Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
0/33
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0/46
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0/29
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
0/36
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
0/18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
About Lesson

แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)


ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ / หลักสูตร คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งภายในและต่างประเทศ

Our Sponsors

Bookboon.com 

13 Best Websites to Download Free EBooks - WPAisle

Engineering Study matterial

Free-eBooks.net

Library Chaopraya University

Logo OAR

CMU Intellectual Repository

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY


Home


แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

วิกิพีเดียภาษาไทย - วิกิพีเดีย


YouTube


หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง

 • จรณิต แก้วกังวาล. (2540). วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : หลักการออกแบบพัฒนาระบบเชิงวิศวกรรมและองค์ประกอบมนุษย์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  005.1 จ145ว 2540
 • จตุรพิธ สมหอม และพิชชานันท์ พิงคประเสริฐ. (2548). แนวคิดเชิงวัตถุ (ณรงค์ กษิติประดิษฐ์, บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.  005.117 จ139น 2548
 • ไชยบันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์, (ผู้จัดทำ). (2553). กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110. กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  005.1 ก218 2553
 •  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2555). การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข: ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร [Change and patch management controls : critical for organizational success]. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  658.403 ก443 2555
 • ธวัชชัย งามสันติวงศ์. (2545). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : แนวคิดเชิงวัตถุโดยจาวาและ UML. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  005.117 ธ394ก 2545
 • แม็กคอนเนล, สตีฟ. (2543). คู่มือนักวิเคราะห์ระบบ [Software project survival guide]  อโณทัย นอบไทย และหงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ, (ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซอฟต์แวร์ปาร์ค.  005.1 ม852ค 2543
 • เยาวดี เต็มธนาภัทร์ และสุกัญญา รัตโนทยานนท์. (2558). การโปรแกรมเชิงวัตถุ [Object-oriented programming]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  005.117 ย538ก 2558
 • ระพีพรรณ พิริยะกุล. (2542). การออกแบบโปรแกรม [Program design : CT 211]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  005.12 ร245ก 2542
 • สมชาย กิตติชัยกุลกิจ, (ผู้แปลและเรียบเรียง). (2549).  เรื่องพัฒนาการซอฟต์แวร์มีแค่นี้. กรุงเทพ ฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น.   005.3 ร852 2549
 • สุชาย ธนวเสถียร, มนู อรดีดลเชษฐ์ และโปรดปราน พิตรสาธร. (2542). Software project development. กรุงเทพฯ: ซัม.  005.1 ส761ซ 2542
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2556). นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.  005 น294 2556
 • โอเลียรี, ทิโมที เจ.,  โอเลียรี, ลินดา ไอ. และโอเลียรี,เดนเนล เอ. (2558). คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ [Computing essential 2015]  (ศศลักษณ์ ทองขาว, ผู้แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี.  004 อ986ค 2558
 • Doolittle, Judi. (2009). PeopleSoft developer’s guide for PeopleTools and PeopleCode. New York: McGraw-Hill.  005.3 D691P 2009
 • Hall, Patrick A. V. andFernandez-Ramil, Juan. (2007). Managing the software enterprise : software engineering and information systems in context. London: Thomson.  005.1 H178M 2007

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete