Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
0/33
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0/46
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0/29
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
0/36
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
0/18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
About Lesson

แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)


Our Sponsors

coursera คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

Bookboon.com

13 Best Websites to Download Free EBooks - WPAisle

Engineering Study matterial

Free-eBooks.net

Library Chaopraya University

Logo OAR

CMU Intellectual Repository

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY


Home


แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

วิกิพีเดียภาษาไทย - วิกิพีเดีย


YouTube


หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง

 • กอบเกียรติ สระอุบล. (2544). การติดตั้งระบบเครือข่ายและการแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.678 ก359ก 2544
 • กอบเกียรติ สระอุบล. (2544). แชร์อินเทอร์เน็ต 2 เครื่องด้วยสายเส้นเดียว. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.678 ก359ช 2544
 • กันต์ฐศิษฏ์ เลิศไพรงาม. (2550). E-mail marketing : การตลาดด้วยอีเมล์. กรุงเทพฯ: ไอ เอ็ม บุ๊คส์.  658.800285467 ก389อ 2550
 • กิตติพงษ์ สุจริยาศัย. (2545). 10000 web super guide website list for E-commerce business. กรุงเทพฯ: เอส.พี.ซี.บุ๊คส์.  004.678 ก674ท 2545
 • เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล. (2546).  แก้ปัญหา Internet. นนทบุรี: อินโฟเพรส.  004.678 ก768ก 2546
 • เคอร์บาลิจา, โจวาน. (2558). เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต [An introduction to internet governance] ( พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง.  004.678 ค795ป 2558
 • เจนวิทย์ เหลืองอร่าม. (2541). Internet และวิธีการใช้ World Wide Web. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.678 จ717อ 2541
 • ฉลองชัย จงประเสริฐพร. (2543). CGI/WEB programming : การพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ: จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส.  005.71262 ฉ153ซ 2543
 • ธีรวุธ จิตพรมมา และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. (2560). เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of things (loT) กับ NodeMCU [Getting start te internet of things (loT) with NodeMCU]. กรุงเทพฯ: อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์.  004.678 ธ649ร 2560
 • พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์. (2540). Internet Visual guide โดยใช้ Explorer 3. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.  004.678 พ161อ 2540
 • พณรังสี สู่ความดี. (2543). รวมเว็บไซต์เพื่อคน IT. นนทบุรี: อินโฟเพรส.  004.678 พ182ร 2543
 • พณรังสี สู่ความดี และประชา พฤกษ์ประเสริฐ. (2544). สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด ASP : เพื่อการประยุกต์ใช้งาน. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.  005.713 พ182ส 2544
 • ไพศาล โมลิสกุลมงคล. (2544). พัฒนา Web database ด้วย ASP (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์.  005.713 พ996พว 2544
 • มณีโชติ สมานไทย. (2544). สร้างและปรับแต่งเว็บเพจอย่างง่ายด้วย HTML. กรุงเทพฯ: อินโฟเพรส.  005.713 ม131ส 2544
 • สมนึก คีรีโต, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และสมชาย นำประเสริฐชัย . (2538). Internet. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.678 ส253ป 2538
 • สิรินทร์ ปาลศรี., ฮิวเตอร์, สตีเวน จี. และเวนเซล, ซิต้า. (2542). ประวัติอินเตอร์เน็ตไทย [The Network Startup Resource Center (NSRC)]. Oregon: University of Oregon Books.  อ 004.67809 ส731ป 2542
 • สุวิช โอสุวรรณรัตน์. (2543). การติดตั้งและดูแลระบบ Internet cafe. กรุงเทพฯ: ซอฟท์เพรส.  004.678 ส879ก 2543
 • สุวิช โอสุวรรณรัตน์. (2544). How to…home networking and internet sharing : แชร์อินเตอร์เน็ตในบ้านอย่างประหยัด . กรุงเทพฯ: ซอฟท์เพรส.  004.678 ส879ฮ 2544
 • English, Bill. (2007). Microsoft Office sharepoint server 2007 administrator ‘ s companion . Redmond, WA: Microsft Press.  004.678 E58M 2007
 • Pashtan, Ariel. (2005). Mobile Web services. Cambridge: Cambridge University Press.  004.678 P281M 2005
 • Rao, Maneesh. (2018). Internet of Things with Raspberry Pi 3. Birmingham: Packt Publishing Limited.  004.678 R215I 2018
 • Shelly, Gary B. (2008). Discovering the internet : complete concepts and techniques (2nd ed).  Australia: Thomson.   004.678 S545D 2008
 •  
0% Complete