Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • จรัส อติวิทยาภรณ์. (2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 658.4038011 จ158ร 2550 
 • จรัส อติวิทยาภรณ์. (2553). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 658.4038011 จ158ร 2553
 • ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 658.4038011 พ978ร 2551
 •  เลาดอน, เคนเนท ซี. (2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [Management information systems: Managing the digital firm] (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดคูเคชั่น อินโดไซน่า. 658.4038011 ล831ร 2550
 • วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 658.4038011 ว559ร 2551 
 • ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์.
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 658.4038011 อ978ร 2554
 • Dimon, R. (2013). Enterprise performance management done right: An operating system for your organization. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Kroenke, D. M., & Boyle, R. J. (2016). Experiencing MIS (6th ed.). Boston, MA: Pearson.658.4038 K93E 2016 
 • Lankhorst, M. (2013). Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis (3rd ed.). Heidelberg: Springer. 658.4038011 L289E 2013
 • Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2015). Essentials of management information systems (11th ed.). 658.4038011 L367E 2015
 • O’Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). Introduction to information systems (15th ed.). New York: McGraw-Hill. 658.4038 O13I 2010
Row Call Number Heading
1 658.5 อ774 2547 oERP-เผยวิธีทำจริง / ปรีชา พันธุมสินชัย, อุทัย ตันละมัย, บรรณาธิการ
2 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา Best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4 658.403 ก443 2555 oการควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข: ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์ก
5 พ 658.4038 ด131ก 2554 oการจัดการความรู้ / Peter F. Drucker ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้เรียบ
6 658.4038 ป413ก 2549 oการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประสิทธิ์ ทีมพุฒิ, ครรชิต มาลัยวงศ์
7 658.4038 ป389ก 2561 oการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทางบริหารธุรกิจ / ประสงค์ อุทัย
8 025 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9 025 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 CD/PR 01191 2557 oการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กำเนิดหนุมาน” (CD โครงงาน) / จักรชัย หิรัญพฤกษ์
11 CD/PA 00225 2557 oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Mobile Learning สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือวิชาระบบสารสนเทศเพื่
12 PA 371.334 อ252ก 2557 oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Mobile Learning สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือวิชาระบบสารสนเทศเพื่
13 CD/PA 00121 2555 oการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและบัตร RFID / โชคชัย วั
14 PA 629.8 ช813ก 2555 oการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและบัตร RFID / โชคชัย วั
15 CD/T 00081 2552 oการพัฒนาระบบติดตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา / พงศ์ธวัช นาคตระกูล
16 T/มส 005.74 พ125ก 2552 oการพัฒนาระบบติดตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา / พงศ์ธวัช นาคตระกูล
17 CD/PA 00250 2557 oการพัฒนาระบบร้านอาหารโมบายแอพพลิเคชัน / ภาณุพันธ์ สุขดี
18 CD/PA 00270 2557 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ / ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
19 PA 004.21 ป473ก 2557 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ / ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
20 T/มส 697.93 ธ353ก 2552 oการพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ / ธรรมรัตน์ พิมพ์พันธ์
21 CD/T 00080 2552 oการพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ / ธรรมรัตน์ พิมพ์พันธ์
22 IS ศ159 2554 oการศึกษาประสิทธิผลของโครงสร้างใหม่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ / ศรัญญา เปียถนอม
23 CD/PR 00173 2553 oการศึกษาระบบสารสนเทศภายในองค์การ (CD สหกิจศึกษา) / คมสันต์ ขจรธีรสกุล, สุชาติ บี้หนู, ศิริชัย ว
24 THE ส852(1) 2552 oการศึกษาและพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนบนอินเตอร์เน็ต / สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส
25 บทความ oความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของระบบสารสนเทศกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักเขตพื้นที่กา
26 004 ว385ค 2542 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
27 658.4038 ค357ค 2557 oคู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
28 CD/PR 01228 2558 oเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับการสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / อัครภา
29 CD/PR 01047 2556 oโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
30 บทความ oตื่นรับกระแสรวมระบบไอที
31 658.4038011 น169ท 2549 oเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / นพดล อินนา
32 658.4038 พ273ท 2552 oเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ / พรรณี สวนเพลง
33 บทความวิจัย oแนวทางการปรับระดับทางเท้ารอบอาคารสูงที่ทรุดตัวลง เนื่องจากการทรุดตัวของพื้นดินโดยรอบอาคาร Propos
34 T/มส 332.12068 ส834ป 2560 oประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย/ สุภัตรา กันพร้อม
35 CD/T 00248 2560 oประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย/ สุภัตรา กันพร้อม
36 IS ธ623 2552 oปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจในการซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร / ธีรเดช กังสวิวัฒ
37 CD/PR 01062 2556 oโปรแกรมสมุดจดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / สุเทพ โหนไชยยะ
38 PA 005.7585 ส882ร 2552 oระบบการจองโต๊ะและอาหารทางเว็บไซต์ / สุวิมล รัตนลัย
39 CD/PA 00029 2552 oระบบการจองโต๊ะและอาหารทางเว็บไซต์ / สุวิมล รัตนลัย
40 CD/PR 01072 2556 oระบบการจัดการข้อมูลการขายและสต็อกสินค้า กรณีศึกษาร้านซีเอส วอเตอร์ เซอรวิส / ลลิตา ฮุงหวน
41 CD/PR 01060 2556 oระบบการจัดการคลินิกสัตว์เลี้ยง กรณี เพ็ท คลินิก / วรารักษ์ ทองคำทวีผล, พิมลอร สอนโพนงาม
42 658.4038 ป457ร 2551 oระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ / ปริญญ์ เสรีพงศ์
43 CD/PR 01217 2558 oระบบการบริหารสินค้าคงคลังออนไลน์ (กรณีศึกษา บริษัท สำเภาทองพลาสติก จำกัด) (CD โครงงาน) / กฤษณะ
44 CD/PR 01222 2558 oระบบจองสนามฟุตบอลออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (CD โครงงาน) / สุรสิทธิ์ จันทเลิศนภากร, ยงยุทธ สิริ
45 CD/PR 01213 2558 oระบบจัดการข้อมูล กรณีศึกษา ร้านทำผมแชมพูทองหล่อ (CD โครงงาน) / ศักดา บุญพงษ์, รุ่งโรจน์ โอกุจิ
46 CD/PR 01216 2558 oระบบจัดการคลังสินค้าร้านจักรยาน (กรณีศึกษา ร้านจักรยาน ซอย 4) (CD โครงงาน) / ศิริวรรณ ผลตระกูล,
47 CD/PR 01214 2558 oระบบจัดการเช่ารถบรรทุก กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันฉายรีฟิิกเกอเรชัน (CD โครงงาน) / ชไมพร เ
48 CD/PR 01220 2558 oระบบจัดการใบลาออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / สุจารี แย้มจินดา
49 CD/PR 01193 2557 oระบบจัดการร้านค้ากระเป๋าแฟชั่น Baglisym (CD โครงงาน) / ทนุ มงคลสิริจันทร์
50 CD/PR 01061 2556 oระบบจัดการร้านทำผมออนไลน์ กรณ๊ศึกษา ร้านทำผมแชมพูทองหล่อ / ภัทรชัย พิพัฒน์ชินานนท์, ศตพร จันทร์
51 CD/PR 01221 2558 oระบบจัดการและสั่งจองซื้ออาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน 8903สเต้ก (CD โครงงาน) / ราตรี ช่วยชู, กุลธิ
52 CD/PR 01224 2558 oระบบจัดการสินค้าของร้านโจลีป๊อป (CD โครงงาน) / ศิริพรรณ คันธะมาลา
53 CD/PR 01058 2556 oระบบจัดการสินค้าและสั่งซื้ออาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านสหพรอาหารเจ / วิลปดา อยู่ยงศิลป์, ณัฎฐนันท
54 CD/PR 01068 2556 oระบบจัดการเอกสารโครงการสหกิจศึกษา / อลีฟ ธนากร
55 CD/PR 01195 2557 oระบบเช่าห้องประชุมสัมมนา บริษัท เดอะ คอนเน็ตชั่น เอดูคูชื่น จำกัด (CD โครงงาน) / ปิยะภัทร รอดแก
56 CD/PR 00158 2553 oระบบตรวจสอบคุณภาพ Quality control system ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท เอส อาร์ พี อี กรุ๊ป จำกัด (CD
57 CD/PR 01218 2558 oระบบตรวจสอบหลักสูตร และเทียบจบ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / องอาจ
58 CD/PR 01190 2557 oระบบบริหารการขายบนอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (กรณีศึกษา บริษัทเฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จำกัด
59 CD/PR 01079 2556 oระบบบริหารงาน ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ออนไลน์ บีซี อะไหล่ยนต์ (CD โครงงาน) / ภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ, ส
60 PA 005.7565 ก136ร 2557 oระบบบริหารงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ / กมลทิพย์ ไชยกำเนิด
61 CD/PR 01074 2556 oระบบบริหารงานร้านชายเสื้อผ้ากีฬา (CD โครงงาน) / พรพรรณ กลิ่นสุบรรณ์, สุภาพร จ้อยเจือ
62 CD/PR 01122 2557 oระบบบริหารงานสวนผึ้งรีสอร์ท (CD โครงงาน) / ชนกิต นันทยศการ, ณัฐรุจา เปลี่ยนวงศ์, ศิริลักษณ์ นงไ
63 CD/PR 01078 2556 oระบบบริหารจัดการ ร้ายขายนาฬิกาข้อมือแบรด์ CASIO (CD โครงงาน) / ธัญญ์นภัส เรืองสิทธิทวีกุล, พลอย
64 CD/PR 01069 2556 oระบบบริหารจัดการการดำเนินงานของงานจัดซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม / วิไลวรรณ พันธุระ, กัลยา ครุฑส
65 CD/PR 01185 2557 oระบบบริหารจัดการข้อมูล บริษัท บุญฤทธิ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (CD สหกิจศึกษา) / ยุวดล แต้สุจิ
66 CD/PR 01277 2559 oระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา บริษัท เค.ที.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) (CD โครงงาน) / ธัญ
67 CD/PR 01080 2556 oระบบบริหารจัดการซื้อขายของบริษัท 2พี เวอร์วิส (CD โครงงาน) / จักริน สระทอง, กฤษฎา ทะวันทอง, พลธ
68 PA 658.4038011 ป496ร 2552 oระบบบริหารจัดการใบเสนอราคา / ปวีพร เลิศวุฒิวงศ์
69 CD/PR 01071 2556 oระบบบริหารจัดการภาคนิพนธ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม / พิพัฒน์พงศ์ แพทย์ประสิทธ
70 CD/PR 01065 2556 oระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม / ธนากร ตั้งสถิตวงศ์
71 CD/PR 01057 2556 oระบบบริหารจัดการสารสนเทศกองทุนหมู่บ้านออนไลน์ กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองจิก / ภูษณิศา เงินเรียน, เบญ
72 CD/PR 01223 2558 oระบบบริหารร้านค้า กรณีศึกษาร้านศิวพร (CD โครงงาน) / ณรัก เลิศโภคานนท์
73 CD/PR 00159 2553 oระบบบันทึกคำร้องเรียน Project system complaint record from customer แผนก customer support ณ บริษ
74 CD/PR 01215 2558 oระบบยืมคืนและจองชุดลิเกออนไลน์ คณะอำนวยพึงอำนาจ (CD โครงงาน) / นันทิดา บรรเทิง
75 657.0285 พ441ร 2549 oระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี / พลพธู ปิยวรรณ , สุภาพร เชิงเอี่ยม
76 657.0285 พ441ร 2551 oระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี / พลพธู ปิยวรรณ , สุภาพร เชิงเอี่ยม
77 CD/PR 01186 2557 oระบบสนับสนุนการขายด้วยเทคโนโลยี Location based service (CD สหกิจศึกษา) / ณภัสชา กันพุ่ม, จุฑาภร
78 CD/PR 00084 2553 oระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / อภิชัย ไชโยกุล
79 CD/PR 00752 2555 oระบบสารสนเทศจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษา : สถาบันกวดวิชาเสริมพัฒน์ (CD โครงงาน) / ศุภลักษณ์ บุญม
80 CD/PR 01145 2558 oระบบสารสนเทศช่วยในหารบริหารจัดการธุรกิจร้านล้างรถ (CD โครงงาน) / กุลธิดา มีบริสุทธิ์, ธีวริทธิ์
81 657.0285 น578ร 2555 oระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
82 657.0285 พ441ร 2550 oระบบสารสนเทศทางการบัญชี / พลพธู ปิยวรรณ, สุภาพร เชิงเอี่ยม
83 658.4038011 ว559ร 2551 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
84 658.4038011 ศ739ร 2548 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์
85 CD/PR 01199 2557 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / ชัยยศ สุขสวัสดิ์, ปิยะมาศ อ
86 658.4038011 ส829ร 2554 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ / สุพล พรหมมาพันธุ์
87 658.4038011 ร634ร 2559 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล / รุ่งรัศมี บุญดาว
88 CD/PR 01076 2556 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ (CD โครงาน) / วัชรชัย พงษ์ไกรกิติ, สุรวีร์ วิทยาธร
89 371.200285 มส747ร 2552 ล1 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 1-3 / สาขาวิชาศึก
90 371.200285 มส747ร 2552 ล4 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 12-15 / สาขาวิชาศ
91 371.200285 มส747ร 2552 ล2 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 4-7 / สาขาวิชาศึก
92 371.200285 มส747ร 2552 ล3 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 8-11 / สาขาวิชาศึ
93 CD/PR 01054 2556 oระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานของ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ณัฐพล อุดมโภชน์, ณัฐวัฒน์ นาก
94 DVD 371.200285 ส363ร 2557 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา [ดีวีดี] / สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, นิตยา ภัสสรศิริ
95 DVD 371.200285 ส363ร 2558 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา [ดีวีดี] / สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, นิตยา ภัสสรศิริ
96 371.200285 ส363ร 2558 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา / สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, นิตยา ภัสสรศิริ
97 371.200285 ส363ร 2557 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา / สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, นิตยา ภัสสรศิริ
98 CD/PR 01051 2556 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม / สุพัตทรา พลายสา, พรวิภ
99 CD/PR 01053 2556 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงานของมหาวิทยาลัยสยาม / วิทวัส ลีลาชุติพงศ์, ทาวิฏา ผลค้า
100 CD/PR 01066 2556 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดารภาควิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม /
101 CD/PR 01393 2562 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย / พิทยา เอื้อวงศ์อารีย์, วีรเวช ภิญโญธนา
102 PA 658.4038 อ199ร 2554 oระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส / อนุรักษ์ ชานพะนา
103 CD/PR 00753 2555 oระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการลงทะเบียนออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ มห
104 658.4038 ณ429ร 2548 oระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร / ณาตยา ฉาบนาค
105 CD/PR 01184 2557 oระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลห้องเช่าเทพผดุง คอนโดทาวน์ (CD สหกิจศึกษา) / รุจิรดา รินนายร
106 CD/PR 00568 2553 oระบบสารสนเทศศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ (กรณีศึกษา : บางบอนการาจ) Garare service online (CD โครงงาน) /
107 CD/PR 01226 2557 oระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการพื้นที่เช่า (CD โครงงาน) / ณัฐธรณ์ อยู่เจริญ, รวีวัฒน์ ยุกตะทัต, เอก
108 T/มส 658.4038 ป364ร 2555 oระบบสารสนเทศสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน / ประยุทธ์ พันธ์อายุวัฒนะ
109 CD/T 00136 2555 oระบบสารสนเทศสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน / ประยุทธ์ พันธ์อายุวัฒนะ
110 RH 658.4038011 บ613ร 2551 oรายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศ สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ที
111 658.4038 ร655ส 2554 oสารสนเทศทางธุรกิจ / รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์
112 658.4038 ร655ส 2549 oสารสนเทศทางธุรกิจ / รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์
113 658.4038 ร655ส 2560 oสารสนเทศทางธุรกิจ / รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
114 CD/PR 01198 2557 oแอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บนแพลตฟอร์ม ไอโอเอส (CD โครงงาน) /
115 CD/PR 01187 2557 oแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านค้า และระบบนำทางในสนามหลวง 2 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน)
116 CD/PR 01192 2556 oแอพพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (CD โครงงาน) / คุณานนท์ มารยาท
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete