Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • จรัส อติวิทยาภรณ์. (2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 658.4038011 จ158ร 2550 
 • จรัส อติวิทยาภรณ์. (2553). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 658.4038011 จ158ร 2553
 • ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 658.4038011 พ978ร 2551
 •  เลาดอน, เคนเนท ซี. (2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [Management information systems: Managing the digital firm] (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดคูเคชั่น อินโดไซน่า. 658.4038011 ล831ร 2550
 • วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 658.4038011 ว559ร 2551 
 • ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์.
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 658.4038011 อ978ร 2554
 • Dimon, R. (2013). Enterprise performance management done right: An operating system for your organization. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Kroenke, D. M., & Boyle, R. J. (2016). Experiencing MIS (6th ed.). Boston, MA: Pearson.658.4038 K93E 2016 
 • Lankhorst, M. (2013). Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis (3rd ed.). Heidelberg: Springer. 658.4038011 L289E 2013
 • Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2015). Essentials of management information systems (11th ed.). 658.4038011 L367E 2015
 • O’Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). Introduction to information systems (15th ed.). New York: McGraw-Hill. 658.4038 O13I 2010
Row Call Number Heading
1 658.5 อ774 2547 oERP-เผยวิธีทำจริง / ปรีชา พันธุมสินชัย, อุทัย ตันละมัย, บรรณาธิการ
2 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา Best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4 658.403 ก443 2555 oการควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข: ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์ก
5 พ 658.4038 ด131ก 2554 oการจัดการความรู้ / Peter F. Drucker ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้เรียบ
6 658.4038 ป413ก 2549 oการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประสิทธิ์ ทีมพุฒิ, ครรชิต มาลัยวงศ์
7 658.4038 ป389ก 2561 oการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทางบริหารธุรกิจ / ประสงค์ อุทัย
8 025 มส747ก 2552 ล1 oการจัดการระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9 025 มส747ก 2552 ล2 oการจัดการระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 CD/PR 01191 2557 oการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กำเนิดหนุมาน” (CD โครงงาน) / จักรชัย หิรัญพฤกษ์
11 CD/PA 00225 2557 oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Mobile Learning สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือวิชาระบบสารสนเทศเพื่
12 PA 371.334 อ252ก 2557 oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Mobile Learning สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือวิชาระบบสารสนเทศเพื่
13 CD/PA 00121 2555 oการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและบัตร RFID / โชคชัย วั
14 PA 629.8 ช813ก 2555 oการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและบัตร RFID / โชคชัย วั
15 CD/T 00081 2552 oการพัฒนาระบบติดตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา / พงศ์ธวัช นาคตระกูล
16 T/มส 005.74 พ125ก 2552 oการพัฒนาระบบติดตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา / พงศ์ธวัช นาคตระกูล
17 CD/PA 00250 2557 oการพัฒนาระบบร้านอาหารโมบายแอพพลิเคชัน / ภาณุพันธ์ สุขดี
18 CD/PA 00270 2557 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ / ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
19 PA 004.21 ป473ก 2557 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ / ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
20 T/มส 697.93 ธ353ก 2552 oการพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ / ธรรมรัตน์ พิมพ์พันธ์
21 CD/T 00080 2552 oการพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ / ธรรมรัตน์ พิมพ์พันธ์
22 IS ศ159 2554 oการศึกษาประสิทธิผลของโครงสร้างใหม่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ / ศรัญญา เปียถนอม
23 CD/PR 00173 2553 oการศึกษาระบบสารสนเทศภายในองค์การ (CD สหกิจศึกษา) / คมสันต์ ขจรธีรสกุล, สุชาติ บี้หนู, ศิริชัย ว
24 THE ส852(1) 2552 oการศึกษาและพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนบนอินเตอร์เน็ต / สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส
25 บทความ oความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของระบบสารสนเทศกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักเขตพื้นที่กา
26 004 ว385ค 2542 oคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
27 658.4038 ค357ค 2557 oคู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
28 CD/PR 01228 2558 oเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับการสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / อัครภา
29 CD/PR 01047 2556 oโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
30 บทความ oตื่นรับกระแสรวมระบบไอที
31 658.4038011 น169ท 2549 oเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / นพดล อินนา
32 658.4038 พ273ท 2552 oเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ / พรรณี สวนเพลง
33 บทความวิจัย o