Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
0/33
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0/46
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0/29
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
0/36
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
0/18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
About Lesson

แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)


ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ / หลักสูตร คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งภายในและต่างประเทศ

thai mooc

Our Sponsors

Bookboon.com

13 Best Websites to Download Free EBooks - WPAisle

Engineering Study matterial

Free-eBooks.net

Library Chaopraya University

Logo OAR

CMU Intellectual Repository

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY


Home


แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

วิกิพีเดียภาษาไทย - วิกิพีเดีย


YouTube


หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง

 • กอบเกียรติ สระอุบล. (2544). การติดตั้งระบบเครือข่ายและการแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.678 ก359ก 2544
 • กรีนการ์ด, ซามูเอล. (2560). อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์.  พ 004.678 ก253อ 2560
 • ฉัตรชัย สุมามาลย์. (2547). การสื่อสารข้อมูล : คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์. 004.6 ฉ232ก 2547
 • ชานนท์ ดวงพายัพ. (2561). การสื่อสารข้อมูล [Data communication]. กรุงเทพฯ: นิช. 004.6 ช521ก 2561
 • โดนัต, โวลแฟรม. (2561). สร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย Raspberry P [Make a Raspberry Pi-Controlled robot] (พิมพ์ครั้งที่ 10 (ปรับปรุงใหม่)) (นพ มหิษานนท์, แปล). นนทบุรี: ด็อกคิวเมชั่น.  629.892 ด961ส 2561
 • ทวีชัย อวยพรกชกร. (2562). เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.2 ท193ร 2562
 • ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง. (2551). สร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้. กรุงเทพฯ: สมาร์ทเลิร์นนิ่ง.  629.892 ส349 2551
 • นรรัตน์ วัฒนมงคล. (2561). การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย [Data communication and networking]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  004.6 น219ก 2561
 • บัณฑิต จามรภูติ. (2547). คัมภีร์ RedHat enterprise Linux เล่ม 2. กรุงเทพฯ: บัณฑิต.  005.432 บ259ค 2547
 • ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ. (2549). การออกแบบระบบสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 
 • ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ. (2556). การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม [ICT-Telecom management]. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 621.382 ป413ก 2556
 •  ปิยะ โตวินท์ทวีวัฒน์. (2555). การสื่อสารดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCILAB [Digital communications with SCILAB applications]. นครปฐม: เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป.  621.382 ป621ก 2555
 • พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และปิยะ นากสงค์. (2544). Network and internet sharing : ติดตั้งระบบเครือข่ายและแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.678 พ553น 2544
 • มานพ วงศ์สายสุวรรณ. (ผู้แปล). (2549). เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว [Embedded technology]. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น.  621.39 ท592 2549
 • ยืน ภู่วรวรรณ และไพศาล สงวนหมู่. (2540). การสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  004.6 ย327ก 2540
 • รวิศวร์ บานชื่น. (2560). หลักการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล [Principle of communication and data communication]. กรุงเทพฯ: แสงเทียนการพิมพ์.  621.3822 ร167ห 2560
 • วาทิต เบญจพลกุล. (2555). การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย [Data communication and networking]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  004.6 ว462ก 2555
 • วิโรจน์ เรืองแสงศิลป์. (2549).โปรแกรมฮิตติดเครื่องตอนซอฟต์แวร์ดีที่น่าใช้. กรุงเทพฯ: จูปิตัส.  005.43 ว712ป 2549
 • วีรภัทร พานิชมงคล. (2546). ครบเครื่องเรื่องเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์ทะเล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  005.432 ว832ค 2546
 • อรรณพ เรืองวิเศษ, (ผู้แปล). (2549). การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน [Contesuto no tame no robot seisaku, “transistor gijutsu” vol. 38 the autust 2001 issue]. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  629.892 ก523 2549
 • อาณัติ รัตนถิรกุล. (2552). ติดตั้งและบริหาร Linux Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  005.432 อ618ต 2552
 • อำนาจ ทองขาว. (2550). ระบบสื่อสารข้อมูล  [Data communication system]. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.  004.6 อ686ร 2550
 • อำนาจ นุตะมาน. (2551). ติดตั้งและใช้งาน Mail Server ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 005.71346 อ686ต 2551
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2559). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร [Computer networks and communications] (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 004.6 อ978ค 2559  
 • Barrett, Steven F andPack, Daniel J. (2005). Embedded systems design and applications with the 68HC12 and HCS12. Upper Saddle River, NJ: Pearson.  004.256 B274E 2005
 • Edwards, Lewin A.R.W. (2005). Embedded system design on a shoestring : achicving high performance with a limited budget. Oxford: Newnew.  004.165 E26E 2005
 • Kyder, Kamal andPerrin, Bob. (2005). Embedded systems design using the rabbit 3000 microprocessor : interfacing, networking and application development. Amsterdam: Elsevier. Embedded Systems Design using the Rabbit 3000 Microprocessor 004.165 H995E 2005
 • Noergaard, Tammy. (2013). Embedded systems architecture : a comprehensive guide for engineers and programmers (2nd ed). Amsterdam: Elsevier.   006.22 N769E 2013

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete