Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
0/33
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0/46
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0/29
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
0/36
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
0/18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
About Lesson

แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)


ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ / หลักสูตร คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งภายในและต่างประเทศ

Our Sponsors

Bookboon.com

13 Best Websites to Download Free EBooks - WPAisle

Engineering Study matterial

Free-eBooks.net

Library Chaopraya University

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

CMU Intellectual Repository


Home


แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

วิกิพีเดียภาษาไทย - วิกิพีเดีย


YouTube


หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง

 • ดุสิต กอปรรักชาติ. (2556). Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro and VBA. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 005.262 ด764อ 2556
 •  ทีมงานสมาร์ทเลินร์นนิ่ง. (2555). Advance PIC microcontroller in C ประยุกต์ใช้งาน PIC ขั้นสูงด้วยภาษา C. กรุงเทพฯ: สมาร์ทเลิร์นนิ่ง.  629.895416 อ941 2555
 • ธวัชชัย งามสันติวงศ์. (2545). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : แนวคิดเชิงวัตถุโดยจาวาและ UML. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • นพ มหิษานนท์. (2561). Arduino Startup สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์. นนทบุรี: คอร์ฟังก์ชั่น. 629.892 น164อ 2561
 • นภัทร วัจนเทพินทร์. (2542). การเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษาเบสิกบนวินโดวส์ 95. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.  005.262 น195ก 2542
 • นันทนี แขวงโสภา. (2555). Advanced Access VBA ฉบับเขียนโปรแกรม. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.  005.262 น418อ 2555
 • ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์. (2562). พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python. กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส(1989. 005.133 ป362พ 2562
 • ปริญญา สงวนสัตย์. (2562). Artificial Intelligence with Machine Learning, AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.  006.3 ป458อ 2562
 •  พนิดา พานิชกุล. (2550). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษา Java [Programming fundamentals using Java] (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.  005.133 พ199ก 2550
 • พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2554). คู่มือเรียน Visual basic 2010 [Visual basic 2010]. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.  005.262 พ316ค 2554
 • พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. (2561). 3ds Max for beginners. นนทบุรี: ลัคกี้ บุ๊คส์.  006.693 พ855ท 2561
 • ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. (2561). AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ. กรุงเทพฯ: ชิชินี อินเตอร์เนชั่นแนล.
 • รุ่งทิวา เสาร์สิงห์. (2546). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [Introduction to computer programming]. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 005.1 ร622ก 2546
 • วฤษาย์ ร่มสายหยุด. (2546). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม (VB). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.  ต 005.262 ว342ก 2546
 • วรเศรษฐ สุวรรณิก และทศพล ธนะทิพานนท์. (2556). เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  005.262 ว288ข 2556
 • วิโรจน์ ทวีปวรเดช. (2555). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [Computer programming] (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 005.1 ว711ก 2555
 • ศศลักษณ์ ทองขาว. (2550). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม [Computer programming and algorithm]. สงขลา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.   005.1 ศ286ก 2550
 • อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์. (2548). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น). 005.133 อ519ก 2548
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2552). การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C [Programming with C]. กรุงเทพฯ: ซิเอ็ดยูเคชั่น.  005.133 อ978ก 2552
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [Computer programming]. กรุงเทพฯ: ซิเอ็ดญยูเคชั่น. 005.1 อ978ก 2560
 • Bakharia, Aneesha. (2006). Microsoft Visual C# 2005 express edition programming for the absolute beginner. Boston, MA: Thomson. 005.262 B168M 2006
 • Baradley, Julia Case. andMillspaugh, Anita C. (2007). Advanced programming using visual basic 2005. Boston: McGraw – Hill.  005.262 B811A 2007
 • Halvorson, Michael. (2008). Microsoft Visual Basic 2008 step by step. Redmond, WA: Microsoft Press.  005.262 H197M 2008
 • Hiestand, James W. (2009). Numerical methods with VBA programming. Sudbury, MA: Jones and Bartlett. 005.262 H633N 2009
 • Stephens, Rod. (2008). Visual Basic 2008 programmer’s reference. Indianapolis, IN: Wiley.  005.262 S835V 2008
 • Watson, Karli. (2008). Beginning Microsoft Visual C# 2008. Indianapolis, IN: Wiley.    005.262 W339B 2008

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete