Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสำหรับองค์กร

COURSE ONLINE และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย

thai mooc

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net

Bookboon.com

YouTube

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • จรัส อติวิทยาภรณ์. (2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 658.4038011 จ158ร 2550 
 • จรัส อติวิทยาภรณ์. (2553). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 658.4038011 จ158ร 2553
 • ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 658.4038011 พ978ร 2551
 •  เลาดอน, เคนเนท ซี. (2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [Management information systems: Managing the digital firm] (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดคูเคชั่น อินโดไซน่า. 658.4038011 ล831ร 2550
 • วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 658.4038011 ว559ร 2551 
 • ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์.
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 658.4038011 อ978ร 2554
 • Dimon, R. (2013). Enterprise performance management done right: An operating system for your organization. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Kroenke, D. M., & Boyle, R. J. (2016). Experiencing MIS (6th ed.). Boston, MA: Pearson.658.4038 K93E 2016 
 • Lankhorst, M. (2013). Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis (3rd ed.). Heidelberg: Springer. 658.4038011 L289E 2013
 • Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2015). Essentials of management information systems (11th ed.). 658.4038011 L367E 2015
 • O’Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). Introduction to information systems (15th ed.). New York: McGraw-Hill. 658.4038 O13I 2010
Row Call Number Heading
1 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา Best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3   oการควบคุมระบบสารสนเทศ : แนวคิดของ Cobit
4 PA 005.75 ภ684ก 2560 oการจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตราและการพิจารณาอนุญาการทำงานของแรงงาน
5 CD/PA 00327 2560 oการจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตราและการพิจารณาอนุญาการทำงานของแรงงาน
6   oการประเมินผลระบบสารสนเทศขององค์การในประเทศไทย
7 T/มร 371.3 จ533ก 2541 oการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดลในกระบวนวิชาการวิเคราะ
8   oการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการยอมรับระบบสารสนเทศใหม่ๆ
9 บทความวิจัย oการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก
10   oการพัฒนาระบบสารสนเทศทางสมุทรศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เนต
11 บทความ oการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
12   oการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ : ข้อควรพิจารณา
13 004 ค153ก 2539 oก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ ฉบับปรับปรุง’39 / ครรชิต มาลัยวงศ์
14 025.5 ม613ข 2550 oข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศงานทรัพยากรมนุษย์ / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
15 บทความ oความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของระบบสารสนเทศกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักเขตพื้นที่กา
16   oความสามารถใช้งานได้ของระบบสารสนเทศ (information System Usability)
17 004 ก672ค 2546 oคัมภีร์ระบบสารสนเทศ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
18 004 ก672ค 2549 oคัมภีร์ระบบสารสนเทศ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
19   oคุณลักษณะสำคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ (strategic Information Systems Planning : Ke
20 บทความ oตื่นรับกระแสรวมระบบไอที
21   oทางเลือกในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร
22 378.1010285 ป153ท 2544 oเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา / ปทีป เมธาคุณวุฒิ
23 650 ธ716 2546 oธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ผู้เรียบเรียง
24 650 ธ716 2541 oธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์…[และคนอื่น ๆ], ผ
25   oปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบไอที : มิติใหม่ของการศึกษาตลอดชีวิต กับการปลูกต้นกล้าปัญญาเด็กไทย (กฤตภาค
26 PA 658 ณ658ป 2560 oปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธย
27 657.0285 ว376ร 2562 oระบบสารสนเทศทางการบัญชี : พร้อมกรณีศึกษา / วัชนีพร เศรษฐสักโก
28 657.0285 ว376ร 2560 oระบบสารสนเทศทางการบัญชี : พร้อมกรณีศึกษา / วัชนีพร เศรษฐสักโก
29 657.0285 พ441ร 2560 oระบบสารสนเทศทางการบัญชี / พลพธู ปิยวรรณ, กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
30 657.0285 พ441ร 2558 oระบบสารสนเทศทางการบัญชี / พลพธู ปิยวรรณ, กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
31 657.0285 พ441ร 2557 oระบบสารสนเทศทางการบัญชี / พลพธู ปิยวรรณ, กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
32 647.940285 มส747ร 2540 ล2 oระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33 647.940285 มส747ร 2540 ล1 oระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34 658.4038011 ล831ร 2545 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและ
35 658.4038011 ล831ร 2550 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและ
36 658.4038011 ล831ร 2548 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและ
37 658.4038011 ท478ร 2546 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
38 658.4038011 ท478ร 2545 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
39 658.4038 ณ429ร 2548 oระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร / ณาตยา ฉาบนาค
40 658.4038011 ศ232ร 2549 oระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
41 658.4038011 น626ร 2545 oเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / นิภาภรณ์ คำเจริญ
42 630.285 มส747ส 2545 ล1 oสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหา
43 630.285 มส747ส 2545 ล2 oสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มห
44 พ 303.483 ค153อ 2537 oไอทีกับธุรกิจ : แนวคิดและแนวทาง / ครรชิต มาลัยวงศ์
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete