Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
COURSE ONLINE

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

Our Sponsors


E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Bookboon.com

Free-eBooks.net


YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี. (2554). LabVIEW ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 006.68 ก659ล 2554 
 • ดุสิต กอปรรักชาติ. (2556). Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro and VBA. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 005.262 ด764อ 2556  
 •  ทีมงานสมาร์ทเลินร์นนิ่ง. (2555). Advance PIC microcontroller in C ประยุกต์ใช้งาน PIC ขั้นสูงด้วยภาษา C. กรุงเทพฯ: สมาร์ทเลิร์นนิ่ง.  629.895416 อ941 2555 
 • นพ มหิษานนท์. (2561). Arduino Startup สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์. นนทบุรี: คอร์ฟังก์ชั่น.  629.892 น164อ 2561
 • นันทนี แขวงโสภา. (2555). Advanced Access VBA ฉบับเขียนโปรแกรม. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 005.262 น418อ 2555
 • ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์. (2562). พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python. กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส(1989.  005.133 ป362พ 2562
 • ปริญญา สงวนสัตย์. (2562). Artificial Intelligence with Machine Learning, AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.  006.3 ป458อ 2562
 •  พนิดา พานิชกุล และกิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (บ.ก.). (2550). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java  (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 005.133 พ199ก 2550 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java / พนิดา พานิชกุล
 • พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. (2561). 3ds Max for beginners. นนทบุรี: ลัคกี้ บุ๊คส์.  006.693 พ855ท 2561 
 • ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. (2561). AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ. กรุงเทพฯ: ชิชินี อินเตอร์เนชั่นแนล.  620.00420285 ภ432อ 2561
 • วิโรจน์ ทวีปวรเดช. (2555). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  005.1 ว711ก 2555
 • ศศลักษณ์ ทองขาว. (2550). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม. สงขลา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  005.1 ศ286ก 2550
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2552). การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C. กรุงเทพฯ: ซิเอ็ดยูเคชั่น.  005.133 อ978ก 2552 
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ . กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 005.1 อ978ก 2560 
 •  Gaddis, T. (2015). Starting out with Java: Early objects (5th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Guzdial, M. J. (2016). Introduction to computing and programming in Python (4th ed.). Boston, MA: Pearson 005.133 G993I 2016 
 •  Liang, Y. D. (2017). Introduction to Java programming and structures : Comprehensive version (11th ed). New York: Pearson. 
Row Call Number Heading
1 CD 00481 2547 oMicrosoft Visual Basic 6 : Techniques and Programming [ซีดี-รอม]
2 005.2752 ว491ข 2558 oเขียน Java GUI และ JSP ด้วย Netbeans / วาสนา เหง้าเกษ
3 005.133 ก672ค 2546 ล1 oคัมภีร์ Java เล่ม 1 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
4 005.262 ว417ค 2546 oคัมภีร์การใช้ Visual C# ฉบับสมบูรณ์ / คาร์ลี วัตสัน ; สุวัฒนา สุขสมจินตน์, ผู้เรียบเรียง
5 005.1 ฐ341ก 2549 oคู่มือโปรแกรม Sketch Up / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
6 005.7565 พ316ค 2550 oคู่มือเรียน PHP และ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
7 005.262 ธ677ป 2549 oโปรแกรมเมอร์มือใหม่ หัดเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 enterprise edition / ธีรศักดิ์ ส
8 005.362 ย327ภ 2528 ฉ1 oภาษาเบสิกขั้นพื้นฐาน 974-7948-39-7
9 CD 00482 2547 o[ไมโครซอฟต์วิชั่ลเบสิก 6] Microsoft Visual Basic 6 : sample source vol.1 [ซีดี-รอม]
10 005.262 ส855ค 2546 oอินไซท์ Visual Basic .NET ฉบับสมบูรณ์ / สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นันทนี แขวงโสภา
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete