Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
0/33
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0/46
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0/29
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
0/36
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
0/18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
About Lesson

แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)


ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ / หลักสูตร คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งภายในและต่างประเทศ

Our Sponsors

Bookboon.com

Engineering Study matterial

Free-eBooks.net

Yotathai.com

Library Chaopraya University

Logo OAR

Home


Home


แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ


YouTube


หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง

 • เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2552). ตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.  624.1834 ก768ต 2552
 • คอนกรีตเทคโนโลยี. (2551). กรุงเทพฯ: บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต.  624.1834 ค183 2551
 • คู่มือการตรวจสอบ และประเมินความสามารถเชิงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. (2552). กรุงเทพฯ: สมาคมคอนกรีตไทยแห่งประเทศไทย.  624.1834 ค695 2552
 • ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร. (2540). คอนกรีตเทคโนโลยี [Concrete technology] (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง.  624.1834 ช358ค 2540
 • บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2553). คุณสมบัติและพฤติกรรมการรับแรงของคอนกรีต [Properties and behaviours of concrete subjected to loading]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.  624.1834 บ235ค 2553
 • ประสงค์ ธาราไชย. (2554). รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศ.พยุงการพิมพ์.  693.54 ป387ร 2554
 • ประสงค์ ศรีเจริญชัย. (2557). เหล็กกล้า. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  669.142 ป388ห 2557
 • ประสิทธิ์ เวียงแก้ว และฉัตรชัย ลาภรังสิรัตน์. (2555). คู่มืองานเหล็ก [Steel quick reference]. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  624.1821 ป416ค 2555
 • ปิติ สุคนธสุขกุล. (2556). คอนกรีต [Concrete]. ปทุมธานี: วรรณกวี.  624.1834 ป615ค 2556
 • พิทยา แจ่มสว่าง. (2561). การประยุกต์ใช้ดินซิเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธา [Application of soil cement in civil engineering works]. ปทุมธานี: วรรณกวี.  620.191 พ671ก 2561
 • มนัส สถิรจินดา. (2534). เหล็กกล้า [Steel] (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.  669.142 ม164ห 2534
 • มนัส สถิรจินดา. (2539). เหล็กหล่อ [พิมพ์ครั้งที่ 4]. กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 669.1413 ม165ห 2539
 • มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ. (2540). กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 693.71 ม435 2540
 • มานพ ตันตระบัณฑิต และสำลี แสงห้าว. (2542). วัสดุช่างอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  620.11 ม443ว 2542
 • มานพ ตันตระบัณฑิตย์. (2545). วัสดุวิศวกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  620.11 ม443ว 2545
 • วัชรินทร์ วิทยกุล. (2529). ปฏิบัติการวัสดุแอลฟัลท์และแอสฟัลติกคอนกรีต. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  624.1834 ว368ป 2529
 • วัชรินทร์ วิทยกุล. (2540). แอสฟัลท์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้าง เล่ม 1 [Asphalt technology and costruction practices]. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 691.96 ว386อ 2540
 • วัชรินทร์ วิทยกุล. (2540). แอสฟัลท์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้าง เล่ม 2 [Asphalt technology and costruction practices]. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 691.96 ว386อ 2540
 • วัชรินทร์ วิทยกุล. (2551). แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานถนน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  625.85 ว386อ 2551
 • วินิต ช่อวิเชียร. (2539). คอนกรีตเทคโนโลยี [Concrete technology] (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธ์พาณิชย์.  624.1834 ว631ค 2539
 • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา. คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ. (2550). ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.  624.1834 ข281 2550
 • ศิริวัฒน์ ไชยชน. (2539). คอนกรีตเสริมเหล็ก : ทฤษฎีกำลังประลัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เอส. เอส. บุ๊คเฮ้าส์.  624.1834 ศ487ค 2539
 • สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์. (2556). อิฐ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: KOOB.  พ 089.95911 ส355อ 2556
 • สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์. โครงสร้างจุลภาคพื้นฐานของเหล็กกล้าคาร์บอน [Basic microstructure of plain carbon steels]. กรุงเทพฯ: สถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย.  669.142 ส876ค 2550
 • อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์. (2538). การปฏิบัติงานทดสอบวัสดุ (แบบทำลาย). ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์.  620.11 อ785ก 2538
 • Alexander, Mark G., (Ed.). (2006). Concrete repair, rehabilitation and retrofiting. London: Taylor & Francis.  624.1834 C744 2006
 • Grantham, Michael, Mechtcherine, Viktor andSchneck, Ulrich.,(Ed.) (2012).  Concrete solution. Boca Raton: CRC Press.  624.1834 C744 2012

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete