Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
0/40
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
0/29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
About Lesson
แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

course online

Library Chaopraya University

CMU Intellectual Repository

thai mooc

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

edX Online

The Top Online College Courses and Classes

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)

แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free-eBooks.net


YOUTUBE

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 • ชานนท์ ดวงพายัพ. (2561). การสื่อสารข้อมูล. กรุงเทพฯ: นิช. 004.6 ช521ก 2561
 • นรรัตน์ วัฒนมงคล. (2561). การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 004.6 น219ก 2561 
 • ประสงค์ อุทัย. (2561). การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทางบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 658.4038 ป389ก 2561
 • พนิดา พานิชกุล. (2549). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: เคทีพี 004 พ199ท 2549 
 • เพ็ญศรี ปักกะสีนัง. (2556). การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 658.404 พ899ก 2556
 • วศิน เพิ่มทรัพย์. (บ.ก.). (2563). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 
 • วาทิต เบญจพลกุล. (2555). การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 004.6 ว462ก 2555 
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2559). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.6 อ978ค 2559 
 • Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2010). Computer networking: A top-down approach (5th ed.). Boston, MA: Pearson. 004.6 K96C 2010 9780131365483: Computer Networking: International Version: A Top-Down Approach by James F. Kurose (27-Mar-2009) Paperback
 • Williams, B. K., & Sawyer, S. C. (2011). Using information technology: A practical introduction to computers and communications (9th ed). New York: Mc Graw – Hill. 004 W721U 2011  Using Information Technology 9e Introductory Edition: Brian Williams
 • Williams, B. K., & Sawyer, S. C. (2013). Using information technology: A practical introduction to computers and communications (10th ed). New York: Mc Graw – Hill. 004 W721U 2013 Using Information Technology: Williams, B. K
 • Williams, B. K., & Sawyer, S. C. (2015). Using information technology: A practical introduction to computers and communications (11th ed). New York: Mc Graw – Hill. 004 W721U 2015  
Row Call Number Heading
1 กฤตภาค 005864 o106 แอร์ไลน์แห่บิน สุวรรณภูมิ (กฤตภาค 005864)
2 923.1593 ห111 2558 o60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
3 อ 923.1593 ห111 2558 o60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
4 CD/PA 00195 2554 oA-Algorithm ในการหารูปแบบเส้นทางการดำเนินงาน / สาวิตรี วีระพงษ์
5 CD/PR 01315 2560 oAnimation 2D Stop! teen mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (CD โครงงาน) / ณัฐธิดา สุหงษา, หย
6 CD/PR 01333 2561 oAnimation 2D Tomato’s benefits (CD โครงงาน) / ชยุดา คงมั่นธนกุล, ปาริชาต ชื่นประดิษ, พลวัฒน์ พุ
7 CD/PR 01077 2556 oAnimation ชุมชนต่อต้านคอร์รัปชั่น (CD โครงงาน) / ยุงยุทธ สวัสดิ์พุก, ชัยวัฒน์ ศรีสว่าง, ปรียานุ
8 CD/PR 01123 2557 oAnimation น้ำมือมนุษย์ (CD โครงงาน) / ปารินทร์ แจ้งชัด, อารยะ อักษรดิษฐ์, วิทยา เสถียรธีราภาพ
9 CD/PR 01081 2556 oAnimation เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ (CD โครงงาน) / กนกพรรณ กฤตบุญญาลัย, ธนพัทธ์ อาษานาม, บุณฑริก พั
10 CD/PR 01326 2560 oBicycle buying decision support system for beginner website (CD โครงงาน) / นนทวัฒน์ สถิตย์วัฒนา
11 บทความ oBiender กับการใช้งานแสงและกล้อง
12 บทความ oBrilliant & Million แนะวิธีใช้สื่อดิจิตอลเต็มรูปแบบ
13 พ 658.054 ก753บ 2543 oBusiness @ the speed of thought โดยระบบประสาทดิจิตอล / บิลล์ เกตส์, คอลลินส์ เฮมมิงเวย์ ; วุฒิพ
14 วารสาร 650 oCIO World & Business
15 025.00285 น522ห 2543 oDigital library / น้ำทิพย์ วิภาวิน
16 658.4038 ธ138ด 2562 oDigital transformation ยุทธศาสตร์ธุรกิจยุคใหม j/ ธนชาติ นุ่มนนท์
17 วารสาร 650 oe-commerce (นิตยสาร)
18 พ 658.4038 ป524อ 2544 oE-strategies / ปัญญา เปรมปรีดิ์
19 บทความ oeBay ท่ามกลางวิวัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่งของ IT
20 บทความ oFacebook โมดูล สำหรับ Moodle
21 371.04 น164ก 2561 oGoogle Classroom / นพ มหิษานนท์
22 PA 004 ณ328ฮ 2558 oHeuristic mining ในการสกัดรูปแบบการเดินทางของงาน / ณัฐชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
23 CD/PA 00167 2556 oHeuristic mining ในการสกัดรูปแบบการเดินทางของงาน / ณัฐชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
24 oit Outsourcing ควรทำเมื่อไรและอย่างไร
25 วารสาร 658 oPC world thailand
26 วารสาร 620 oRSU JET วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, วารสาร
27 CD/PR 01282 2558 oThe story of milk animation create motion pictures in two-dimensional (2D) (CD โครงงาน) / อัครา
28 004 ว491ล 2541 ฉ1 oWorld of computer and information
29 oกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(จบ) ตื่นตัวให้ทันโลกเทคโนโลยี (กฤตภาค 003026)
30 วารสาร 600 oกทช. (NTC Journal), วารสาร
31 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
32 658.4038011 ก153 2548 oกรณีศึกษา Best practices : สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
33 658.404 พ899ก 2556 oการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
34 333.7 อ686ก 2543 oการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ เจริญศิลป์
35 658.4062 ค378ก 2549 oการจัดการเทคโนโลยี : กุญแจสู่การแข่งขันและการสร้างสรรค์ของสังคมโลก / คำรณ ศรีน้อย
36 658.4038 ป413ก 2549 oการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประสิทธิ์ ทีมพุฒิ, ครรชิต มาลัยวงศ์
37 658.4038 ป389ก 2561 oการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทางบริหารธุรกิจ / ประสงค์ อุทัย
38 658 น785ก 2546 oการจัดการสมัยใหม่ / เนตร์พัณณา ยาวิราช
39 658 น785ก 2560 oการจัดการสมัยใหม่ / เนตร์พัณณา ยาวิราช
40 658 น785ก 2556 oการจัดการสมัยใหม่ / เนตร์พัณณา ยาวิราช
41 658 น785ก 2548 oการจัดการสมัยใหม่ / เนตร์พัณณา ยาวิราช
42 CD/PR 00445 2553 oการจัดเก็บข้อมูลประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินบริษัทฯ แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ บริษัท สตาร์
43 CD/PR 00604 2553 oการจัดทำคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค (CDสหกิจศึกษา) / ชลธิชา ญาตินุกูล
44 CD/PR 00332 2554 oการจัดทำคู่มือสอนการใช้งานโปรแกรมและการทดสอบโปรแกรม ฝ่ายพัฒนา บริษัท การ์ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์เ
45 CD/PR 00571 2553 oการจัดสร้างโปรแกรมแบบทดสอบบุคลิกภาพ (CD สหกิจศึกษา) / ศริณนา ศรีมะนาว, ณรงค์พล อนันต์สันติวงศ์
46 oการใช้ Ict ยุทธศาสตร์เพื่อการปฆิรูปการเรียนรู้
47 PA 005.369 ศ463ก 2556 oการใช้ Petri Net Diagram วิเคราะห์ปัญหาคอขวดการใช้ระบบ E-Learning / ศิริพร อนุวัตวิสิฐ
48 CD/PA 00169 2556 oการใช้ Petri Net Diagram วิเคราะห์ปัญหาตอขวดการใช้ระบบ E-Learning / ศิริพร อนุวัตวิสิฐ
49 PA 005.1 ส879ก 2556 oการใช้ Process Minging ในการหารูปแบบเส้นทางการดำเนินงาน / สาวิตรี วีระพงษ์
50 PA 005.369 จ417ก 2556 oการใช้งาน Process Mining ในความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันด้วย Fuzzy Miner / จิตตะมาส โพ
51 CD/PA 00168 2556 oการใช้งาน Process Mining ในความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันด้วย Fuzzy Miner / จิตตะมาส โพธิ์ถวิล
52 CD/PR 00125 2553 oการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต 50 เขต (CDสหกิจศึกษา) /
53 PA 005.74 ธ285ก 2560 oการใช้เทคนิค Transition systems เพื่อวิเคราะห์และศึกษาขั้นตอนการรรักษาของโรงพยาบาล / ธเนศ เมตติ
54 CD/PA 00328 2560 oการใช้เทคนิค Transition systems เพื่อวิเคราะห์และศึกษาขั้นตอนการรรักษาของโรงพยาบาล / ธเนศ เมตติ
55 oการใช้เทคโนโลยี Wdm ในเครือข่ายเคเบิลใต้ทะเล
56 657.0285 มส747ก 2552 ล2 oการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทย
57 657.0285 มส747ก 2552 ล1 oการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
58 303.4833 ก449 2556 oการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
59 CD/PR 00600 2553 oการใช้โปรแกรม LightWave สร้างกราฟิกในรูปแบบ 3D Animation สำหรับการนำเสนอบนหน้าเว็บไซต์ แผนก กราฟ
60 CD/PR 00443 2553 oการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ภายในองค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประก
61 657.453 อ862ก 2545 oการตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ / อุษณา ภัทรมนตรี
62 PA 005 อ881ก 2560 oการทำเมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่การจัดกิจกรรมพิเศษ ผ่านทางคอนเซ็นเตอร์ของธนาคารโดยใช้
63 CD/PA 00330 2560 oการทำเมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่การจัดกิจกรรมพิเศษ ผ่านทางคอนเซ็นเตอร์ของธนาคารโดยใช้
64 T/มส 005.72 ภ681ก 2559 oการทำเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร / ภูริเดช อาภ
65 CD/T 00234 2558 oการทำเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร / ภูริเดช อาภ
66 oการนำ It มาใช้ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน
67 CD/PR 01143 2553 oการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (CD สหกิจศึกษา) / อุไรรัตน์ เยื้องสวัสดิ์
68 025.1 น522ก 2548 oการบริหารห้องสมุดยุคใหม่ / น้ำทิพย์ วิภาวิน
69 025.1 น522ก 2550 oการบริหารห้องสมุดยุคใหม่ / น้ำทิพย์ วิภาวิน
70 oการปฏิรูปการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
71 oการประชาสัมพันธ์กับอินเตอร์เน็ทในยุคสารสนเทศ
72 GP 658 ก475 2545 ฉ1 oการประชุมทางวิชาการทางบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2545 [เอบีซี] (abc2002)
73 CD/T 00235 2558 oการประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้โรคไข้เลือดออกแดงกีจากเม็ดเลือดขาว / สารัช ตันติกิตติ
74 T/มส 005.74 ส678ก 2559 oการประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้โรคไข้เลือดออกแดงกีจากเม็ดเลือดขาว / สารัช ตันติกิตติ
75 CD/PA 00324 2560 oการประยุกต์ใช้ Inductive visual miner ในนการวิเคราะห์ปัญหาที่เิกิดขึ้นในขั้นตอนการทำหัตถการ / ธ
76 PA 005.1 ธ666ก 2560 oการประยุกต์ใช้ Inductive visual miner ในนการวิเคราะห์ปัญหาที่เิกิดขึ้นในขั้นตอนการทำหัตถการ / ธ
77 CD/PA 00199 2556 oการประยุกต์ใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนผ่านเกม / สุรสรรค์ แพ่งศรีสาร
78 025.20285 ว131ก 2539 ฉ1 oการประยุกต์ใช้ไอทีกับงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 974-633-289-9
79 CD/PA 00227 2557 oการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยทางการจราจรแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน / สาว
80 PA 005.1 ณ339ก 2560 oการปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair model / ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม
81 CD/PA 00325 2560 oการปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair model / ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม
82 CD/PR 00124 2553 oการปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้สำนักสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ ส
83 658.4063 ศ189ก 2541 oการปรับเปลี่ยนองค์กร
84 T/มร 371.3 จ533ก 2541 oการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดลในกระบวนวิชาการวิเคราะ
85 CD/T 00163 2556 oการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล Ms-Acceaa ให้อยู่ในรูปแบบ MXML ในกระบวนการทำเหมืองข้อมูล / เอนก นามขั
86 T/มส 005.74 อ893ก 2556 oการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล Ms-Acceaa ให้อยู่ในรูปแบบ MXML ในกระบวนการทำเหมืองข้อมูล / เอนก นามขั
87 oการพยากรณ์ด้วยไอที
88 บทความวิจัย oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง พื้นฐานเทคโ
89 CD/PA 00225 2557 oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Mobile Learning สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือวิชาระบบสารสนเทศเพื่
90 PA 371.334 อ252ก 2557 oการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Mobile Learning สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือวิชาระบบสารสนเทศเพื่
91 PA 005.269 ธ155ก 2556 oการพัฒนาโปรแกรมค้นหาคอนโดมิเนียมโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ / ธนวัฒน์ เลิศวงศ์สถิต
92 CD/PA 00166 2556 oการพัฒนาโปรแกรมค้นหาคอนโดมิเนียมโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ / ธนวัฒน์ เลิศวงศ์สถิต
93 PA 629.8 ช813ก 2555 oการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและบัตร RFID / โชคชัย วั
94 CD/PA 00121 2555 oการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและบัตร RFID / โชคชัย วั
95 CD/PR 00342 2553 oการพัฒนาโปรแกรมระบบลงทะเบียนสมัครงาน (CD สหกิจศึกษา) / อรวรรณ เหล็งบำรุง, อาริสษา กิจสวัสดิ์
96 PA 004.21 ว547ก 2559 oการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายจาก iPhone / วิชาญ ผิวเกลี้ยง
97 CD/PA 00320 2560 oการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายจาก iPhone / วิชาญ ผิวเกลี้ยง
98 PA 004.16 ย547ก 2556 oการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการบน iPhone กรณีศึกษา นำมาใช้ในองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก / เยาว
99 CD/PA 00148 2556 oการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการบน iPhonoe กรณีศึกษา นำมาใช้ในองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก / เยา
100 CD/PR 00146 2553 oการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer network system development แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บร
101 PA 005.5 ส732ก 2559 oการพัฒนาระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / สิริวรรณ ชมภูแก้ว
102 CD/PA 00315 2559 oการพัฒนาระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / สิริวรรณ ชมภูแก้ว
103 CD/PR 00881 2555 oการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการจัดเก็บเอกสาร สำหรับงานร้านขายหนังสือ โดยใช้ทฤษฎี Efficient Con
104 CD/PR 00862 2555 oการพัฒนาระบบบริหารงานขายสินค้า โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 กรณีศึก
105 CD/PA 00194 2556 oการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมบริการผ่านเว็บและแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น / คทานันท์ กิติวัชระเจริญ
106 PA 005.43 ค137ก 2556 oการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมบริการผ่านเว็บและแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น / คทานันท์ กิติวัชระเจริญ
107 CD/PR 00671 2553 oการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามแผนก หน่วยประมวลผลข้อมูล บริษัท มาร์เก็ต ซับพอร์ท จำกัด (CD
108 CD/PA 00223 2557 oการพัฒนาระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถแบบออนไลน์ / หยาดรุ้ง สิทธิจันทร์
109 CD/PA 00250 2557 oการพัฒนาระบบร้านอาหารโมบายแอพพลิเคชัน / ภาณุพันธ์ สุขดี
110 CD/PA 00149 2555 oการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G / เที
111 CD/PA 00270 2557 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดสอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ / ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
112 T/มส 658.4038011 ภ447ก 2540 oการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารการผลิตของอุตสาหกรรมรองเท้า / ภานุภัณ ไทรจำปา ; บัณฑิตวิทยาล
113 CD/PR 00880 2555 oการพัฒนาวอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานร้านขายยาเวชภัณฑ์ โดยใช้หลักการบริหารสินค้าคงคลังแบบ First In Fi
114 CD/PR 00673 2553 oการพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทยูเนี่ยนสตาร์ เซโบ จำกัด www. Union Star Seibo Co., Ltd แผนก การขายต่างปร
115 CD/PR 00346 2553 oการพัฒนาเว็บไซต์ เอ็กซ์ฮาบิชั่น จำกัด แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริษัทเอ็กซ์ฮาบิชั่นจำกัด (CD สหกิ
116 CD/PR 00543 2553 oการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานคดีอัยการสูงสุด (CDสหกิจศึกษา) / อรนุช ไทยกล้า
117 CD/PR 00641 2553 oการพัฒนาเว็บเพจบริษัท มงคลรวยลาภ จำกัด (CDสหกิจศึกษา) / สุทัสสา โพธิ์จันทร์, ธวัชชัย หนูใจหาญ,
118 CD/PA 00316 2559 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการประชาสัมพันธื บนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศ
119 CD/PA 00224 2557 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารร้านอาหาร / นราธิป ศุภเอม
120 PA 005.276 น233ก 2557 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารร้านอาหาร / นราธิป ศุภเอม
121 CD/PA 00313 2559 oการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับวัดความถนัดทางการเรียน / ปภาสร นิลสระคู
122 บทความวิจัย oการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก
123 CD/PR 00522 2551 oการลงทะเบียนสอบตามมาตรฐานสากล (MOS Certificate) บริษัท ARITจำกัด(CD สหกิจศึกษา) / ยุพาวดี วัชรส
124 025 มส747ก 2533 ล1 oการวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
125 PA 005 ว735ก 2559 oการวิเคราะห์กระบวนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย OPD case ใน โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดย Heuristics min
126 CD/PA 00308 2559 oการวิเคราะห์กระบวนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย OPD case ใน โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดย Heuristics min
127 CD/PA 00307 2559 oการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ โดย ใช้เหมืองกระบวนการ / สมพงษ์ วงศ
128 CD/PA 00326 2560 oการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking / วีกิจ ชมญาติ
129 PA 005.1 ว812ก 2560 oการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking / วีกิจ ชมญาติ
130 CD/PA 00222 2557 oการวิเคราะห์ความคิดเห็นลูกค้า จากข้อความในเฟสบุ๊คของผู้จำหน่ายรถยนต์ / อภิรักษ์ ทรัพย์เจริญกุล
131 CD/PA 00314 2559 oการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประวัติการรักษาผู้ป่วยและโรคโดยใช้ Fuzzy miner algorithm / เอกราช เจ
132 CD/PA 00198 2556 oการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา / จิระศักดิ์ เรืองรังษี
133 CD/PA 00312 2559 oการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล / ปัญจพร ใจสุข
134 CD/PA 00310 2559 oการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ call center โดยการใช้ Fuzzy miner / กนก รัตนถาวร
135 CD/PA 00309 2559 oการวิเคราะห์เหมืองเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานร่วมกันของแพทย์ / พลวัต รัตนวยาภรณ์
136 PA 004 พ444ก 2559 oการวิเคราะห์เหมืองเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานร่วมกันของแพทย์ / พลวัต รัตนวยาภรณ์
137 CD/PA 00271 2558 oการศึกษาการทำงานของโปรแกรม SPSS กับ R กับการประยุกต์ใช้ในการทำเหมือนข้อความ / บุญชัย เอื้ออรุณก
138 PA 005.1 บ427ก 2558 oการศึกษาการทำงานของโปรแกรม SPSS กับ R กับการประยุกต์ใช้ในการทำเหมือนข้อความ / บุญชัย เอื้ออรุณก
139 CD/PA 00306 2559 oการศึกษาการส่งมอบงานจากบันทึกเหตุการณ์ในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ Process Mining รูปแบบ Soci
140 CD/PA 00329 2560 oการศึกษาเพื่อการตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานของศูนย์ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์โดยใช้ Fuzz m
141 PA 005 จ713ก 2560 oการศึกษาเพื่อการตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานของศูนย์ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์โดยใช้ Fuzz m
142 CD/PA 00150 2556 oการสร้างบทเรียนออนไลน์หลักสูตรธรรมศึกษาด้วยโปรแกรม Modle / พระมหาเจริญชัย ศรีโสดา
143 CD/PR 01166 2553 oการสร้างเว็บไซต์บริษัท เอ็ม แคพ ไอราวัณ จำกัด แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอ็ม แคพ ไอราวัณ จำกั
144 oการสร้างโอกาสด้านไอทีสำหรับประเทศ
145 302.2 มส747ก 2544 ล1 oการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
146 302.2 มส747ก 2544 ล2 oการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
147 VCD 00871 M 2552 oการเสวนาพิเศษเรื่อง ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ เรื่อง IT [วีซีดี]
148 CD/PA 00337 2561 oการหาความสัมพันธ์ของคนขับรถเท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ / ชวิศ รุจิชาญสิริ
149 PA 004.21 ช296ก 2561 oการหาความสัมพันธ์ของคนขับรถเท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ / ชวิศ รุจิชาญสิริ
150 PA 004.21 จ755ก 2561 oการหาความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนกา
151 CD/PA 00336 2561 oการหาความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนกา
152 CD/PR 00502 2553 oการออกแบบชั้นโชว์สินค้า TOSHIBA (CDสหกิจศึกษา) / วณิชย์นาถ อินทมาตยากูล
153 CD/PR 01287 2559 oการออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3มิติ มหาวิทยาลัยสยามผ่านเว็บไซต์ (CD โครงงาน) / นิติวงศ์ ขจิตสุวรรณ
154 CD/PR 00286 2554 oการออกแบบเว็บไซต์ บริษัท อินเวสเตอร์ ฟอรัม จำกัด ฝ่ายพัฒนา บริษัท อินเวสเตอร์ ฟอรัม จำกัด (CD ส
155 CD/PR 00343 2553 oการออกแบบเว็บไซต์เพื่อโฆษณาสินค้า (CD สหกิจศึกษา) / อนุลักญ์ ชัยพล
156 oก้าวแรกสำหรับมาตรการปฏิรูปการใช้ไอทีในภาครัฐ
157 พ 303.4833 ค153ข 2541 oข้าราชการกับไอที : เส้นทางที่จะต้องเลือกเดิน? / ครรชิต มาลัยวงศ์
158 oค.ศ.2000 เทคโนโลยีอินทิเกรชั่น
159 พ 303.4833 จ251ค 2545 oคนน่ารักยุคไอที / จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
160 CD/PR 00285 2553 oค่มือการใช้งาน โปรแกรม Team Viewer 5 แผนก บริการ (สาขาสาทร) ณ บริษัท ยูโร ออโต เซอร์วิส จำกัด (C
161 004 ว357ค 2561 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์
162 004 ว357ค 2561 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์
163 004 ว357ค 2548 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล
164 004 ว711ค 2552 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิโรจน์ ชัยมูล, สุพรรษา ยวงทอง
165 020 ฉ235ค 2547 oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ / ฉัตรรัตน์ เชาวลิต
166 CD/PR 01307 2559 oคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัยใส รักได้ไม่เซ็กส์ (CD โครงงาน) / จิรยุทธ์ พรหมศร, วโรทัย รุ่งอโณทัยขจร,
167 ต 004.6 น617ค 2543 oคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
168 ต 004.6 น617ค 2536 oคอมพิวเตอร์เพื่อากรสื่อสาร / นิพนธ์ ศุขปรีดี
169 004 ว434ค 2540 ฉ1 oคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
170 004 อ986ค 2558 oคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ / Timothy J.O’Leary, Linda I.O’Leary, Daniel A.O’Leary
171 004 อ986ค 2549 oคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ / Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary ; ยาใจ โรจนวงศ์ช
172 004 อ986ค 2555 oคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ / Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary ; ศศลักษณ์ ทองขา
173 004 ธ439ค 2561 oคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ / ธัชชัย จำลอง
174 004 ก672ค 2546 oคัมภีร์ระบบสารสนเทศ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
175 CD/PR 00442 2553 oคู่มือการใช้งานระบบ CABNET แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ภายในกลุ่มงานสารบรรณ ณ สำนักงานเลขาธิการคณ
176 CD/PR 00503 2553 oคู่มือการใช้งานระบบสำนักงาน Modern frame (CDสหกิจศึกษา) / ศิรินภา โฮมภิรมย์
177 CD/PR 00333 2553 oคู่มือการใช้โปรแกรมขายกล่องกระดาษลูกฟูก แผนก บัญชี ณ . บริษัท บี.ที.เอส.อินดัสทรี้ จำกัด (CD สหก
178 CD/PR 00444 2553 oคู่มือการติดตั้งอินเตอร์เน็ตรายเดือนแบบไร้สาย Wireless internet แผนก ช่างปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบร
179 CD/PR 00334 2553 oคู่มือประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง แผนก ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง บริษัท เอ.อาร์.พี.เซอร์วิสแอนด์วัพพ
180 CD/PR 00570 2553 oคู่มือโปรแกรมบริหารระบบบัญชีครบวงจร (CD Organizer) (CD สหกิจศึกษา) / กริชรัตน์ คำเฟย, วรจนา สร้
181 004.678 ส854ค 2538 oคู่มืออินเทอร์เน็ต / สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
182 CD/PR 00640 2553 oโครงการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตส่งแร่เข้า – ออกนอกราชอาณาจักร (CDสหกิจศึกษา) / พรศิริ งามสง่า
183 025.04 ค962 2556 oโครงการพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ งานเทคโนโลยีห้องสมุด / สมาคมห้องสมุดแห่งประ
184 CD/PR 00128 2553 oโครงงานผลิตสื่อโฆษณาบ้านจัดสรร บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(CDสหกิจศึกษา) / ศิริพร จรียะธน
185 CD/PR 00597 2553 oโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านคุณภาพไฟฟ้าแบบเครือข่าย (CD สหกิจศึกษา) / นิธินัย ไฝคำ
186 658.403 อ112จ 2562 oจักรกลพยากรณ์ / Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb ; สรศักดิ์ สุบงกช ผู้แปล
187 oจาก It มาเป็น Ict
188 923.1593 จ758 2546 oเจ้าฟ้าไอที รัตนราชกุล สารสนเทศ
189 อ 923.1593 จ758 2546 oเจ้าฟ้าไอที รัตนราชกุล สารสนเทศ
190 oเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ [ซีดี-รอม]
191 CD 923.1593 จ758 2546 oเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ [ซีดี-รอม] / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
192 พ 004 อ695ช 2546 oช่างหัว IT มัน / อำไพ พรประเสริฐสกุล
193 oฏณฺโฏษณคฎฯวร (computing Grid)
194 CD/PR 01283 2559 oด้านมืดสื่อสังคมออนไลน์ (CD โครงงาน) / ณัฐวีร์ ไวทยการ, อภิวัฒน์ สุระแสง
195 CD/PR 01331 2561 oเด็กน้อยกับต้นแอปเปิล (CD โครงงาน) / สุนิสา เสมาชัย, สุนิสา เชื้ออินต๊ะ, สุพรรษา เจตน์อนันต์
196 CD/T 00173 2556 oตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / สุนีย์ ยังสว่าง
197 T/มส 332.1 ส821ต 2556 oตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / สุนีย์ ยังสว่าง
198 CD/PR 01324 2559 oตามรอยตลาดน้ำ (CD โครงงาน) / ทิราวุฒ อินทรพานิช, สงกรานต์ วัชรวิสุทธิ์, สุเมธ ศิลาหม่อน
199 oถึงวันนี้…รัฐบาลได้อะไรจาก G-procurement?
200 346.048 ท163 2559 oทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหา
201 658.4062 ส155ท 2540 oทรัพยากรทางปัญญา (ยุค [ไอเอ็มเอฟ] imf)
202 CD/PA 00020 2552 oทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์ / พระแก้วอุทร ศรีวิลัย
203 PA 004 พ321ท 2552 oทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์ / พระแก้วอุทร ศรีวิลัย
204 CD/PA 00020 2552 oทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์ / พระแก้วอุทร ศรีวิลัย
205 303.483 ค153ท 2540 oทัศนะไอที / ครรชิต มาลัยวงศ์
206 oทิศทางเทคโนโลยี E-commerce 2001
207 จุลสาร 877 oเทคโนโลยี RFID Radio Frequency IDentification Technology “นวัตกรรมแห่งการเพิ่มผลผลิต” (จุลสาร 87
208 oเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ
209 พ 004 อ167ร 2552 ล2 oเทคโนโลยีกับชีวิตในอนาคต (2) (รู้ทันโลกไซเบอร์) / อนันต์ วรธิติพงศ์
210 บทความ oเทคโนโลยีกับนักบัญชียุคปัจจุบัน
211 CD/PR 00340 2554 oเทคโนโลยีการบีบอัดขั้นสูง (CD สหกิจศึกษา) / วิระวรรณ คำพันธ์
212 004 ล149ท 2543 oเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ลารี่ ลอง, Larry Long, แนนซี่ ลอง, Nancy Long ; ลานนา ดวงสิ
213 oเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
214 oเทคโนโลยีและการสื่อสารอวกาศ
215 oเทคโนโลยีสารสนเทศ ขุมทรัพย์ทางปัญญาและการค้า (กฤตภาค 001825)
216 004 พ199ท 2549 oเทคโนโลยีสารสนเทศ / พนิดา พานิชกุล
217 วารสาร 658 oเทคโนโลยีสารสนเทศ, วารสาร
218 oเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล
219 oเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรื้อปรับระบบในองค์กร
220 658.4038 ฤ172ท 2549 oเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ / ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
221 oเทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มสื่อสิ่งพิมพ์ยุคดิจิตอล
222 651.8 ว447ท 2540 oเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน / วัลลภ เจริญรมย์
223 025.04 มส747ท 2553 ล1 oเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
224 025.04 มส747ท 2553 ล2 oเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
225 004 ส744ท 2542 oเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
226 025.04 ด521ท 2558 oเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
227 004 ว153ท 2545 oเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ / วชิราพร พุ่มบานเย็น ; สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรณาธิการ
228 658.4038011 น169ท 2549 oเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / นพดล อินนา
229 658.4038 พ273ท 2552 oเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ / พรรณี สวนเพลง
230 519.50285 ส759ท 2544 oเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ / สุชาดา กีระนันทน์
231 oเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุกระบบจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
232 บทความ oเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่
233 658.4095 น169ธ 2548 oธุรกิจกับนโยบายสาธารณะในศตวรรษใหม่ / นพดล อินนา
234 oนโยบายและทิศทางการพัฒนา Ict ในประเทศไทย
235 oนักประชาสัมพันธ์ในปี 2000 ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี (กฤตภาค 001902)
236 004 น468 2545 ฉ1 oนาโนเทคโนโลยี…เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋ว
237 303.483 น927 2537 oแนวทางการพัฒนากฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / สำนักงานเลขานุการคณะกรร
238 บทความ oแนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
239 004.6 น928 2552 oแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร… 2009-2014 / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์, ผู้แปล
240 oบทสรุปการประชุม: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
241 วารสารเย็บเล่ม oบรรณสาร สพบ. (nida Bulletin)
242 CD/PR 01144 2557 oบีอีซี-เทโร เรดิโอ เว็บ แพลน (CD สหกิจศึกษา) / ศิริรัตน์ จารุนนท์วิวัฒน์, วรรณลิสา มาฆะสวัสดิ์
243 oปฏิวัติอุปกรณ์สื่อสารไร้สายยุค 3 G
244 oประเมินสุดยอดเทคโนโลยีโครงการข่ายสื่อสาร
245 020 มส747ป 2552 ล1 oประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
246 020 มส747ป 2552 ล2 oประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
247 บทความ oปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาแ
248 CD/PR 01367 2560 oโปรแกรมขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / ศิริวรรณ บุญประจำ, เนตรชน
249 CD/PR 01364 2561 oโปรแกรมขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / ศิริวรรณ บุญประจำ, เนตรชน
250 CD/PR 00341 2553 oโปรแกรมช่วยเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ (CD สหกิจศึกษา) / ศิราณี สิงห์เดชะ, ศรันยู ศรีคำปัน, ยุวเรศ ศรี
251 CD/PR 00345 2553 oโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจขายตั๋วเครื่องบิน แผนก คอมพิวเตอร์ ณ บริษัทวิซาร์ด ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำก
252 CD/PR 00620 2552 oโปรแกรมระบบการบริหารงานขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (CDสหกิจศึกษา) / พัลลภ พจนะศิลป, ชัยวัฒน์ จิตรสบาย
253 CD/PR 01289 2559 oโปรแกรมระบบจัดการซ่อมบำรุง (CD โครงงาน) / ธีระวัฒน์ เจริญผล…[และคนอื่นๆ]
254 CD/PR 01316 2560 oโปรแกรมระบบจัดการบ้านพักทหาร (CD โครงงาน) / กิตติศักดิ์ โชติวิจิตร, ดาวุด ธรรมะธารีย์, วุฒิศักด
255 CD/PR 00127 2553 oโปรแกรมออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ ตั๋วเครื่องบิน Biz tarvels แผนกโปรแกรมเมอร์ บริษัท วิชาร์ดซอฟต์แวร์
256 GP 338.926 ผบ932 2554 oแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 / ศูนย์เทคโนโลยี
257 อ 923.1593 พว348 2550 oพระผู้ทรงเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
258 658.4038 ป412พ 2539 ฉ1 oพิชัยยุทธ์ธุรกิจไอที
259 371.00285 พ249ม 2544 oมัลติมีเดียเทคโนโลยีกับ โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 / พรพิไล เลิศวิชา
260 CD/PR 01285 2559 oโมชั่นอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง สเต็ก สตอรี่ (CD โครงงาน) / ศิริรักษ์ จารุนนทวิวัฒน์, วรรณลิสา มาฆะส
261 oยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
262 CD/PR 00598 2553 oระบบ E-Sharing บริษัทโลจิสแอนด์เซอร์วิส จำกัด (CD สหกิจศึกษา) / ชลธี พชรภาคิน, วาฤทธิ์ มากสรอย
263 CD/PR 00500 2553 oระบบการจัดการข้อมูลลูกค้า (CDสหกิจศึกษา) / อรรัมภา อิ่มประสิทธ์ชัย, สิริขวัญ พุ่มวรรณะ, พีพร สุ
264 CD/PR 00126 2553 oระบบการจัดการด้านความปลอดภัย Spectal patrol system แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี
265 CD/PR 01339 2561 oระบบการจัดการร้านขายเสื้อผ้าออกแบบดีไซน์สกรีน (CD โครงงาน) / ณัฐพงษ์ จันทร์สืบ, พัศวุฒิ ทังสุภู
266 CD/PR 01121 2558 oระบบการจัดการร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง (CD โครงงาน) / ธนภัทร รสชุ่ม, ศิวพร อยู่สุขประพฤติ, สุรเ
267 CD/PA 00229 2557 oระบบการจัดการร้านงานศิลปะงานประติมากรรมออนไลน์ / ริสา เลิศเจริญลาภ
268 CD/PR 01328 2560 oระบบการจัดการอู่แท็กซี่ (CD โครงงาน) / เกตุนรา เทียนศิริ
269 CD/PR 01404 2561 oระบบขายสินค้าหน้าร้านนิมิตร (CD โครงงาน) / ศิริวุฒิ เพ็ญศิริ, กณวรรธน์ นิมิตรโภคานันท์
270 CD/PR 01337 2561 oระบบค้นหาพิกัดร้านอาหาร (CD โครงงาน) / กัลยภรณ์ เทพณรงค์, กรรณิการ์ จันทรวลัยวงศ์, วิยะดา คล้าย
271 CD/PR 00058 2554 oระบบคำนวณต้นทุนการผลิตรถยนต์ Calculate the cost of auto production แผนก IT บริษัท อากาเป้ คอนซัล
272 CD/PR 00062 2554 oระบบเครือข่ายของระบบการตลาดแบบเครือข่าย (MLM) และการบริหารองค์ความรุ้ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (C
273 CD/PA 00228 2557 oระบบงานการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก / นลินี กลางโฉม
274 CD/PR 00621 2552 oระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนนายแพทย์ (CDสหกิจศึกษา) / สุณิสา โชคเสริมวิทย์, นาตยา ท่าชี, เชอรรี่ ส
275 CD/PR 01298 2560 oระบบจัดการแผนการเรียนนักศึกษาเทียบโอน กรณีศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุร
276 CD/PR 00501 2553 oระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย แผนก สำนักงาน หน่วยชีวสารสนเทศและจัดก
277 CD/PR 01317 2560 oระบบแจ้งพบของหายภายในมหาวิทยาลัยสยามบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / ธรรมนูญ ก้านชูช่อ,
278 CD/PR 01408 2561 oระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ (CD โครงงาน) / บุษบา จันเจริญ, อติวัชร์ อมรมงคล
279 CD/PR 01407 2561 oระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์และแนะนำสินค้าตามความชอบของบุคคล (CD โครงงาน) / วรรณชนะ แซ่เหลือ, วรวัฒ
280 CD/PR 00158 2553 oระบบตรวจสอบคุณภาพ Quality control system ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท เอส อาร์ พี อี กรุ๊ป จำกัด (CD
281 CD/T 00158 2555 oระบบตรวจสอบสถานะการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังของงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก / เจษฎา คงสำราญ
282 T/มส 658.78 จ755ร 2555 oระบบตรวจสอบสถานะการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังของงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก / เจษฎา คงสำราญ
283 CD/PA 00197 2556 oระบบติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิท
284 CD/PR 00347 2554 oระบบติดตามขั้นตอนการนำเข้าสินค้า แผนก สินค้านำเข้า ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นที ชิปปิ้ง (CD สหก
285 CD/PR 01405 2561 oระบบบริการงานร้านขายของเล่น (CD โครงงาน) / ยุทธพงษ์ มาไพศาลทรัพย์, วสุดล คงประเสริฐคุณ
286 CD/PR 01205 2557 oระบบบริษัทจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร (CD โครงงาน) / พรธาดา ศิริวงศ์, ณรงค์กร จันทรกิตติ
287 CD/PR 00061 2554 oระบบบริหารการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (CD สหกิจศึกษา) / อภิวัฒน์ ถาวรเจริญ, วีร
288 CD/PR 01299 2559 oระบบบริหารการผลิตและจำหน่ายรองเท้า (CD โครงงาน) / นฤมล หมื่นอินทร์, พิมลพรรณ แข็งขัน, ลักขณา สภ
289 CD/PR 01409 2561 oระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม) (CD โครงงาน) /\
290 CD/PR 01356 2560 oระบบบริหารงาน ร้านขายเสื้อผ้า (CD โครงงาน) / ฐานิตา เอี่ยมสมบูรณ์, รวีวิชย์ รวินนิธิวัฒน์, อนงค
291 CD/PR 01079 2556 oระบบบริหารงาน ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ออนไลน์ บีซี อะไหล่ยนต์ (CD โครงงาน) / ภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ, ส
292 CD/PR 00129 2553 oระบบบริหารงานการซื้อ-ขายอุปกรณ์ศูนย์อาหาร Food court Equipments management system แผนก IT ณ บริษ
293 CD/PR 01227 2558 oระบบบริหารงานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (CD โครงงาน) / กิตติพงศ์ เชี่ยวอาภา, ชนัตรา เหลาผา, สุทธิพ
294 CD/PR 00863 2555 oระบบบริหารงานขายวัสดุก่อสร้างร้าน A&K ฮาร์ดแวร์ โดยใช้วิธีคิดแบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (CD โครงงาน) /
295 CD/PR 01386 2562 oระบบบริหารงานคลิกนิก (CD โครงงาน) / อัมพิกา เปลื้องทุกข์, ทิวากร สิมมะระ, อภิรักษ์ สุวรรณชาตรี
296 CD/PR 01110 2556 oระบบบริหารงานคลินิก (CD โครงงาน) / มนัสวี โกมลนิรมิต, ทศพร สุมงคล
297 CD/PR 01201 2557 oระบบบริหารงานเช่าอพาร์ทเม้นท์ (CD โครงงาน) / กริชรัตน์ คำเฟย, นัทยา เมืองรามัญ
298 CD/PR 00446 2553 oระบบบริหารงานทะเบียนคอมพิวเตอร์ แผนก คอมพิวเตอร์ ณ บริษัทสุนทรเมทัล อินดัสทรีส์ จำกัด (CD สหกิจศ
299 CD/PA 00230 2557 oระบบบริหารงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ / กมลทิพย์ ไชยกำเนิด
300 PA 005.7565 ก136ร 2557 oระบบบริหารงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ / กมลทิพย์ ไชยกำเนิด
301 CD/PR 01019 2556 oระบบบริหารงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (CD โครงงาน) / ธนพรรณพร ซื่อตรง, พนิดา นราพรทวีวัฒน์, สุจิตา พุ
302 CD/PR 00123 2552 oระบบบริหารงานเบิกจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Computter management กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ณ กรมอู่ท
303 CD/PR 00447 2554 oระบบบริหารงานร้านขายคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอ็น.คอม.แอนด์ แอดเซสเซอรี่ (CD สหกิจศึก
304 CD/PR 01018 2556 oระบบบริหารงานร้านขายเครื่องปรับอากาศ โดยใช้เทคโนโลยี .NET Framework 4.0 (CD โครงงาน) / สิทธิเดช
305 CD/PR 00864 2555 oระบบบริหารงานร้านขายเครื่องสำอาง (CD โครงงาน) / ปรียาภรณ์ โตพาณิชสกุล, วิภาวรรณ เอื้อถวรสุข, สุ
306 CD/PR 00088 2553 oระบบบริหารงานร้านขายจิวเวลรี่ (CD โครงงาน) / ธันยรัศมิ์ วิรัชมงคลชัย, ภาสกร เรืองหิรัญ, อมรรัตน
307 CD/PR 00147 2553 oระบบบริหารงานร้านขายจิวเวลรี Jewelry management system เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็
308 CD/PR 00860 2555 oระบบบริหารงานร้านขายตุ๊กตาถักโครเชต์ (CD โครงงาน) / บุษกร จันทร์สมบุญ, ภิญญาพัชญ์ ภรณ์วิรัตน์,
309 CD/PR 01353 2560 oระบบบริหารงานร้านขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (CD โครงงาน) / มินทร์ธีมา โภคาธาวินสกุล, สุวรรณี อ่อนละมูล
310 CD/PR 00015 2555 oระบบบริหารงานร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมสวย โดยใช้เทคโนโลยี .NET Framework (CD โครงงาน) / สุภัทรา จัน
311 CD/PR 00861 2555 oระบบบริหารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์ (CD โครงงาน) / ขวัญฤดี ดวงเดือน, ประไพพร สำเภาทอง, ปาริชาติ ว
312 CD/PR 01204 2557 oระบบบริหารงานร้านขายยา (CD โครงงาน) / ชุติมา สาวันดี, เตวิช เสริมธนสาร, ประมุข บุญพรหม
313 CD/PR 00086 2553 oระบบบริหารงานร้านขายส่งข้าวสาร (CD โครงงาน) / เกียรตินันท์ จิราศักดิ์เกษม, อุษาพัชร์ ทิตนนท์
314 CD/PR 01354 2560 oระบบบริหารงานร้านขายสินค้าเวชภัณฑ์ (CD โครงงาน) / ธีรภัทร์ เอี่ยมเสม, อภิชัย คุณากรพิสิฐ, ปราณ
315 CD/PR 00085 2553 oระบบบริหารงานร้านขายหนังแผ่น (CD โครงงาน) / กิตติศักดิ์ ฉันท์สถิต, ปัญญวุฒิ ทองขาว, ภัทรินทร์นภ
316 CD/PR 00087 2553 oระบบบริหารงานร้านขายอาหารสัตว์ (CD โครงงาน) / ชาญชัยพิชิต ม่วงกลม, เบญจพร พงษ์เสนา, พรไพลิน เชิ
317 CD/PR 01284 2559 oระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (CD โครงงาน) / ธีรวิช งามดอกไม้, ประเสริฐ รัฐวิเศษ, วงศธ
318 CD/PR 00859 2555 oระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์มวย โดยใช้เทคนิคการออกแบบด้วย Developer Express (CD โครงงาน) / ณัฐวัต
319 CD/PR 01016 2556 oระบบบริหารงานร้านจำน่ายยางรถยนต์และล้อแม็กซ์ (CD โครงงาน) / กาณิลธรษิ์ จันทร์พิลา, ไพพูรย์ เขีย
320 CD/PR 01368 2561 oระบบบริหารงานร้านจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม (CD โครงงาน) / จุฑาภรณ์ วัจนะวณิชประชา,
321 CD/PR 01383 2562 oระบบบริหารงานร้านเช่ารถยนต์ (CD โครงงาน) / สาริศ สาคเรศ…[และคนอื่นๆ]
322 CD/PR 00587 2555 oระบบบริหารงานร้านเช่าหนังแผ่น (CDโครงงาน) / กำธร วิชิตสุวรรณ, สถาพร คงพิทยาชัย
323 CD/PR 01402 2561 oระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ (CD โครงงาน) / สุชาดา เกิดโพธิ์, ธีรดนย์ บุญค้ำ, ธีรดนย์ บุญค้
324 CD/PR 01327 2560 oระบบบริหารงานร้านอุปกรณ์กีฬาพูม่า (CD โครงงาน) / พรศักดิ์ จินาอ่อน, สนธยา ขวัญเนตร
325 CD/PR 00344 2553 oระบบบริหารงานเว็บไซต์ตลาดทัวร์บริษัทสยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด (CD สหกิจศึกษา) / นพดล โพยนอก
326 CD/PR 01371 2561 oระบบบริหารงานศูนย์บำรุงรักษารถยนต์บนอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2561 (CD โครงงาน) / ชญานิศ ปรีดาวรรณกุล, เ
327 CD/PR 01122 2557 oระบบบริหารงานสวนผึ้งรีสอร์ท (CD โครงงาน) / ชนกิต นันทยศการ, ณัฐรุจา เปลี่ยนวงศ์, ศิริลักษณ์ นงไ
328 CD/PR 00440 2553 oระบบบริหารงานสาขาแอคทิส (CD สหกิจศึกษา) / กัญญาพัชร ผิวล้วน
329 CD/PR 00497 2553 oระบบบริหารงานหน่วยจ่าย ศูนย์อินเตอร์เน็ต (ศอ.) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (CD สหกิจศึกษา
330 CD/PR 01281 2559 oระบบบริหารงานหอพัก (CD โครงงาน) / ชุติมา คีรีโชติ, ณพล กังวาลพงศ์พันธ์ุ
331 CD/PR 01112 2556 oระบบบริหารงานหอพัก (CD โครงงาน) / พงศธร จันทร์ชิดฟ้า, วิทวัส วิบูลย์เขียว, พงศ์สฤษฏ์ วุฒิยา
332 CD/PR 01078 2556 oระบบบริหารจัดการ ร้ายขายนาฬิกาข้อมือแบรด์ CASIO (CD โครงงาน) / ธัญญ์นภัส เรืองสิทธิทวีกุล, พลอย
333 CD/PR 00171 2553 oระบบบริหารจัดการการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ Management systems computer repair แผนก ไอที ณ. บริษัท เวิ
334 CD/PR 00498 2553 oระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน แผนก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (CD สหกิจศึกษา) / ชาลิสา
335 CD/PR 01338 2561 oระบบบริหารจัดการคลินิก (CD โครงงาน) / ฉันท์สุดา คงเลิศ, ธัญญากร ดำแดง, วริศรา เสาธงชัย
336 CD/PR 01017 2556 oระบบบริหารจัดการค้าส่งออกอาหารทะเล (CD โครงงาน) / นพดล สุหัส, มัยฤทธิ์ ฟุ้งภิญโญภาพ, สุทธิวัส ส
337 CD/PR 00339 2553 oระบบบริหารจัดการงานบริการตัวแทนประกันชีวิต แผนก บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยเพชรเหรียญทอง
338 CD/PR 01330 2561 oระบบบริหารจัดการจองตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบออนไลน์ (CD โครงงาน) / นภัสมณฑน์ ขุนพิพิธ, โชคนำชัย ไก
339 CD/PR 01080 2556 oระบบบริหารจัดการซื้อขายของบริษัท 2พี เวอร์วิส (CD โครงงาน) / จักริน สระทอง, กฤษฎา ทะวันทอง, พลธ
340 CD/PR 00933 2556 oระบบบริหารจัดการธุรกิจต้าปลีกกรอบพระแบบ Modular Programming(CD โครงงาน) / เกศรา ธีรกันตกุล, จุฑ
341 CD/PR 01357 2561 oระบบบริหารจัดการร้านสัตว์เลี้ยง (CD โครงงาน) / พีรภัค เตชอำนาจไพศาล, วณีนุชณ์ บุญเกิน, สุรภาพ ว
342 CD/PA 00151 2555 oระบบบริหารจัดการวิทยุและทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วัดมหรรณพาราม / จักรพรรณ ขันติยราช
343 CD/PR 00157 2553 oระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งาน Internet management security control แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
344 CD/PR 01292 2559 oระบบบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์ (CD โครงงาน) / ณัฐชนม วันทอง, ณัฐพล อุดมพรวรรักษ์, บุญชาย ภมร สุพร
345 CD/PR 01083 2556 oระบบบริหารตัดการติดตั้งห้องทำความเย็นสำเร็จรูป (CD โครงงาน) / ปัทมาภรณ์ สุทธยากรณ์, ยุทธนา เล็ก
346 CD/PR 01369 2560 oระบบบริหารสถานบริการออกกำลังกาย (CD โครงงาน) / วรรษพร สุขอร่าม, ศุภกร มูลมะนัส, วราวัฒน์ หิรัญน
347 CD/PR 01363 2561 oระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / ภูลิตา แสงอ่อน, เจนจิรา บุญกานนท์, สุร
348 CD/PR 00159 2553 oระบบบันทึกคำร้องเรียน Project system complaint record from customer แผนก customer support ณ บริษ
349 CD/PR 01355 2560 oระบบประเมินการเรียนการสอนภายใน มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / รัฐพล เดชาติวัฒน์, วงศ์วริศ สมปรา
350 CD/PR 00857 2551 oระบบเปิดบัตรซ่อมและใบเคลมสินค้า เอสวีโอเอ จำกัด มหาชน (CD สหกิจศึกษา) / นันทพร บัวไชโย, เสาวรส
351 CD/PR 00336 2554 oระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลแพทย์ แผนกสารสนเทศ ณ บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (CD สหกิจศึกษา
352 CD/PR 01332 2561 oระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์ (CD โครงงาน) / นิรินธน์ ชุนหจันทร์, สุภัสสรา เสาแก้ว, อรรถพล ชัยชูเชิด
353 CD/PR 00060 2554 oระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (CD สหกิจศึกษา) / สุพัตรา จันทร์ประดิษฐ์
354 oระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
355 657.0285 น578ร 2555 oระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
356 657.0285 ว376ร 2543 oระบบสารสนเทศทางการบัญชี / วัชนีพร เศรษฐสักโก
357 647.940285 มส747ร 2540 ล1 oระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
358 647.940285 มส747ร 2540 ล2 oระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
359 658.4038011 ล831ร 2545 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและ
360 658.4038011 ล831ร 2550 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและ
361 658.4038011 ล831ร 2548 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปลและ
362 658.4038011 ณ319ร 2542 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล
363 658.4038011 ณ319ร 2545 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล
364 658.4038011 มส747ร 2543 ล1 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เล่ม 1 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
365 658.4038011 มส747ร 2543 ล2 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เล่ม 2 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
366 658.4038011 ว559ร 2551 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
367 658.4038011 ศ739ร 2548 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์
368 658.4038011 ส829ร 2554 oระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ / สุพล พรหมมาพันธุ์
369 CD/PR 00441 2553 oระบบสารสนเทศสถิติคนไข้ (CD สหกิจศึกษา) / รังซายส์ เอี่ยมวัชรินทร์, ปาริชาติ ด้วงวิเศษ
370 CD/PR 01226 2557 oระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการพื้นที่เช่า (CD โครงงาน) / ณัฐธรณ์ อยู่เจริญ, รวีวัฒน์ ยุกตะทัต, เอก
371 CD/PR 00338 2553 oระบบอินทราเน็ต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ
372 CD/PR 00055 2554 oระบบอินทราเน็ต โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค Kasemrad Bangkok hospital intranet แผนก คอมพิวเตอร์ ณ โ
373 RH 004 ร451 2549 oรายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 : หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศกับก
374 RH 658.4038011 บ613ร 2551 oรายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศ สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ที
375 RH 303.4 ร451 2551 oรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ Final Report โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมควา
376 CD 00534 2550 oรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต” วันพฤหัสบด
377 GP 354.75 ร451 2554 oรายงานประจำปี 2553 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา
378 658.4063 ว574ร 2539 oรีเอ็นจิเนียริ่ง / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
379 004.65 ร831 2542 oเรียนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วยตนเอง / พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์
380 พ 658.4038 ม861ร 2541 oเรียลไทม์ : สารสนเทศเพื่อพิชิตใจลูกค้าอย่างฉับพลัน / Regis McKenna ; สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์, ผู้แ
381 T/มส 303.483 ก152ร 2544 oแรงจูงใจในการเลือกใช้และผลตอบสนองจากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ
382 004 ว491ล 2545 oโลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต : คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์พิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ / วาสน
383 004 ว491ล 2540 oโลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / วาสนา สุขกระสานติ
384 CD/PR 00601 2553 oวางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด แผนก คอมพิวเตอร์ ณ บริษัทวิซาร์ด ซอฟแวร์ โ
385 วารสาร oวารสารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
386 วารสาร 650 oวารสารสวนดุสิต
387 CD/PA 00226 2557 oวิเคราะห์การดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามมาตรฐาน ISO27001 : 2005 Information security managerment
388 004 ส124ว 2554 oวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
389 658 ธ118ว 2540 oวิทยาการบริหาร : สำหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ / ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
390 T/สจล 006.42 ส739ว 2547 oวิธีการลดสัญญาณรบกวนบนภาพ / สุกัญญา ยิ้มงาม
391 บทความ oวิสหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน E-Commerce
392 พ 658.4038 ว455ว 2542 oวิสัยทัศน์ไอที 2 / Wang Charles B ; พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปลและเรียบเรียง
393 พ 658.4038 ว455ว 2538 oวิสัยทัศน์ไอที / Wang Charles B ; กอบชัย ธำรงธนสาร, ผู้แปลและเรียบเรียง
394 บทความ oวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (sme) กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน E-commerce
395 CD/PR 01403 2562 oเว็บไซต์ค้นหาคิวรถตู้ในเขต กทม. (CD โครงงาน) / ณัฐพงค์ เขียวหวาน, นพดล บุณยจิตติ, ดลพร ศรีโสภณ
396 CD/PR 00148 2553 oเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.ที. การ์ดเซอร์วิสเซส K.C.T Card services limited’s website ฝ่ายฝ
397 CD/PR 01406 2561 oเว็บแอปพลิเคชันจัดการซื้อขาย บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัด (CD โครงงาน) / ภัทรดนัย วรมังคลากร
398 PA 004.21 ก112ศ 2561 oศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ / กชกร กู้สวัสดิ์
399 CD/PA 00338 2561 oศึกษากระบวนการขายรถยนต์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ / กชกร กู้สวัสดิ์
400 004.6 ท816ศ 2559 oเศรษฐกิจดิจิทัล / Don Tapscott ; พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
401 บทความ oสแกนความเสี่ยงระบบไอทีปิดช่องโหว่กันธุรกิจสะดุด
402 วารสาร 620 oส่งเสริมเทคโนโลยี (วารสาร)
403 oสถานการณ์ด้านการพัฒนา Ict ของประเทศไทย
404 วารสาร 620 oสาร Nectec
405 020 ส668 2537 oสารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น / ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ…[และคนอื่นๆ] , วศิณ ชูประยูร, บรรณาธิการ
406 025.0661073 ส674 2544 oสารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / วีณา จีระแพทย์, บรรณาธิการ
407 658.4038 ร655ส 2554 oสารสนเทศทางธุรกิจ / รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์
408 658.4038 ร655ส 2549 oสารสนเทศทางธุรกิจ / รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์
409 658.4038 ร655ส 2560 oสารสนเทศทางธุรกิจ / รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
410 630.285 มส747ส 2545 ล1 oสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหา
411 630.285 มส747ส 2545 ล2 oสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มห
412 จุลสาร 465 oสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล (จุลสาร 465)
413 อ 039.95911 ส678 2544 ล25 oสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 25 / โครงการสารานุกร
414 CD/PR 01291 2558 oสื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีล 5 (CD โครงงาน) / นิรุตติ สังขาว, พลณัฐธี แสงโครต, วิชัย รัตนเลิศว
415 CD/PR 01334 2561 oสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (CD โครงงาน) / ยืนยง ธงชัย, พีระศิลป์ รอดพล, วรัณยา จาลุ
416 CD/PR 01370 2561 oสื่อการเรียนการสอนเรื่อง จักรวาล (CD โครงงาน) / นวพร บุญลบ, นันทลักษณ์ มาศวิเศษ, มณีวรรณ นุชา
417 CD/PR 01288 2559 oสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือ (CD โครงงาน) / วรวัจน์ ดอกยีสุ่น, วรวิ
418 CD/PR 00919 2556 oสื่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง (CDโครงงาน) / พรพิมล ภัทรทวีโชคชัย, เอกพัฒน์ เปรมสมบัติ
419 CD/PR 00599 2553 oสื่อการสอนการประกอบคอมแบบตั้งโต๊ะและการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 หน่วยสนับสนุนระบบสารสนเทศ
420 CD/PR 00624 2553 oสื่อการสอนเรื่อง “English with me” (CDโครงงาน) / เกวลี ยอดใส, ฐิติรัตน์ สังข์ศิริ, ญาณิศา แซ่หา
421 CD/PR 00623 2553 oสื่อการสอนเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (CDโครงงาน) / ศิริพร จรียะธนา, วิยดา ชุมคลิ้ง, ภัทรวดี สุวรร
422 025.20285 ห374 2542 oห้องสมุดยุคใหม่กับไอที / น้ำทิพย์ วิภาวิน, บรรณาธิการ
423 CD/PR 01111 2556 oหุ่นดี สุขภาพดี ไม่ใช่เรื่องยาก (CD โครงงาน) / นุจรินทร์ มีโภคกิจ, ปัญญา เย็นบำรุง, วาสนา สิ้นท
424 oหุ้นเทคโนโลยีฟีเวอร์ ลามทั่วเอเชีย..!
425 อ 025 ห911 2560 oโหล 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และน
426 025 ห911 2560 oโหล 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และน
427 พ 303.483 ค153อ 2541 oอนาคตบัณฑิตไทย : บนเส้นทางไอทียุคไอเอ็มเอฟ / ครรชิต มาลัยวงศ์
428 CD/PR 00608 2553 oอนิเมชั่น 3 มิติ ADJACENT yo be beside you แผนก Graphic Design ณ บริษัท แอดจาเซ้นท์ จำกัด (CD สห
429 CD/PR 00056 2554 oออกแบบแผนผังระบบเน็ตเวิร์ค Network diagram แผนก IT support ณ บริษัท วิซาร์ด ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำก
430 CD/PR 00499 2553 oออกแบบเว็บไซต์โครงการครอบครัวสุขสันต์ ไหว้พระ 9 วัดกับบริการ ขสมก หน่วยงานแผนกการเดินรถ ณ องค์กา
431 CD/PR 00689 2552 oออกแบบเว็บไซต์สำหรับใช้งาน ในระบบงาน Scada การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial electricity authority
432 oอาจารย์พรชัย มงคลวนิช อธิการมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามข้อตกลง เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Lexis-nexis (ก
433 oอาจารย์พรชัย มงคลวนิช อธิการมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามข้อตกลง เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Lexis-nexis (ก
434 oอาจารย์พรชัย มงคลวนิช อธิการมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามข้อตกลงเพื่อบอกรับฐานข้อมูล Lexis-nexis (กฤ
435 oอาจารย์พรชัย มงคลวนิช อธิการมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามข้อตกลงเพื่อบอกรับฐานข้อมูล Lexis-nexis (กฤ
436 CD/PR 01366 2561 oอินโฟกราฟิก แอนิเมชั่น เรื่อง โตไปไม่โกง (CD โครงงาน) / วีรภัทร ยศสินศักดิ์, ชัยสิทธิ์ ทามาตร,
437 CD/PR 00057 2554 oอีมาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ E-marketing inline แผนก IT ณ บริษัทวิซาร์ด ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด (CD สหก
438 GP 607 อ884 2550 oเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2550 “เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์แ
439 บทความ oเอไอเอสร่วมสร้าง นักธุรกิจดิจิตอลในยุคโซเชียลมีเดีย
440 CD/PR 00337 2553 oแอนิเมชั่น 2 มิติ : Combo Girl แผนก Animator ณ บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CD สหกิจศึกษ
441 CD/PR 00054 2554 oแอนิเมชั่น 2 มิติ : ต่างดาวตัวกวนป่วนโลก (CD สหกิจศึกษา) / พิพัฒน์ พุทธเสน
442 CD/PR 01296 2559 oแอนิเมชั่น 2 มิติ แนะนำมหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) / ทิพย์วรรณ พริ้งแข, อานนท์ คงจินดา
443 CD/PR 00920 2556 oแอนิเมชัน 2 มิติ : แนะนำแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน (CDโครงงาน) / เขมมิกา เดชเฟื่อง, ปริช
444 CD/PR 01340 2561 oแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ (CD โครงงาน) / อัญจิรา จิรังดา, นนทนันท์ คมกริส
445 CD/PR 01297 2560 oแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง นักเรียนขาโจ๋ (CD โครงงาน) / ชนินทร์ คุรุศิริพงษ์, สุธีรา เลิศอมรชัยกุ
446 CD/PR 01384 2562 oแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เมาแล้วขับ (CD โครงงาน) / ธันวา กฐิสมิตร, วรพล พุ่มพยุง, ศรกฤช ลีปิธร
447 CD/PR 01335 2561 oแอนิเมชั่น 2 มิติ : สงครามโลกครั้งที่ 1 (CD โครงงาน) / ธนัท ชิมเทพ, นิสาชล ชะงัก
448 CD/PR 01290 2559 oแอนิเมชั่น : การออมเงินง่ายๆ ใครก็ทำได้ (CD โครงงาน) / วิสุดา ลาอ่อน
449 CD/PR 01082 2557 oแอนิเมชั่น : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (CD โครงงาน) / ศิริลักษณ์ คนิสาร, กิตติศักดิ์ ฉัตรทอง, อนุว
450 CD/PR 01293 2559 oแอนิเมชั่น : เพื่อคนที่คุณรัก (CD โครงงาน) / ชานนท์ พลรักษา, ทวิชงค์ สุธาศิลพรมแพร, พรประภา ดำร
451 CD/PR 01385 2562 oแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก เรื่อง พ.ร.บ คุ้มครองสัตว์ พ.ศ. 2557 (CD โครงงาน) / ไรวินท์ กำหนดนับ, ชล
452 CD/PR 01295 2560 oแอนิเมชั่นเรื่อง การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (CD โครงงาน) / กิตติพงษ์ ศิริภิญโญ, ณัฐพงศ์ ล้วนเลิศ, กิ
453 CD/PR 01286 2559 oแอนิเมชั่นเรื่อง สวยประหยัดสมุนไพรจัดให้ (CD โครงงาน) / พิกุล รักษ์ธรรม, สิริชัย ซ้ายโพธิ์กลาง,
454 CD/PR 01325 2559 oแอนิเมชันสามมิติ เรื่อง คู่มือแนะนำหลักสูตรเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้ Augmented Relaity
455 CD/PR 01336 2561 oแอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหาร และนำทางในกรุงเทพมหานคร (CD โครงงาน) / ชัชวาลย์ พรเกษม, ภูรินทร์ ทัศน
456 CD/PR 01365 2561 oแอพพลิเคชั่นแนะนำการท่องเที่ยวภาคเหนือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) / ชุตินนท์ สะทองหน
457 371.33 ก669อ 2548 oไอซีทีเพื่อการศึกษา / กิดานันท์ มลิทอง
458 oไอที ปริทัศน์ (จุลสาร 158)
459 บทความ oไอที เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่น
460 303.483 น169อ 2548 oไอทีกับงานสื่อสารมวลชน / นพดล อินนา
461 บทความ oไอทีในองค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตอน “Open Source Software เพื่อประเทศไทยและสังคม”
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือ 
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง. (บ.ก.). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
 • Author Surname, First Initial. Second Initial. (Year). Book title. Place of Publication: Publisher.

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete