Excellence Center for Teaching and Learning

Course Content
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
0/33
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0/46
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0/29
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
0/36
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
0/18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
About Lesson

แนะนำ สารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)


ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ / หลักสูตร คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งภายในและต่างประเทศ

เรียนฟรี…คอร์สเรียนออนไลน์ หลากหลายวิชากับ “Chula MOOC”

Our Sponsors

Bookboon.com

Engineering Study matterial

Free-eBooks.net

Yotathai.com

Library Chaopraya University

Logo OAR

CMU Intellectual Repository

Home


Home


แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ


YouTube


หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง

 • กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ. (2541). กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.  628.161 ค695 2541
 • เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2536). วิศวกรรมประปา. กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์.  628.1 ก768ว 2536
 • เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2537). วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต. 628.168 ก768ว 2537 ล3
 • เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2539). วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์.  628.168 ก768ว 2539 ล2
 • เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2542). การบำบัดน้ำเสีย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สยามสเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์.  628.3 ก768ก 2542
 • เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2543). วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.  628.168 ก768ว 2543 ล4
 • เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2547). วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.  628.168 ก768ว 2547 ล5
 •  เกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์. (2560). โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน. นนทบุรี: มติชน.  628.352 ก832ค 2560
 • ฉัตรไชย รัตนไชย. (2539). การจัดการคุณภาพน้ำ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   628.162 ฉ232ก 2539
 • ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และวิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์, (บรรณาธิการ). (2540). คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย (พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)). กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.  628.161 ค695 2540
 • ธเรศ ศรีสถิตย์. (2553). วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน [Municipal solid waste management engineering]. กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  628.44 ธ384ว 2553
 • นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และคณิตา ตังคณานุรักษ์. (2555). หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี [Principle of chemical water quality analysis] (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  628.166 น616ห 2555
 • ปรีดา แย้มเจริญวงศ์. (2534). เทคโนโลยีน้ำและน้ำเสีย Water and wastewater technolog. ขอนแก่น: ม.ป.พ. 628.15 ป471ท 2534
 • ไพโรจน์ เกรียงศิริ. (2539). การประปาและสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  628.14 พ992ก 2539
 •  มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และไพพรรณ พรประภา. (2538). การจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ : เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  628.162 ม371ก 2538 ล1
 •  มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์. (2538). วิศวกรรมการประปา เล่ม 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 628.1 ม371ว 2538
 • ศูนย์การศึกษานานาชาติ-กรุนด์ฟอส. (2531). ระบบส่งจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค Domestic water supply. กรุงเทพฯ: ศูนย์การศึกษานานาชาติ-กรุนด์ฟอส.  628.144 ร228 2531
 • สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์. (2552). ระบบบำบัดน้ำเสีย : การเลือกใช้ การออกแบบ การควบคุม และการแก้ปัญหา [Wastewater treatment system : selection, design, operation and problem solving]. กรุงเทพฯ: ท้อป.  628.3 ส589ร 2552
 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 39. (2557). กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.   อ 039.95911 ส678 2557 ล39
 • อรทัย ชวาลภาฤทธิ์. (2545). คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย. กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.  628.161 อ324ค 2545
 • อังก์ศิริ ทิพยารมณ์. (2559). การจัดการของเสียอุตสาหกรรม [Industrial waste management] (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.  628.4 อ486ก 2559
 • อาณัติ ต๊ะปินตา. (2553). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  628.4 อ618ค 2553
 • อุดร จารุรัตน์ และจารุรัตน์ วรนิสรากุล (2537). วิศวกรรมการประปา. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.  628.1 อ799ว 2537
 • Jones, Garr M., (editor). (2008). Pumping station design (3rd rev. ed). Amsterdam: Elsevier.  628.144 P983 2008
 • Hammer, Mark J andHammer, Jr., Mark J. (2004). Water and wastewater technology (5th ed)
 • Mays, Larry W.,  (editor). (2000). Water distribution systems handbook. New York: Mcgraw-Hill.  628.144 W324 2000
 • Swamee, Prabhata K. andSharma, Ashok K. (2008). Design of water supply pipe networks. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience.  628.15 S971D 2008

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

 • อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
0% Complete