงคำ, วศิน เพิ่มทรัพย์
39 005.4469 ว357ค 2545 oคู่มือ Windows XP ฉบับสมบูรณ์ / วศิน เพิ่มทรัพย์…[และคนอื่น ๆ] ; อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, วงศ์ปร
40 005.432 บ259ค 2545 oคู่มือการใช้งาน Linux RedHat และ Pladao office / บัณฑิต จามรภูติ
41 005.432 ว888ค 2538 oคู่มือการใช้งาน Unix / โจแอนน์ วูดค็อก, ไมเคิล เฮลเวอร์สัน, โรเบิร์ต แอคเคอร์แมน ; ชนินทร์ เชาว
42 004.16 พ316ค 2558 o